Hotărârea nr. 415/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Mihoc Ioan ºi soþia Mihoc Mãrioara, reprezentând suprafaþa de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16762 înscris în C.F.NDF 89560 Oradea, situat în Oradea str. Merilor, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Mihoc loan și soția Mihoc Mărioara, reprezentând suprafața de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16762 înscris în C.F.NDF 89560 Oradea, situat în Oradea str. Merilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58478 din 14.05.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16762 înscris în C.F.NDF 89560 Oradea, situat în Oradea str. Merilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 800/03.07.2007, se propune modernizarea str. Merilor, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 739/08.06.2007, dl. Mihoc loan și soția Mihoc Mărioara donează Municipiului Oradea suprafața de 48 mp., teren identificat cu nr. cadastral 16762 înscris în C.F.NDF 89560 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a”, pct. 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Mihoc Ioan și soția Mihoc Marioara, reprezentând suprafața de 48 mp., teren identificat cu nr. cadastral 16762, înscris în C.F.NDF 89560 Oradea, situat în Oradea str. Merilor, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către dl. Mihoc Ioan și soția Mihoc Mărioara.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  Dl. Mihoc Ioan prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea 22 mai 2008

Nr. 415


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ionel Vila