Hotărârea nr. 394/2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiþiei cu denumirea: GRADINIÞA CU PROGRAM MIXT Dp + P + M, ORADEA Str.GRADINARILOR nr. 8

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției cu denumirea:

GRADINIȚA CU PROGRAM MIXT Dp + P + M, ORADEA

Str.GRADINARILOR nr. 8

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57049 din data de 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai investiției cu denumirea: „GRADINITA CU PROGRAM MIXT Dp + P + M, ORADEA str.GRADINARILOR nr. 8,

În baza prevederilor art.36 alin.2) lit.b), lit.d), alin.4), lit.a), lit.d), alin. 6 lit. a), pct.1 și ale art.45 alin.2) lit.a), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai investiției cu denumirea:

GRADINIȚA CU PROGRAM MIXT „Drum public” + P + M

ORADEA


str.GRADINARILOR nr.8, ORADEA” după cum urmează:

Valoarea investiției: Construcții + montaj: Durata execuției:


4.623.274.RON din care

4.053.427. RON

24 LUNI


  • • SURSA DE FINANȚARE:    BUGET LOCAL

  • • Ordonator de credite:         PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate, întocmit pentru realizarea obiectivului de investiții.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  Serviciul Poiectare și Planificare Investiții,

  • - Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.394


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila