Hotărârea nr. 410/2008

privind acceptarea donaþiei S.C. KAUFLAND ROMANIA, reprezentând suprafaþa totalã de 1.253 mp. teren provenit din dezmembrarea nr. cadastrale 1760/10 ºi 12888 înscrise în C.F.ndf 1179 Oradea ºi C.F. 86683 Oradea ºi nr. topo 8768/110 înscris în C.F. 76253

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației S.C. KAUFLAND ROMANIA, reprezentând suprafața totală de 1.253 mp. teren provenit din dezmembrarea nr. cadastrale 1760/10 și 12888 înscrise în C.F.ndf 1179 Oradea și C.F. 86683 Oradea și nr. topo 8768/110 înscris în C.F. 76253 Oradea, situat în Oradea zona cuprinsă între str.

St.O.Iosif, str. Oneștilor, str. W. Shakespeare și b-dul. Decebal, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57442/24.04.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 1.253 mp. teren provenit din dezmembrarea nr. cadastrale 1760/10 și 12888 înscrise în C.F.ndf 1179 Oradea și C.F. 86683 Oradea și nr. topo 8768/110 înscris în C.F. 76253 Oradea, situat în Oradea zona cuprinsă între str. St.O.Iosif, str. Oneștilor, str. W. Shakespeare și b-dul. Decebal, cu destinația de “drum public”.

Pentru asigurarea accesului conform funcțiunilor aprobate prin documentație de urbanism în zona sus menționată, se impune ca terenul rezervat modernizării și extinderii rețelei stradale să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 482/18.04.2008 S.C. KAUFLAND ROMANIA, donează Municipiului Oradea suprafața totală de 1.253 mp., teren provenit din dezmembrarea nr. cadastrale 1760/10 și 12888 înscrise în C.F.ndf 1179 Oradea și C.F. 86683 Oradea și nr. topo 8768/110 înscris în C.F. 76253 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,,d”, alin.(5) lit.,,b”, alin.(6) lit.,,a „ pct. 13 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația S.C. KAUFLAND ROMANIA, reprezentând suprafața totală de 1.253 mp., teren provenit din dezmembrarea nr. cadastrale 1760/10 și 12888 înscrise în C.F.ndf 1179 Oradea și C.F. 86683 Oradea și nr. topo 8768/110 înscris în C.F. 76253 Oradea, situat în Oradea zona cuprinsă între str. St.O.Iosif, str. Oneștilor, str. W. Shakespeare și b-dul. Decebal.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Se acceptă donația menționată la art. 1 din prezenta hotărâre condiționat de achitarea de către S.C. KAUFLAND ROMANIA a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  S.C. KAUFLAND ROMANIA, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.410


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ionel Vila