Hotărârea nr. 401/2008

privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.07.2008

ROMÂNIA                                                                                                                       

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                             

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                  

CONSILIUL LOCAL                                                                                                         

 

H O T Ă R Â R E

           

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul

de specialitate al  Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.07.2008

 

            Analizând raportul de specialitate nr. 145.239 din 05.05.2008, întocmit de către Biroul Resurse Umane, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al  Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.07.2008

Având în vedere:

-          prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

-          prevederile O.G. nr.6/2007, actualizată, privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008;

-          prevederile art.7 alin.(2) H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

-          prevederile O.G. nr.10/2008, privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului  bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar;

-          referatul nr.130.027 din 21.03.2008 al Serviciului Comunicare, Imagine, Mass-Media, privind justificarea transformării funcţiilor contractuale din cadrul serviciului în funcţii publice, prin faptul că activităţile desfăşurate de personalul din serviciu implică exercitarea prerogativelor de putere publică;

-          H.C.L. nr. 859/ 2007, privind aprobarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Zonei Metropolitane Oradea

-          H.C.L. nr. 996/ 2007, Privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a  structurii având denumirea Unitatea pentru Managementul Proiectelor Publice, care a fost constituită la nivelul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Zona Metropolitană Oradea” în vederea coordonării şi implementării Strategiei Dezvoltării Durabile a teritoriului metropolitan pe perioada 2007-2015”.

-          H.C.L. nr. 250/ 2008, Privind aprobarea transferului către Zona Metropolitană Oradea a activităţii de elaborare a unor aplicaţii de finanţare în anul 2008

-          H.C.L.nr.293 din 07.04.2008, privind unele măsuri pentru reorganizarea activităţii şi modificări ale organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea;

-          H.C.L.nr.290 din 07.04.2008, privind descentralizarea unor servicii publice de interes local şi înfiinţarea instituţiei publice de interes local, cu personalitate juridică, cu denumirea Direcţia Finanţe Locale;

-          Văzând dispoziţiile Legii nr. 339/2007, privind managementul proiectelor şi structurile instituţionale aferente,

            Ţinând cont de prevederile art.36 alin.2 lit.a), alin.3 lit.b) şi ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal pentru aparatul de specialitate al  Primarului municipiului Oradea conform Anexei nr.1, Anexei nr.2, Anexei nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la data de 01.07.2008

            Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Resurse Umane.        

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Biroul Resurse Umane.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Matei Mircea Leontin

Oradea, 9 mai 2008                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr.401                                                                                                                    SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abţineri”, 0  voturi ”împotrivă”

 

 
                                                                                                                                   Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA ANEXA 1
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUIVALABIL LA 01.07.2008
Legendă: Personal contractualDemnitari3
Aparat propriu
TCE
33235297
din care funcţii publice
PRIMAR25932227
SECRETARVICEPRIMARVICEPRIMAR
DIRECŢIADIRECŢIA ECONOMICĂDIRECŢIADIRECŢIA ARHITECT ŞEFDIRECŢIA
JURIDICĂDEZVOLTARETEHNICĂINFORMATICĂ
11DURABILĂ1111
DIR EX.ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.
11111
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOSSERV ADMINSTR.PUBLICĂ LOCALĂSERVICIUL AGRICOL (REG AGRICOL)SERV.EVID.PATR. DELEGĂRI GESTIUNESERV ADMINISTRATIV ÎNTREŢ IMOB"SERV BUGET,ANALIZĂ FIN ŞI DAT PUBLICĂ"SERVICIUL CONTAB PUBLICĂ SIŢ FINANCIARESERV ELAB PROIECTE MONIT IMPLEM PROIECTELORSERV PROGR EUROPENE ŞI DEZV EUROREGSERV URMĂRIRE EXECUŢIE LUCRĂRISERVICIUL TEHNICSERV SALUBRITATESERVICIUL G.I.S.SERVICIUL L.I.S.SERV AUTORIZĂRI-AUTORIZAŢII CONSTRSERVICIUL PROGRAMARESERVICIUL ADMINISTRARE REŢEA SERV REL CU PUBLICUL(GHIŞEU UNIC)
73774187829785412772
111111115111111118
11
BIROU ELABORARE ŞI MONIT ACTE CL BIROUL CONTROL SERV PUBLICE BIR AVIZ PLAN URB CMUAT ACORD UNICBIROUL RESURSE UMANEBIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
56555
11111
COMPARTIMENT FOND FUNCIARMANAGER PUBLICCOMP AUTORITATE TUTELARĂCOMP ASISTENŢĂ JURIDICĂCOMP LICITAŢII AVIZ. ŞI MONIT.CONTR.COMP ÎNDR ŞI CONTR ASOCCOMP LINIE DE TIPĂRIRE ŞI MULTIPLICARECOMP SALARIZARECOMP GESTIONARE DATECOMP MANAGEMENT A CALITĂŢIICOMP CENTRU DE INF EUROPEANĂCOMP MARKETING ŞI IMAGINECOMP COOPERARE INTERNAŢIONALĂCOMP PLANIFICARE INVESTIŢIICOMP ACHIZIŢII PUBLICECOMP UNIT LOC DE MONITORIZ SERV PUBCOMP PROT MEDIULUI - SPAŢII VERZICOMP DE TRANSPORT PUBLIC LOCALCOMP GESTIONARE DATECOMP ZONA METROPOLITANĂCOMP PLANIF ŞI STRATEGIE URBANĂCOMP FINALIZĂRI ÎN CONSTRUCŢIICOMP DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢIICOMP AUTORIZĂRI PUBLICITATECOMP ADMINISTRARE BAZE DE DATECOMP CONSTRUCŢII ILEGALECOMP CONTROL COMERCIALCOMP COMUNICARE MASS MEDIACOMP PROT CIVILĂ PSI ŞI PROT SEC S.M. CABINETUL PRIMARULUI
414444321332325764323642323635
3
Direcţia JuridicăDirecţia EconomicăDirecţia Dezvoltare DurabilăDirecţia TehnicăArhitect ŞefDirecţia Informatică
TCETCETCETCETCETCETCE
495664943877802021861674654526462023331742339
din care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publice
495664943426361321161674654384342023331735332
p.Primar"Şef birou,"
ViceprimarKover Ladislau Paul
Dr.Ing.Mihai Dan Groza
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.07.2008
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată şi actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Secretar municipiu11
2Manager publicIasistent 211
3Consilier I superior1832459
4Consilier I superior21212
5Consilier I superior399
6ArhitectIsuperior1321
7ConsilierI principal12020
8ConsilierI principal233
9ConsilierI principal366
10ConsilierI asistent12020
11ConsilierI asistent21010
12ConsilierI asistent31111
13Consilier Idebutant1515
14Consilier juridic I superior1642
15Consilier juridicI principal111
16Consilier juridicI asistent166
17Consilier juridicI asistent366
18AuditorI superior111
19Auditor I asistent122
20Auditor I asistent333
21Referent de specialitate II superior199
22Referent de specialitate II superior222
23Referent de specialitate II superior322
24Conductor arhitectIIsuperior111
25Referent de specialitate II asistent211
26ReferentIII superior11919
27ReferentIII superior211
28ReferentIII superior311
29ReferentIII principal122
30ReferentIII principal211
31ReferentIII asistent111
Total funcţii publice 25932227
ANEXA 3
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Secretarul municipiului1
2Arhitect şef1
3Director executiv5
4Director executiv adjunct5
5Şef serviciu15
6Şef birou5
Total funcţii publice de conducere32
p. Primar Şef Birou Resurse Umane
Viceprimar Kover Ladislau Paul
Dr.Ing.Mihai Dan Groza
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.07.2008
" Funcţii cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 Consilier (şef serviciu)SIA33
2 Consilier SIA1111
3 Consilier SI22
4 Arhitect SI11
5 ArhitectSII11
6 Inspector de specialitateSII33
7 Inspector de specialitateSIII88
8 Inspector SDEB33
9 InspectorMIA33
10 InspectorM DEB11
11 MagazinerI11
12" Ingrijitor, portar"I2323
13 ArhivarI22
14 CurierI11
15 Şofer55
16 MuncitorI22
17 MuncitorII11
18 MuncitorIII11
19 MuncitorV11
Total funcţii cu contract individual de muncă73370
p. Primar Şef birou
Viceprimar Kover Ladislau Paul
Dr.ing.Mihai Dan Groza

MUNICIPIUL ORADEA ANEXA 1
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUIVALABIL LA 01.07.2008
Legendă: Personal contractualDemnitari3
Aparat propriu
TCE
33235297
din care funcţii publice
PRIMAR25932227
SECRETARVICEPRIMARVICEPRIMAR
DIRECŢIADIRECŢIA ECONOMICĂDIRECŢIADIRECŢIA ARHITECT ŞEFDIRECŢIA
JURIDICĂDEZVOLTARETEHNICĂINFORMATICĂ
11DURABILĂ1111
DIR EX.ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.
11111
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOSSERV ADMINSTR.PUBLICĂ LOCALĂSERVICIUL AGRICOL (REG AGRICOL)SERV.EVID.PATR. DELEGĂRI GESTIUNESERV ADMINISTRATIV ÎNTREŢ IMOB"SERV BUGET,ANALIZĂ FIN ŞI DAT PUBLICĂ"SERVICIUL CONTAB PUBLICĂ SIŢ FINANCIARESERV ELAB PROIECTE MONIT IMPLEM PROIECTELORSERV PROGR EUROPENE ŞI DEZV EUROREGSERV URMĂRIRE EXECUŢIE LUCRĂRISERVICIUL TEHNICSERV SALUBRITATESERVICIUL G.I.S.SERVICIUL L.I.S.SERV AUTORIZĂRI-AUTORIZAŢII CONSTRSERVICIUL PROGRAMARESERVICIUL ADMINISTRARE REŢEA SERV REL CU PUBLICUL(GHIŞEU UNIC)
73774187829785412772
111111115111111118
11
BIROU ELABORARE ŞI MONIT ACTE CL BIROUL CONTROL SERV PUBLICE BIR AVIZ PLAN URB CMUAT ACORD UNICBIROUL RESURSE UMANEBIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
56555
11111
COMPARTIMENT FOND FUNCIARMANAGER PUBLICCOMP AUTORITATE TUTELARĂCOMP ASISTENŢĂ JURIDICĂCOMP LICITAŢII AVIZ. ŞI MONIT.CONTR.COMP ÎNDR ŞI CONTR ASOCCOMP LINIE DE TIPĂRIRE ŞI MULTIPLICARECOMP SALARIZARECOMP GESTIONARE DATECOMP MANAGEMENT A CALITĂŢIICOMP CENTRU DE INF EUROPEANĂCOMP MARKETING ŞI IMAGINECOMP COOPERARE INTERNAŢIONALĂCOMP PLANIFICARE INVESTIŢIICOMP ACHIZIŢII PUBLICECOMP UNIT LOC DE MONITORIZ SERV PUBCOMP PROT MEDIULUI - SPAŢII VERZICOMP DE TRANSPORT PUBLIC LOCALCOMP GESTIONARE DATECOMP ZONA METROPOLITANĂCOMP PLANIF ŞI STRATEGIE URBANĂCOMP FINALIZĂRI ÎN CONSTRUCŢIICOMP DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢIICOMP AUTORIZĂRI PUBLICITATECOMP ADMINISTRARE BAZE DE DATECOMP CONSTRUCŢII ILEGALECOMP CONTROL COMERCIALCOMP COMUNICARE MASS MEDIACOMP PROT CIVILĂ PSI ŞI PROT SEC S.M. CABINETUL PRIMARULUI
414444321332325764323642323635
3
Direcţia JuridicăDirecţia EconomicăDirecţia Dezvoltare DurabilăDirecţia TehnicăArhitect ŞefDirecţia Informatică
TCETCETCETCETCETCETCE
495664943877802021861674654526462023331742339
din care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publice
495664943426361321161674654384342023331735332
p.Primar"Şef birou,"
ViceprimarKover Ladislau Paul
Dr.Ing.Mihai Dan Groza
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.07.2008
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată şi actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Secretar municipiu11
2Manager publicIasistent 211
3Consilier I superior1832459
4Consilier I superior21212
5Consilier I superior399
6ArhitectIsuperior1321
7ConsilierI principal12020
8ConsilierI principal233
9ConsilierI principal366
10ConsilierI asistent12020
11ConsilierI asistent21010
12ConsilierI asistent31111
13Consilier Idebutant1515
14Consilier juridic I superior1642
15Consilier juridicI principal111
16Consilier juridicI asistent166
17Consilier juridicI asistent366
18AuditorI superior111
19Auditor I asistent122
20Auditor I asistent333
21Referent de specialitate II superior199
22Referent de specialitate II superior222
23Referent de specialitate II superior322
24Conductor arhitectIIsuperior111
25Referent de specialitate II asistent211
26ReferentIII superior11919
27ReferentIII superior211
28ReferentIII superior311
29ReferentIII principal122
30ReferentIII principal211
31ReferentIII asistent111
Total funcţii publice 25932227
ANEXA 3
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Secretarul municipiului1
2Arhitect şef1
3Director executiv5
4Director executiv adjunct5
5Şef serviciu15
6Şef birou5
Total funcţii publice de conducere32
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.07.2008
" Funcţii cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 Consilier (şef serviciu)SIA33
2 Consilier SIA1111
3 Consilier SI22
4 Arhitect SI11
5 ArhitectSII11
6 Inspector de specialitateSII33
7 Inspector de specialitateSIII88
8 Inspector SDEB33
9 InspectorMIA33
10 InspectorM DEB11
11 MagazinerI11
12" Ingrijitor, portar"I2323
13 ArhivarI22
14 CurierI11
15 Şofer55
16 MuncitorI22
17 MuncitorII11
18 MuncitorIII11
19 MuncitorV11
Total funcţii cu contract individual de muncă73370
p. Primar Şef birou
Viceprimar Kover Ladislau Paul
Dr.ing.Mihai Dan Groza

