Hotărârea nr. 402/2008

pentru aprobarea completãrii Hotãrârii Consiliului Local nr.674/30 august 2007 privind Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare a ORêELULUI COPIILOR din municipiul ORADEA, situat pe strada Corneliu Coposu nr.8

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.674/30 august 2007 privind

Regulamentul de Organizare și Funcționare a ORĂȘELULUI COPIILOR din municipiul ORADEA, situat pe strada Corneliu Coposu nr.8

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58139 din data de 08.05.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea completarea Hotărârii Consiliului Local nr.674/2007 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Orășelului Copiilor, situat în Oradea, str. Corneliu Coposu nr.8,

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată,

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a), lit.b), lit.d); alin.3 lit.a), alin.4 lit.c); alin.6) lit.a) pct.1, pct.5; art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 cu privire la administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Orășelului Copiilor din municipiul ORADEA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.674/2007, prin introducerea la CAPITOLUL VII - Administrarea resurselor financiare, a următoarelor puncte:

CAPITOLUL VII se completează astfel:

  • 19.4.1. Prețul de vânzare pe produs, constând în decorațiuni și produse artizanale confecționate manual în incinta Orășelului Copiilor, reprezintă valoarea de achiziție a materiei prime plus cheltuieli privind consumul de utilități pentru confecționarea acestora plus un minim de profit calculat proporțional cu valoarea de piață a produsului.

  • 19.4.2. Taxa de acces la cursuri de dans sportiv, dans modern, cursuri de limbi străine, cursuri de interpretare vocală, cursuri de interpretare vocală și instrumentală, limbi străine, gimnastică ritmică, cursuri de acvaristică, etc., este în cuantum de 80 lei/copil/curs trimestial calculat la o oră pe săptămână, respectiv 160 lei/copil/curs trimestrial calculat la două ore pe săptămână.

19.4.3 Taxă de redare spoturi publicitare pe monitoarele cu leduri instalate în incinta Orășelului Copiilor, este în cuantum de 4 lei/30 secunde de difuzare, redate într-un calup publicitar de maxim 3 minute la un spot publicitar, cu posibilitate de redare la maxim 300 minute în 12 ore pentru unul sau mai multe spoturi publicitare, fără a se depăși timpul de redare alocat.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează instituției Administrația Imobiliară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  se afișează la sediul Orășelului Copiilor, situat în Oradea, str. Corneliu Coposu nr.8

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 9 mai 2008

Nr.402

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila