Hotărârea nr. 404/2008

privind modificarea Art.1. lit.a din Hotãrârea Consiliului Local nr.289/2008 privind unele mãsuri pentru sprijinirea Intreprinderilor Mici ºi Mijlocii din municipiul Oradea ºi îmbunãtãþirea relaþiei dintre administraþia publicã localã ºi mediul de afaceri

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind modificarea Art.1. lit.a din Hotărârea Consiliului Local nr.289/2008 privind unele măsuri pentru sprijinirea întreprinderilor Mici și Mijlocii din municipiul Oradea și îmbunătățirea relației

dintre administrația publică locală și mediul de afaceri, și modificarea Caietului de Sarcini

- Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.289/2008

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58211 din data de 09.05.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării Art.1. lit.a din Hotărârea Consiliului Local nr.289/2008 privind unele măsuri pentru sprijinirea întreprinderilor Mici și Mijlocii din municipiul Oradea și îmbunătățirea relației dintre administrația publică locală și mediul de afaceri, și modificarea Caietului de Sarcini - Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.289/2008,

Terenul în suprafață de aprox.23 ha este supus licitației publice pentru vânzare numai pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii care desfășoară activități de producție, servicii, logistică sau IT cu exceptia activităților de comerț și a celor de servicii financiare, așa cum sunt definite prin Legea nr.346/2004, privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii, actualizată,

Având în vedre că prețul de pornirea a licitației pentru un mp teren stabilit prin Raportul de Evaluare întocmit de S.C. Rom Serv Prest S.R.L. este de 20 euro/mp plus TVA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.331 / 24.04.04.2008,

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și art.45 alin.(3), art.123 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art I. Se aprobă modificarea Art.1, lit.a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 289/07.04.2008, care va avea următorul cuprins :

Art. 1. lit.a: „ Se aprobă înființarea Parcului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii pe amplasamentul situat în Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cadastrale 915, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943 înscrise în CF ndf 1293, 1294, 1339 - 1343 și 4704 Oradea și nr. cadastrale 3655, 3656, 3673 și 3674/1 înscrise în CF ndf 2262, 2265, 2267 Oradea, nr. cadastrale 927- 932 și 944 - 949 înscris în CFndf 4704 Oradea în suprafață de aprox 23 hectare conform documentației topografice cuprinse în Anexa nr.1 care face parte din prezenta hotărâre. ”

Art.II. Se aprobă modificarea Caietului de sarcini - Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.289/2008 privind unele măsuri pentru sprijinirea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din municipiul Oradea și îmbunătățirea relației dintre administrația publică locală și mediul de afaceri, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Serviciul Patrimoniu,

 • - Serviciul Licitații Valorificare Active.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 9 mai 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.404

SECRETAR

Ionel Vila

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.404/2008

C A I E T D E S A R C I N I

pentru vânzarea prin licitație publică deschisă a terenului identificat cu nr. cadastrale 915 + 918, 920 + 949 înscrise în CFndf 1293, 1294, 1339 +1343 și 4704 Oradea și nr. cadastrale 3655, 3656, 3673 și 3674/1 înscrise în CFndf 2262, 2265, 2267 Oradea, situat în Oradea, str. Uzinelor, pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii în vederea desfășurării de activități de producție servicii, logistică sau IT

1. OBIECTUL VÂNZĂRII

 • 1.1. Se supun licitației publice deschise pentru vânzare, individual, parcelele de teren identificate astfel:

  Nr. Lot

  Nr. cadastral

  Suprafata parcelei

  Înscrisa in Cartea Funciară nr.

  1

  915

  5.303

  1343 Oradea

  2

  916

  5.542

  1342 Oradea

  3

  917

  5.514

  1340 Oradea

  4

  918

  5.489

  1341 Oradea

  5

  920

  5.474

  1339 Oradea

  6

  921

  5.462

  1293 Oradea

  7

  922

  5.451

  4704 Oradea

  8

  923

  5.447

  4704 Oradea

  9

  924

  5.447

  4704 Oradea

  10

  925

  5.461

  4704 Oradea

  11

  926

  4.968

  4704 Oradea

  12

  933

  4.999

  4704 Oradea

  13

  934

  4.999

  4704 Oradea

  14

  935

  5.002

  4704 Oradea

  15

  936

  5.004

  4704 Oradea

  16

  937

  5.287

  1294 Oradea

  17

  938

  5.370

  4704 Oradea

  18

  939

  5.286

  4704 Oradea

  19

  940

  4.992

  4704 Oradea

  20

  941

  4.990

  4704 Oradea

  21

  942

  4.993

  4704 Oradea

  22

  943

  4.994

  4704 Oradea

  Total Suprafata 115.474 mp

 • 1.2. Se supune licitației publice deschise pentru vânzare lotul în suprafață de 62.580 mp identificat cu nr. cadastrale 927+ 932 și 944 + 949, teren înscris în CFndf 4704 Oradea, situat în Oradea, str. Uzinelor.

 • 1.3. Se supune licitației publice deschise pentru vânzare lotul în suprafață de 43.732 mp identificat cu nr. cadastrale 3655, 3656, 3673 și 3674/1 teren înscris în CFndf 2262, 2267, 2265 și 2267 Oradea, situat în Oradea, str. Uzinelor.

 • 1.4. Destinația pentru care se vinde terenul identificat la pct. 1.1. și 1.2. este de amenajare spații pentru desfășurarea de activități de producție, servicii, logistică sau IT cu excepția activităților de comerț și a celor de servicii financiare .

 • 1.5. Participarea la licitația organizata pentru vânzarea terenului menționat la pct. 1.1 și 1.2. din prezentul Caiet de sarcini este permisă doar Intreprinderilor Mici și Mijlocii așa cum sunt definite prin Legea nr. 346/2004 actualizată.

 • 1.6. Condițiile de calificare ale ofertanților și elementele tehnice privind investițiile vor fi stabilite și detailate de Administratia Imobiliara Oradea prin Instrucțiunile de organizare și desfășurare a licitației publice deschise organizată pentru vânzarea terenului identificat conform punctelor 1.1, 1.2. și 1.3 din prezentul Caiet de sarcini.

 • 1.7. Terenul aparține domeniului privat al municipiului Oradea.

2 . ELEMENTE DE PREȚ

9

 • 2.1. (1) Prețul de pornire a licitației pentru vânzarea terenului situat în Oradea, menționat la cap. 1, este 20 Euro/mp fără T.V.A., stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.331din 24.04.2008.

 • (2) Prețul final de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitației publice deschise.

 • (3) T.V.A. nu este inclusă în preț și se calculează ca și cotă procentuală conform prevederilor legale în vigoare, la data facturării.

 • 2.2. Pretul terenului se va achita in rate trimestriale egale, pe o durată de 3 ani de la data vânzării, conform art. 1, lit.d) din Hotărârea Consiliului Local nr.289/07.04.2008.

 • 2.3. Rata dobânzii pentru plata ratelor trimestriale se stabilește la nivelul ratei inflației stabilită anual prin Institutul Național de Statistică.

 • 2.4. Neplata prețului în termen și în condițiile stabilite prin contract duce la anularea licitației respectiv la rezilierea unilaterală a contractului și pierderea garanției de participare la licitatie.

3. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

9

 • 3.1. Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului Urbanistic General al Municipiului Oradea și ale Autorizației de Construcție.

 • 3.2. Cumparatorul are obligația ca în termen de maxim un an de la semnarea contractului de vânzare - cumpărare să obțină Autorizața de construcție.

 • 3.3. Termenul de finalizare a investiției este cel stabilit prin Autorizața de construcție eliberată de Primăria Municipiului Oradea.

4. DREPTURILE PĂRȚILOR

9

Drepturile Vânzătorului

 • 4.1. Vânzătorul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație ;

 • 4.2. În cazul adjudecării licitației, pentru ofertantul desemnat castigator, garanția de participare la licitație se constituie în garanție de bună execuție a contractului. Garanția de bună execuție a contractului reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini și contractul de vânzare-cumpărare. Această garanție se va restitui, după caz, în momentul îndeplinirii de către cumpărător a tuturor obligațiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.3. Condițiile menținerii, restituirii sau pierderii garanției de participare la licitație se vor stabili prin instrucțiunile de participare la licitație și prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.4. Vânzătorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în cazul în care cumpărătorul nu respectă clauzele contractuale, cu suportarea de către cumpărător a consecințelor prevăzute în caietul de sarcini și contractul de vânzare cumpărare.

Drepturile cumpărătorului

 • 4.5. Cumpărătorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de vânzare -cumpărare.

 • 4.6. Cumpărătorul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de părți.

 • 4.7. Cumpărătorul intră în deplină proprietate asupra terenului și a construcției realizată conform Autorizației de Construcție eliberată de Primăria municipiului Oradea .

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                               9

Obligațiile cumpărătorului

 • 5.1. Cumpărătorul are obligația să semneze contractul de vânzare -cumpărare în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului. În caz contrar, vânzătorul va organiza o nouă licitație.

 • 5.2. Cumpărătorul are obligația de a achita prețul terenului stabilit prin contractul de vânzare -cumpărare și la termenul menționat prin contract.

 • 5.3. Cumpărătorul are obligația să obțină toate avizele și acordurile solicitate conform legislației în vigoare, pentru realizara și darea in exploatare a unei construcții pe teren.

 • 5.4. Cumpărătorul își asuma riscul existenței pe teren a unor rețele edilitare și va suporta pe cheltuială proprie toate lucrările de deviere a rețelelor edilitare care afectează terenul.

 • 5.5. Cumpărătorul are obligația de a realiza construcția în conformitate cu prevederile Regulamentului de urbanism și ale Autorizației de construcție.

 • 5.6. Toate taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare - cumpărare la notar vor fi suportate de către cumpărător.

Obligațiile Vânzătorului

 • 5.6. Vânzătorul are obligația să nu îl tulbure pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contract.

6. CONTROLUL

 • 6.1. Dreptul de control asupra terenului vândut din domeniul privat al Municipiul Oradea revine vânzătorului și organelor financiare.

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9

 • 7.1. Orice evenimente care duc la blocarea sau imposibiliatatea excutării contractului vor fi notificate în scris, în termen de maxim 20 zile de la producerea lor.

 • 7.2. Eventualele solicitări de modificare a clauzelor contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă și se vor notifica prin acte adiționale la contract.

 • 7.3. La rezilierea contractului, în condițiile art. 2.4. și 4.4. din Caietul de sarcini, municipiul Oradea devine proprietar asupra terenului, fără ca, cumpărătorul să poată emite vreo pretenție sub formă bănească sau sub orice altă formă de la vânzător în legătură cu plățile efectuate anterior de către acesta.

 • 7.4. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

8. DISPOZITII FINALE

 • 8.1. În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, cumpărătorul pierde garanția de participare la licitație.

 • 8.2. Drepturile și îndatoririle părților stabilite prin contract sunt imperative.

 • 8.3. Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de vânzare - cumpărare.