Hotărârea nr. 425/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui. Banoi Marius Cornel ºi soþia Bãnoi Ioana Eleonora, reprezentând suprafaþa totala de 33 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17456 ºi 17460 înscrise in C.F. 89805 ºi 89807 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufãrului,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui. Banoi Marius Cornel și soția Bănoi Ioana Eleonora, reprezentând suprafața totala de 33 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17456 și 17460 înscrise in C.F. 89805 și 89807 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58495 din 15 mai 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totala de 33 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17456 și 17460 înscrise in C.F. 89805 și 89807 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufărului, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 1556/18.12.2007, se propune extinderea și modernizarea rețelei stradale din zona de interes, prin lărgirea străzilor existente și creerea unei străzi secundare interioare cu un profil de 12,00 m. lățime

Conform Ofertelor de donație imobiliară autentificate cu nr. 1041/26.03.2008 și 1039/26.03.2008, dl. Banoi Marius Cornel și soția Bănoi Ioana Eleonora, donează Municipiului Oradea suprafața totala de 33 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 17456 și 17460, înscrise in C.F. 89805 și 89807 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a”, pct. 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Banoi Marius Cornel și soția Bănoi Ioana Eleonora, reprezentând suprafața totala de 33 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 17456 și 17460, înscrise in C.F. 89805 și 89807 Oradea, situat in Oradea zona str. Nufărului, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către dl. Banoi Marius Cornel și soția Bănoi Ioana Eleonora.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  d-lui Banoi Marius Cornel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

CONTRASEMNEAZĂ


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila

Nr.425.

SECRETAR,