Hotărârea nr. 416/2008

privind acceptarea donaþiei d-nei Bonce Carolina, reprezentând suprafaþa de 1.075 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18124 constituit din nr. cadastral 16783 înscris în C.F. 88143 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-nei Bonce Carolina, reprezentând suprafața de 1.075 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18124 constituit din nr. cadastral 16783 înscris în C.F.

88143 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58481 din 14 mai 2008 prin care


Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 1.075 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18124 constituit din nr. cadastral 16783 înscris în C.F. 88143 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 713/19.06.2007, se propune extinderea rețelei stradale


existente în zona de interes, prin creerea unor străzi secundare interioare cu un profil de 11,00 m. lățime.

Pentru asigurarea accesului la noile parcelele destinate construirii, se impune ca terenul rezervat modernizării și extinderii rețelei stradale să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliare autentificată cu nr. 943/08.05.2008, d-na Bonce Carolina donează Municipiului Oradea suprafața de 1.075 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18124, constituit din nr. cadastral 16783 înscris în C.F. 88143 Oradea.

Ținând cont de prevederile art.7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a”, pct. 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-nei Bonce Carolina, reprezentînd suprafața de 1.075


mp., teren identificat cu nr. cadastral 18124, constituit din nr. cadastral 16783 inscris în C.F. 88143 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către d-na Bonce Carolina

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  D-na. Bonce Carolina prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea 22 mai 2008

Nr. 416


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ionel Vila