Hotărârea nr. 428/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Eftimie Anghel Alexandru ºi soþia Eftimie Mura, reprezentând suprafaþa totalã de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17413 ºi 17415 înscrise in C.F. 89880 ºi 89865 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului, cu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Eftimie Anghel Alexandru și soția Eftimie Mura, reprezentând suprafața totală de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17413 și 17415 înscrise in C.F. 89880 și 89865 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58.501 din 15 mai 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17413 și 17415 înscrise in C.F. 89880 și 89865 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 1556/18.12.2007, se propune extinderea și modernizarea rețelei stradale din zona de interes, prin lărgirea străzilor existente și creerea unei străzi secundare interioare cu un profil de 12,00 m. lățime,

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1007/25.03.2008, dl. Eftimie Anghel Alexandru și soția Eftimie Mura, donează Municipiului Oradea suprafața totală de 37 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 17413 și 17415, înscrise in C.F. 89880 și 89865 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a”, pct. 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Eftimie Anghel Alexandru și soția Eftimie Mura, reprezentând suprafața totală de 37 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 17413 și 17415, înscrise in C.F. 89880 și 89865 Oradea, situat in Oradea zona str. Apateului, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către dl. Eftimie Anghel Alexandru și soția Eftimie Mura.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  d-lui Eftimie Anghel Alexandru prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.428.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ionel Vila