MUNICIPIUL ORADEA ANEXA 1
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUIVALABIL LA 01.07.2008
Legendă: Personal contractualDemnitari3
Aparat propriu
TCE
33235297
din care funcţii publice
PRIMAR25932227
SECRETARVICEPRIMARVICEPRIMAR
DIRECŢIADIRECŢIA ECONOMICĂDIRECŢIADIRECŢIA ARHITECT ŞEFDIRECŢIA
JURIDICĂDEZVOLTARETEHNICĂINFORMATICĂ
11DURABILĂ1111
DIR EX.ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.
11111
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOSSERV ADMINSTR.PUBLICĂ LOCALĂSERVICIUL AGRICOL (REG AGRICOL)SERV.EVID.PATR. DELEGĂRI GESTIUNESERV ADMINISTRATIV ÎNTREŢ IMOB"SERV BUGET,ANALIZĂ FIN ŞI DAT PUBLICĂ"SERVICIUL CONTAB PUBLICĂ SIŢ FINANCIARESERV ELAB PROIECTE MONIT IMPLEM PROIECTELORSERV PROGR EUROPENE ŞI DEZV EUROREGSERV URMĂRIRE EXECUŢIE LUCRĂRISERVICIUL TEHNICSERV SALUBRITATESERVICIUL G.I.S.SERVICIUL L.I.S.SERV AUTORIZĂRI-AUTORIZAŢII CONSTRSERVICIUL PROGRAMARESERVICIUL ADMINISTRARE REŢEA SERV REL CU PUBLICUL(GHIŞEU UNIC)
73774187829785412772
111111115111111118
11
BIROU ELABORARE ŞI MONIT ACTE CL BIROUL CONTROL SERV PUBLICE BIR AVIZ PLAN URB CMUAT ACORD UNICBIROUL RESURSE UMANEBIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
56555
11111
COMPARTIMENT FOND FUNCIARMANAGER PUBLICCOMP AUTORITATE TUTELARĂCOMP ASISTENŢĂ JURIDICĂCOMP LICITAŢII AVIZ. ŞI MONIT.CONTR.COMP ÎNDR ŞI CONTR ASOCCOMP LINIE DE TIPĂRIRE ŞI MULTIPLICARECOMP SALARIZARECOMP GESTIONARE DATECOMP MANAGEMENT A CALITĂŢIICOMP CENTRU DE INF EUROPEANĂCOMP MARKETING ŞI IMAGINECOMP COOPERARE INTERNAŢIONALĂCOMP PLANIFICARE INVESTIŢIICOMP ACHIZIŢII PUBLICECOMP UNIT LOC DE MONITORIZ SERV PUBCOMP PROT MEDIULUI - SPAŢII VERZICOMP DE TRANSPORT PUBLIC LOCALCOMP GESTIONARE DATECOMP ZONA METROPOLITANĂCOMP PLANIF ŞI STRATEGIE URBANĂCOMP FINALIZĂRI ÎN CONSTRUCŢIICOMP DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢIICOMP AUTORIZĂRI PUBLICITATECOMP ADMINISTRARE BAZE DE DATECOMP CONSTRUCŢII ILEGALECOMP CONTROL COMERCIALCOMP COMUNICARE MASS MEDIACOMP PROT CIVILĂ PSI ŞI PROT SEC S.M. CABINETUL PRIMARULUI
414444321332325764323642323635
3
Direcţia JuridicăDirecţia EconomicăDirecţia Dezvoltare DurabilăDirecţia TehnicăArhitect ŞefDirecţia Informatică
TCETCETCETCETCETCETCE
495664943877802021861674654526462023331742339
din care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publice
495664943426361321161674654384342023331735332
p.Primar"Şef birou,"
ViceprimarKover Ladislau Paul
Dr.Ing.Mihai Dan Groza
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.07.2008
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată şi actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Secretar municipiu11
2Manager publicIasistent 211
3Consilier I superior1832459
4Consilier I superior21212
5Consilier I superior399
6ArhitectIsuperior1321
7ConsilierI principal12020
8ConsilierI principal233
9ConsilierI principal366
10ConsilierI asistent12020
11ConsilierI asistent21010
12ConsilierI asistent31111
13Consilier Idebutant1515
14Consilier juridic I superior1642
15Consilier juridicI principal111
16Consilier juridicI asistent166
17Consilier juridicI asistent366
18AuditorI superior111
19Auditor I asistent122
20Auditor I asistent333
21Referent de specialitate II superior199
22Referent de specialitate II superior222
23Referent de specialitate II superior322
24Conductor arhitectIIsuperior111
25Referent de specialitate II asistent211
26ReferentIII superior11919
27ReferentIII superior211
28ReferentIII superior311
29ReferentIII principal122
30ReferentIII principal211
31ReferentIII asistent111
Total funcţii publice 25932227
ANEXA 3
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Secretarul municipiului1
2Arhitect şef1
3Director executiv5
4Director executiv adjunct5
5Şef serviciu15
6Şef birou5
Total funcţii publice de conducere32
p. Primar Şef Birou Resurse Umane
Viceprimar Kover Ladislau Paul
Dr.Ing.Mihai Dan Groza
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.07.2008
" Funcţii cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 Consilier (şef serviciu)SIA33
2 Consilier SIA1111
3 Consilier SI22
4 Arhitect SI11
5 ArhitectSII11
6 Inspector de specialitateSII33
7 Inspector de specialitateSIII88
8 Inspector SDEB33
9 InspectorMIA33
10 InspectorM DEB11
11 MagazinerI11
12" Ingrijitor, portar"I2323
13 ArhivarI22
14 CurierI11
15 Şofer55
16 MuncitorI22
17 MuncitorII11
18 MuncitorIII11
19 MuncitorV11
Total funcţii cu contract individual de muncă73370
Şef birou
Kover Ladislau Paul