Hotărârea nr. 412/2008

Privind acordarea titlului de ,,Cetãþean de Onoare al municipiului Oradea” domnului TUDUKA OSKAR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” domnului TUDUKA OSKAR

Analizând Raportul de Specalitate nr.149780 din data de 21.05.2008 întocmit de către Biroul Elaborare și Monitorizare acte Consiliu Local prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” domnului TUDUKA OSKAR,

Având în vedere solicitarea Grupului de consilieri locali U.D.M.R. ai municipiului Oradea, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea - Biroul Elaborare și Monitorizare acte Consiliu Local, prin care se solicită conferirea titlului de ,,Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” domnului TUDUKA OSKAR,

Acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” domnului TUDUKA OSKAR reprezintă o recunoaștere a întregii sale activități și aportul depus pentru îndeplinirea obiectivelor comunității,

Luând în considerare biografia excepțională a domnului TUDUKA OSKAR,

In baza prevederilor art.36 alin.8 si art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordarea titlului de ,,Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” domnului TUDUKA OSKAR.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Juridică,

  • - domnul TUDUKA OSKAR.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr.412

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”