Hotărârea nr. 429/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Mohuþ Adrian Vasile ºi soþia Mohuþ Larisa Bianca, reprezentând suprafaþa de 18 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17417 înscris în C.F. 89825 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului, cu destinaþia de “drum publ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


privind acceptarea donației d-lui Mohuț Adrian Vasile și soția Mohuț Larisa Bianca, reprezentând suprafața de 18 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17417 înscris în

C.F. 89825 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului, cu destinația de “drum public”


Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58505 din 15 mai 2008 prin


care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 18 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17417 înscris în C.F. 89825 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului, cu destinația de “drum public”.


Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 1556/18.12.2007, se propune extinderea și


modernizarea rețelei stradale din zona de interes, prin lărgirea străzilor existente și creerea unei străzi secundare interioare cu un profil de 12,00 m. lățime


Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1055/27.03.2008, dl.


Mohuț Adrian Vasile și soția Mohuț Larisa Bianca, donează Municipiului Oradea suprafața de 18 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17417, înscris în C.F. 89825 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Mohuț Adrian Vasile și soția Mohuț Larisa Bianca,


reprezentând suprafața de 18 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17417, înscris în C.F. 89825 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către dl. Mohuț Adrian Vasile și soția Mohuț Larisa Bianca.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  D lui Mohuț Adrian Vasile prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. Compania de Apa Oradea.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin


Oradea, 22 mai 2008

Nr.429.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


Ionel Vila