Hotărârea nr. 392/2008

privind aprobarea unor mãsuri financiare pentru derularea activitãþii Administraþiei Imobiliare Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru derularea activității Administrației Imobiliare Oradea

9

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.56.800 din data de 14.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri financiare pentru derularea activității instituției,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.97/29.02.2008 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008,

În baza prevederilor art.4, alin.5) și alin.6); art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art.36, alin.2 lit.b), alin.(4) lit.a) și ale art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Administrației Imobiliare Oradea pentru anul 2008 și înscrierea creditelor de angajament în bugetul instituției conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea,

- Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr.392

Ionel Vila

ANEXA NR. 1 la HCL nr.392/2008

 

 

 

MII LEI

CAP. 65. ÎNVĂŢĂMÂNT

APROBAT PRIN HCL 98/2008

PROPUS

DIFERENTA

CREDITE DE ANGAJAMENT

GRADINITA NR. 19 - acoperiş + şarpantă + fatada, amenaj int

63,90

73,90

10,00

290,00

GRADINITA NR. 20 - amenaj int tamplarie, usi si ferestre

0,00

10,00

10,00

140,00

GRADINITA NR. 34 - RK instl incalzire+pardosea

0,00

10,00

10,00

80,00

GRADINITA NR. 37 - construire clădire nouă - etapa II

0,00

10,00

10,00

280,00

GRADINITA NR. 42 - acoperiş şarpantă - etapa II

0,00

10,00

10,00

290,00

GRADINITA NR. 44 - amenajare bloc alimentar cu extindere

0,00

10,00

10,00

90,00

GRADINITA NR. 45 - imprejmuire

0,00

10,00

10,00

340,00

GRADINITA NR. 46 - amenajare bloc alimentar

0,00

10,00

10,00

90,00

GRADINITA NR. 48   RK clădire

500,00

200,00

-300,00

1.100,00

GRADINITA NR. 49 reabilitare spalatorie

107,60

113,10

5,50

0,00

GRADINITA NR. 52 - RK ferestre si usi

0,00

10,00

10,00

140,00

GRADINITA NR. 54 - vopsea de protectie la hidroizolatie

0,00

10,00

10,00

40,00

GRADINITA cu program prelungit Liszt Ferencz                            proiectare + exec. Cladire noua

0,00

10,00

10,00

0,00

SC GEN 2 Al Roman - RK instalatie incalzire cladire principala, zugraveli

0,00

10,00

10,00

70,00

SC GEN 5 J.Gyula - imprejmuire

0,00

10,00

10,00

165,00

SC GEN 8 N.Bălcescu - asfaltare curte

50,00

0

-50,00

0,00 

SC GEN 8 N.Bălcescu - RK ferestre

0,00

220,00

220,00

0,00

SC GEN 9 G.Coşbuc - RK cakdire str. Stanisoarei

0,00

10,00

10,00

0,00

SC GEN 10 Decebal - inlocuit ferestre si usi de intrare la cladirea centrala si din P-ta Cazarmii 

0,00

10,00

10,00

240,00

SC GEN 11 - RK incalzire

0,00

10,00

10,00

90,00

SC GEN 12 Avram Iancu - RK cladire principala

0,00

10,00

10,00

240,00

SC GEN 14 Dacia - RK grupuri sanitare

0,00

10,00

10,00

140,00

SC GEN 14 Dacia - Cladire Noua

0,00

10,00

10,00

40,00

SC GEN 14 Dacia - imprejmuire

0,00

0,80

0,80

0,00

SC GEN ANDREI MURESAN - RK fatada+tamplarie scoala

0,00

10,00

10,00

240,00

SC GEN 18  O. Goga - inst electrice+amenajari interioare(usi,pardoseli pe holuri,zugraveli)

0,00

10,00

10,00

225,00

COL TEHNIC T. VUIA - acoperis

0,00

10,00

10,00

240,00

COL TEHNIC T. VUIA - RK gard

0,00

7,55

7,55

 

LICEUL DE ARTA -fatada, utilitati, tamplarie

900,80

900,80

0,00

300,00

COL TEHNIC C BRANCUSI - fatada+tamplarie corp C

0,00

10,00

10,00

240,00

COL TEHNIC C BRANCUSI - asfaltare

0,00

55,10

55,10

0,00

COL TEHNIC C BRANCUSI RK fatade

10,90

11,40

0,50

0,00

LICEUL PEDAGOGIC I.Vulcan  RK inst.el.şi amenaj. Interioare

552,70

538,75

-13,95

300,00

LIC A LAZAR amen. bloc alim. cab med, extind sala mese etapa II

0,00

10,00

10,00

240,00

COL TEHNIC M VITEAZUL   RK cantina

1.015,00

1.425,00

410,00

0,00

GR SC A SAGUNA - grupuri sanitare ateliere la etaj

0,00

10,00

10,00

50,00

Total Capitol

 

 

585,50

5.700,00

CAP.66. SĂNĂTATE

 

 

 

 

SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE - instalatii gaze medicale

0,00

207,00

207,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP.  67.02. CULTURĂ, RECREERE,  RELIGIE

 

 

 

 

BAZIN OLIMPIC    achizitie tabela afisaj electronica

424,10

571,70

147,60

0,00

Amenajare zona verde bazin olimpic

200,00

425,00

225,00

0,00

Reabilitare Cetatea Oradea

1.188,00

1.088,00

-100,00

0,00

Teatru de vară - Cetate

1.000,00

900,00

-100,00

0,00

STADION MUNICIPAL

2.618,00

1.991,12

-626,88

0,00

Oraselul copiilor

319,00

326,60

7,60

0,00

Cămin cultural Episcopia Bihor

87,00

309,20

222,20

0,00

Total Capitol

 

 

-224,48

0,00

CAP .  70  LOCUINŢE, SEVICII ŞI DEZV. PUBLICĂ

 

 

 

 

Achizitie containre Canim Gutenberg

0,00

100,00

100,00

 0,00

Amenajare Parc Moreni

100,00

285,00

185,00

0,00

Locuite pentru tineri

0,00

40,80

40,80

0,00

Reabilitare imobil str. Republicii nr: 59

300,00

400,00

100,00

100,00

Reabilitare Centrul de cazare temporara nr 1 str. O Goga

500,00

400,00

-100,00

0,00

Constructie locuinte de necesitate

200,00

100,00

-100,00

0,00

Reabilitare si construire camin persoane fara adapost

500,00

400,00

-100,00

0,00

Achizitie Locuinte

4.693,82

4.000,00

-693,82

0,00

Total Capitol

 

 

-568,02

100,00

TOTAL GENERAL

0,00

6.000,00