Hotărârea nr. 418/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Cãvãºdan Liviu Cãlin, a d-nei. Cãtanã Adina Mihaela, a d-lui Oniþa Traian ºi a d-lui Oniþa Ionel, reprezentând suprafaþa totalã de 8.739 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17521 înscris în C.F. 8954 Sintandrei, situat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Căvășdan Liviu Călin, a d-nei. Cătană Adina Mihaela, a d-lui Onița Traian și a d-lui Onița Ionel, reprezentând suprafața totală de 8.739 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17521 înscris în C.F. 8954 Sintandrei, situat în Oradea Calea Sintandreiului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58.497 din 15 mai 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 8.739 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17521 înscris în C.F. 8954 Sintandrei, situat în Oradea Calea Sintandreiului, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic Zonal aprobat de H.C.L. nr. 13/31.01.2008, se propune extinderea rețelei stradale din zona de interes, prin realizarea unei străzi perpendiculare pe calea Sintandreiului, cu un profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1616/04.04.2008, dl. Căvășdan Liviu Călin, d-na. Cătană Adina Mihaela, dl. Onița Traian și dl. Onița Ionel donează Municipiului Oradea suprafața de 8.739 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17521, înscris în C.F. 8954 Sintandrei.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a”, pct. 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1.Se acceptă donațiile reprezentând teren, cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea Calea Sintandreiului astfel:

 • - Dl Căvășdan Liviu Călin donează cota de 2.184/8.739 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17521, înscris în C.F. 8954 Sintandrei;

 • - D-na Cătană Adina Mihaela donează cota de 2.185/8.739 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17521, înscris în C.F. 8954 Sintandrei;

 • - Dl Onița Traian donează cota de 2.597/8.739 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17521, înscris în C.F. 8954 Sintandrei

-Dl Onița Ionel donează cota de 1.773/8.739 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17521, înscris în C.F. 8954 Sintandrei

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Se acceptă donația terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donare, de către dl. Căvășdan Liviu Călin, d-na. Cătană Adina Mihaela, dl. Onița Traian și dl. Onița Ionel.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Patrimoniu

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • •   Dl. Căvășdan Liviu Călin prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   D-na. Cătană Adina Mihaela prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Dl. Onița Traian prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Dl. Onița Ionel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •  S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.418.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, Ionel Vila