Hotărârea nr. 40/2008

privind aprobarea restudierii temei de proiectare în vederea elaborãrii studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie MODERNIZARE ªTRAND MUNICIPAL ORADEA – CLÃDIRE VESTIARE ªI ANEXE

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea restudierii temei de proiectare în vederea elaborării studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție MODERNIZARE ȘTRAND MUNICIPAL ORADEA - CLĂDIRE

VESTIARE ȘI ANEXE

Analizând Raportul de Specialitate nr.100839 din data de 07.01.2008 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție Modernizare Ștrand Municipal Oradea - clădire, vestiare și anexe,

Ținând seama de prevederile art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale,

În baza prevederilor art.36 alin.2) lit.b), lit.d), alin.4), lit.a), lit.d), alin.6 lit.a), pct.14 și ale art.45 alin.2) lit.a), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă restudierea temei de proiectare în vederea elaborării studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție MODERNIZARE ȘTRAND MUNICIPAL ORADEA - CLĂDIRE VESTIARE ȘI ANEXE.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Tehnică,

  • - Direcția Economică,

  • - Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.40


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila