Hotărârea nr. 431/2008

privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directã a terenului cu nr. cadastral 12796, în suprafaþã de 31 mp situat în Oradea, B-dul Dacia, nr. 54, bloc U4 în favoarea SC Serbien Impex SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directă a terenului cu nr. cadastral 12796, în suprafață de 31 mp situat în Oradea, B-dul Dacia, nr. 54, bloc U4 în favoarea SC Serbien Impex SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58748 din 16.05.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului identificat cu nr. cadastral 12796 Oradea, în suprafată de 31 mp în favoarea SC Serbien Impex SRL.

Terenul menționat este situat în Oradea, B-dul Dacia, nr.54 la parterul blocului U4 și deținut în concesiune de SC Serbien Impex SRL, în baza contractului nr. 1080/25.10.2006.

Conform CF 83290 Oradea, terenul cu nr. topo 4842/73 din care s-a constituit nr. cadastral 12796 este proprietatea Municipiului Oradea .

Pe terenul menționat SC Serbien a realizat extinderea spatiului comercial existent, deținut in proprietate.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului cu nr. cadastral 12796 Oradea constituit din nr. topo 4842/73 înscris în CF 83250 Oradea în suprafață de 31 mp, în favoarea SC Serbien Impex SRL, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.1 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Patrimoniului Imobiliar

Serviciul Patrimoniu

Serviciul Licitații - Valorificare Active

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

SC Serbien Impex SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.431.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”