Hotărârea nr. 4/2008

privind modificarea Regulamentului pentru acordarea premiilor de excelenþã pentru personalitãþile orãdene ale anului, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 879/2004 ºi modificat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 856/2007

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind modificarea Regulamentului pentru acordarea premiilor de excelență pentru personalitățile orădene ale anului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 879/2004 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 856/2007

Analizând Raportul de Specialitate nr.102942 din data de 11.01.2007, întocmit de către Serviciul Comunicare, Imagine, Mass-Media, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului modificarea Regulamentului pentru acordarea premiilor de excelență pentru personalitățile orădene ale anului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.879/2004 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.717/2006 și Hotărârea Consiliului Local nr.856/2007,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.879/2004, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea premiilor de excelență pentru personalitățile orădene ale anului 2004, prin care se propunea instituirea Premiului anual de excelență pentru personalitățile orădene care s-au remarcat în unul din domeniile nominalizate în regulament,

Luând în considerare prevederile art.10, alin.2), art.13 pct.1 și pct.3 din Regulamentul pentru acordarea premiilor de excelență modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.856/31.10.2007,

Având în vedere faptul că doi dintre președinții de jurii au renunțat la această calitate din motive obiective. Astfel la categoria Literatură, președintele de juriu dl Ion Simuț a renunțat la această calitate, deoarece a fost propus, iar apoi nominalizat pentru Premiile de excelență 2007, la categoria Învățământ universitar. O situație similară a avut loc la categoria Artă Dramatică, unde președinta de juriu, d-na Elisaveta Pop a renunțat la această calitate, motivându-și decizia cu plecarea ei în străinătate în această perioadă.

În baza art.36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a) pct.4 și art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se modifică art.13 pct.1 și pct.3 din Regulamentul privind acordarea premiilor de excelență pentru personalitățile orădene ale anului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 879/2004 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.856/2007, după cum urmează:

,,Art.13. Sunt desemnați să îndeplinească calitatea de președinți ai Juriilor de specialitate, următoarele persoane:

1. Comisia pentru Literatură - Corneliu Crăciun

3. Comisia pentru Artă dramatică - Mircea Morariu”.

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Comunicare, Imagine, Mass-Media.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Serviciul Comunicare, Imagine, Mass-Media,

  • •  Dl. Corneliu Crăciun, prin grija Serviciului Comunicare, Imagine, Mass-Media,

  • •  Dl. Mircea Morariu, prin grija Serviciului Comunicare, Imagine, Mass-Media,

  • •  Dl. Ion Simuț, prin grija Serviciului Comunicare, Imagine, Mass-Media,

  • •  D-na Elisaveta Pop, prin grija Serviciului Comunicare, Imagine, Mass-Media,

  • •   Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Silvia Suciu

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 15 ianuarie 2008

Nr.4

SECRETAR

Ionel Vila