Hotărârea nr. 399/2008

privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru Direcþia Finanþe Locale, începând cu data de 01.07.2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Direcția Finanțe Locale, începând cu data de 01.07.2008

Analizând Raportul de Specialitate nr.145.237 din data de 05.05.2008, întocmit de către Biroul Resurse Umane, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Direcția Finanțe Locale, începând cu data de 01.07.2008,

Având în vedere:

  • •  prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

  • •  prevederile Ordonanței Guvernului nr.6/2007, privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, actualizată;

  • •  prevederile H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

  • •  prevederile O.G. nr.10/2008, privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și a personalului salarizat potrivit Anexelor nr.II și nr.III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

  • •  Hotărârea Consiliului Local nr.290/2008, privind descentralizarea unor servicii publice de interes local și înființarea instituției publice de interes local, cu personalitate juridică, cu denumirea Direcția Finanțe Locale;

Ținând cont de prevederile art.36 alin.2 lit.a); alin.2 lit.b) și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Direcția Finanțe

Locale, conform Anexei nr.1., Anexei nr.2, Anexei nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la data de 01.07.2008. Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe Locale. Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -  Biroul Resurse Umane,

  • -  Direcția Finanțe Locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 9 mai 2008

Nr.399

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Legendă: Personal contractualvalabil la 01.07.2008anexa 1
la Hotărârea Consiliului Local nr.399/2008
TCE
1011091
din care funcţii publice
981088
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA PRIMAR
VICEPRIMAR
DIRECŢIA FINANŢE LOCALE
1
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
1
SERV INSPECŢIE FISCALĂ PERS JURIDICESERV IMPUNERE PERSOANE JURIDICESERV IMPUNERE PERSOANE FIZICESERV.URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂSERV.ÎNCASARE COMPENSARE"SERV FINANCIAR CONTABILITATE, EVID VENIT"
1171416127
111111
"BIROUL CONTES, METOD REVIZIE CONTROL INTERN"BIROUL INSPECŢIE PERSOANE FIZICE
55
11
COMPARTIMENT AUTORIZĂRICOMP PERSONAL SALARIZARE ACHIZ PUBLICECOMP ARHIVĂ ŞI ADMINISTRATIV"COMP REL CU PUBLICUL, INF CONTRIBUABILI"COMPARTIMENT INFORMATICĂ
33323
"p.Primar,""Director executiv adjunct,""Director executiv adjunct,"
Viceprimar Florea Augustin Eduard Miculescu Tanase
Dr.ing. Mihai Dan Groza
"Şef Birou Resurse Umane,"
Kover Ladislau Paul
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al Direcţiei Finanţe Locale
la data de 01.07.2008
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată şi actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Consilier I superior124816
2Consilier I superior211
3Consilier I superior311
4ConsilierI principal11818
5ConsilierI principal211
6ConsilierI asistent11313
7ConsilierI asistent233
8ConsilierI asistent344
9Consilier Idebutant33
10Consilier juridic I superior122
11Consilier juridicI asistent122
12Consilier juridicI asistent233
13Consilier juridicIdebutant11
14Referent de specialitate II superior122
15ReferentIII superior11515
16ReferentIII superior322
17ReferentIII principal111
18ReferentIII asistent122
Total funcţii publice 981088
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Director executiv1
2Director executiv adjunct1
3Şef serviciu6
4Şef birou2
Total funcţii publice de conducere10
p. Primar"Director executiv,"
ViceprimarFlorea Augustin Eduard
Dr.Ing.Mihai Dan Groza
"Director executiv adjunct,""Şef Birou Resurse Umane,"
Miculescu TanaseKover Ladislau Paul
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al Direcţiei Finanţe Locale
la data de 01.07.2008
" Funcţii cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 MagazinerI1 -1
2 ArhivarI2 -2
Total funcţii cu contract individual de muncă3 -3
p. Primar" Director executiv adjunct,"
Viceprimar Florea Augustin Eduard
Dr.ing.Mihai Dan Groza
"Director executiv adjunct,"" Şef Birou Resurse Umane,"
Miculescu Tanase Kover Ladislau Paul

Legendă: Personal contractualvalabil la 01.07.2008anexa 1
TCE
1011091
din care funcţii publice
981088
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA PRIMAR
VICEPRIMAR
DIRECŢIA FINANŢE LOCALE
1
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
1
SERV INSPECŢIE FISCALĂ PERS JURIDICESERV IMPUNERE PERSOANE JURIDICESERV IMPUNERE PERSOANE FIZICESERV.URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂSERV.ÎNCASARE COMPENSARE"SERV FINANCIAR CONTABILITATE, EVID VENIT"
1171416127
111111
"BIROUL CONTES, METOD REVIZIE CONTROL INTERN"BIROUL INSPECŢIE PERSOANE FIZICE
55
11
COMPARTIMENT AUTORIZĂRICOMP PERSONAL SALARIZARE ACHIZ PUBLICECOMP ARHIVĂ ŞI ADMINISTRATIV"COMP REL CU PUBLICUL, INF CONTRIBUABILI"COMPARTIMENT INFORMATICĂ
33323
"p.Primar,""Director executiv adjunct,""Director executiv adjunct,"
Viceprimar Florea Augustin Eduard Miculescu Tanase
Dr.ing. Mihai Dan Groza
"Şef Birou Resurse Umane,"
Kover Ladislau Paul
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2ANEXA 3
la Hotărârea Consiliului Local nr.399/2008
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al Direcţiei Finanţe Locale
la data de 01.07.2008
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată şi actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Consilier I superior124816
2Consilier I superior211
3Consilier I superior311
4ConsilierI principal11818
5ConsilierI principal211
6ConsilierI asistent11313
7ConsilierI asistent233
8ConsilierI asistent344
9Consilier Idebutant33
10Consilier juridic I superior122
11Consilier juridicI asistent122
12Consilier juridicI asistent233
13Consilier juridicIdebutant11
14Referent de specialitate II superior122
15ReferentIII superior11515
16ReferentIII superior322
17ReferentIII principal111
18ReferentIII asistent122
Total funcţii publice 981088
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Director executiv1
2Director executiv adjunct1
3Şef serviciu6
4Şef birou2
Total funcţii publice de conducere10
p. Primar"Director executiv,"
ViceprimarFlorea Augustin Eduard
Dr.Ing.Mihai Dan Groza
"Director executiv adjunct,""Şef Birou Resurse Umane,"
Miculescu TanaseKover Ladislau Paul
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al Direcţiei Finanţe Locale
la data de 01.07.2008
" Funcţii cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 MagazinerI1 -1
2 ArhivarI2 -2
Total funcţii cu contract individual de muncă3 -3
p. Primar" Director executiv adjunct,"
Viceprimar Florea Augustin Eduard
Dr.ing.Mihai Dan Groza
"Director executiv adjunct,"" Şef Birou Resurse Umane,"
Miculescu Tanase Kover Ladislau Paul

Legendă: Personal contractualvalabil la 01.07.2008anexa 1
TCE
1011091
din care funcţii publice
981088
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA PRIMAR
VICEPRIMAR
DIRECŢIA FINANŢE LOCALE
1
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
1
SERV INSPECŢIE FISCALĂ PERS JURIDICESERV IMPUNERE PERSOANE JURIDICESERV IMPUNERE PERSOANE FIZICESERV.URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂSERV.ÎNCASARE COMPENSARE"SERV FINANCIAR CONTABILITATE, EVID VENIT"
1171416127
111111
"BIROUL CONTES, METOD REVIZIE CONTROL INTERN"BIROUL INSPECŢIE PERSOANE FIZICE
55
11
COMPARTIMENT AUTORIZĂRICOMP PERSONAL SALARIZARE ACHIZ PUBLICECOMP ARHIVĂ ŞI ADMINISTRATIV"COMP REL CU PUBLICUL, INF CONTRIBUABILI"COMPARTIMENT INFORMATICĂ
33323
"p.Primar,""Director executiv adjunct,""Director executiv adjunct,"
Viceprimar Florea Augustin Eduard Miculescu Tanase
Dr.ing. Mihai Dan Groza
"Şef Birou Resurse Umane,"
Kover Ladislau Paul
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al Direcţiei Finanţe Locale
la data de 01.07.2008
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată şi actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Consilier I superior124816
2Consilier I superior211
3Consilier I superior311
4ConsilierI principal11818
5ConsilierI principal211
6ConsilierI asistent11313
7ConsilierI asistent233
8ConsilierI asistent344
9Consilier Idebutant33
10Consilier juridic I superior122
11Consilier juridicI asistent122
12Consilier juridicI asistent233
13Consilier juridicIdebutant11
14Referent de specialitate II superior122
15ReferentIII superior11515
16ReferentIII superior322
17ReferentIII principal111
18ReferentIII asistent122
Total funcţii publice 981088
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Director executiv1
2Director executiv adjunct1
3Şef serviciu6
4Şef birou2
Total funcţii publice de conducere10
p. Primar"Director executiv,"
ViceprimarFlorea Augustin Eduard
Dr.Ing.Mihai Dan Groza
"Director executiv adjunct,""Şef Birou Resurse Umane,"
Miculescu TanaseKover Ladislau Paul
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
la Hotărârea Consiliului Localnr.399/2008
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al Direcţiei Finanţe Locale
la data de 01.07.2008
" Funcţii cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 MagazinerI1 -1
2 ArhivarI2 -2
Total funcţii cu contract individual de muncă3 -3
p. Primar" Director executiv adjunct,"
Viceprimar Florea Augustin Eduard
Dr.ing.Mihai Dan Groza
"Director executiv adjunct,"" Şef Birou Resurse Umane,"
Miculescu Tanase Kover Ladislau Paul