Hotărârea nr. 424/2008

privind acceptarea donaþiei d-nei Krausz Carmen, reprezentând suprafaþa de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17458 înscris în C.F.ndf 5054 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-nei Krausz Carmen, reprezentând suprafața de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17458 înscris în C.F.ndf 5054 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58502 din 15 mai 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17458 înscris în C.F.ndf 5054 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufărului, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 1556/18.12.2007, se propune extinderea și modernizarea rețelei stradale din zona de interes, prin lărgirea străzilor existente și creerea unei străzi secundare interioare cu un profil de 12,00 m. lățime

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1011/25.03.2008, d-na. Krausz Carmen, donează Municipiului Oradea suprafața de 16 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17458, înscris în C.F.ndf 5054 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a”, pct. 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-nei Krausz Carmen, reprezentând suprafața de 16 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17458, înscris în C.F.ndf 5054 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufărului, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către d-na. Krausz Carmen.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  D-na Krausz Carmen prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.424.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila