Hotărârea nr. 411/2008

Privind acordarea titlului de ,,Cetãþean de Onoare al municipiului Oradea” doamnei SÃTEANU MIORIÞA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” doamnei SĂTEANU MIORIȚA

Analizând Raportul de Specialitate nr.148.837 din data de 19 mai 2008 întocmit de către Direcția Juridică - Biroul elaborare și monitorizare acte Consiliu Local prin care se propune Consiliului local al Municipiului Oradea acordarea titlului de ,,Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” doamnei SĂTEANU MIORIȚA,

Având în vedere adresa Uniunii Femeilor Bihor - Oradea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr.139872/P.Comunicare din data de 14.04.2008, prin care se solicită conferirea titlului de ,,Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” doamnei SĂTEANU MIORIȚA,

Acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” doamnei Săteanu Miorița reprezintă o recunoaștere a întregii sale activități și aportul depus pentru îndeplinirea obiectivelor comunității,

Luând în considerare biografia excepțională a doamnei Săteanu Miorița,

In baza prevederilor art.36 alin.8 si art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordarea titlului de ,,Cetățean de Onoare al municipiului Oradea” doamnei SĂTEANU MIORIȚA.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică și Primarul Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Dna Săteanu Miorița,

9    “

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.411.


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila