Hotărârea nr. 387/2008

Privind acordul asupra iniþierii formalitãþilor, procedurilor necesare pentru ca Primãria municipiului Oradea sã devinã membrã a Asociaþiei Agenþiilor de Democraþie Localã – ALDA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind acordul asupra inițierii formalităților, procedurilor necesare pentru ca Primăria municipiului Oradea să devină membră a Asociației Agențiilor de Democrație Locală - ALDA

Analizând Raportul de Specialitate nr.141672 din data de 17.04.2008 întocmit de către Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea inițierea formalităților, procedurilor necesare pentru ca Primăria municipiului Oradea să devină membră a Asociației Agențiilor de Democrație Locală - ALDA,

Agențiile de Democrație Locală și Asociația lor - ALDA - au devenit una dintre cele mai importante rețele europene de promovare a democrației, a drepturilor omului și a dezvoltării susținute la nivel local.

Activitățile ALDA cuprinde următoarele sectoare: dezvoltarea locală, mediu înconjurător, transparența în sectorul public, sectorul social, reducerea sărăciei.

ALDA utilizează în principal metodologia cooperării multilateral descentralizată, și anume parteneriate încheiate între LDA și autorități locale și regionale și ONG-uri din întreaga Europă. Agențiile funcționează similar sistemului de înfrățire între orașe, punând împreună parteneri naționali și internaționali cu parteneri locali în toate proiectele lor. Ei împărtășesc bunele practici și experiențe, astfel încât ambele părți beneficiază de pe urma acestui parteneriat.

In temeiul art.36, alin.2, lit.(d) și lit.(e), alin.6 lit. (a), pct.2, pct.9, pct.11, pct.19; alin.7, lit.c și art. 45 alin.2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul din partea Consiliului Local al Municipiului Oradea privind inițierea formalităților, procedurilor necesare pentru ca Primăria municipiului Oradea să devină membră a Asociației Agențiilor de Democrație Locală - ALDA.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • •  Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană,

  • •  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.387

SECRETAR

Ionel Vila