Hotărârea nr. 43/2008

privind darea acordului de principiu pentru achiziþionarea suprafeþei de 262 mp teren identificat cu nr. cadastral 11191 înscris în CF ndf 9390 Oradea proprietate a d-lui Lorincz Bela Jozsep ºi Hidi Agnes - Iulianna, afectat de traseul strãzii George En

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru achiziționarea suprafeței de 262 mp teren identificat cu nr. cadastral 11191 înscris în CF ndf 9390 Oradea proprietate a d-lui Lorincz Bela Jozsep și Hidi Agnes - lulianna, afectat de traseul străzii George Enescu

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.8748 din 26.11.2007 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune darea acordului de principiu pentru achiziționarea suprafeței de 262 mp teren identificat cu nr. cadastral 11191 înscris în CF ndf 9390 Oradea proprietate a d-lui Lorincz Bela Jozsep și Hidi Agnes - Iulianna, afectat de traseul străzii George Enescu,

Prin DECIZIA CIVILĂ nr. 599/R/2000 pronunțată în Ședința publică din 17.04.2000 s-a constatat că imobilul înscris în CF 1373 Oradea cu nr topo 215/2a și nr topo 214/2a1 care în natură reprezintă o casă și teren, a trecut în proprietatea statului sub B18, fără titlu valabil, prin greșita aplicare a Decretului 92/1950 și se dispune întabularea dreptului de proprietate al vechilor proprietari de sub B.13-15 în CF 1373 Oradea.

Conform actului de parcelare și a CF ndf 9390 Oradea, suprafața de 262 mp teren identificat cu nr cadastral 11191 reprezentând în natură “Teren intravilan cu destinația de drum” este deținut în proprietate de Lorincz Bela Jozsep și Hidi Agnes - Iulianna cu titlu de moștenire.

Având în vedere că, proprietarii terenului, identificat cu nr. cadastral 11191 Oradea, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 108.080 din 30.05.2007, solicită acordarea de despăgubiri;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c, și art. 45 alin.(3), din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru achiziționarea suprafeței de 262 mp teren identificat cu nr. cadastral 11191 înscris în CF ndf 9390 Oradea proprietate a d-lui Lorincz Bela Jozsep și Hidi Agnes - Iulianna, afectat de traseul străzii George Enescu, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

În cazul în care, proprietarii Lorincz Bela Jozsep și Hidi Agnes - Iulianna, nu acceptă prețul rezultat din raportul de evaluare, Administrația Imobiliară Oradea va iniția procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Serviciul Licitații Valorificare Active,

  • -  Dl. Lorincz Bela Jozsep

  • -  D-na Hidi Agnes - Iulianna

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.43.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”

Ionel Vila