Hotărârea nr. 385/2008

Privind aprobarea Acordului de Cooperare a municipalitãþii Oradea cu municipalitatea din TRENTO, Italia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Acordului de Cooperare a municipalității Oradea cu municipalitatea din TRENTO, Italia

Analizând Raportul de Specialitate nr.140262 din data de 15.04.2008 întocmit de către Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Acordului de Cooperare a municipalității Oradea cu municipalitatea din TRENTO, Italia,

Având în vedere colaborările pe plan cultural, relații între muzee, instituții de artă și istorie; colaborările în domeniul economic - strângerea legăturilor între investitorii italieni și orădeni; la nivelul administrației locale - colaborările în domeniul schimbului de informații, formare de specialiști și consultanță tehnică.

Ținând seama de dezvoltarea relațiilor existente, pentru realizarea unui parteneriat strategic bazat pe idealuri comune care sa ducă la dezvoltarea orașelor noastre pe plan European și internațional, se propune semnarea unui Acord de Cooperare între cele două orașe,

In temeiul art.36, alin.2, lit.(d) și lit.(e), alin.6 lit.(a), pct.4, pct.19, lit. b și art.45 alin.2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Acordul de Cooperare a municipalităților Oradea cu municipalitatea din TRENTO, Italia conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Data ceremoniei de semnare a Acordului de Cooperare se va stabili de comun acord la o data ulterioară.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană,

  • - Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.385


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

ANEXA la HCL nr.385/2008

PRIMĂRIA ORAȘULUI TRENTO ȘI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

ACORD CADRU DE COOPERARE

Între Primăria Orașului Trento,cu sediul în Strada Belenzani 19, Trento, reprezentată de Primar Alberto Pacher, pe de o parte

Și

Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în Piața Unirii nr. 1-3, Oradea, reprezentată de Primar Mihai Dan Groza, pe de altă parte,

Denumite în continuare „Părți”, sunt de acord să semneze acest ACORD Cadru de Cooperare pe baza acțiunilor precedente și în sensul clauzelor enumerate mai jos:

PREMIZE

-luând în considerare legăturile de prietenie existente între Italia și România;

-văzând statutul optim la care au ajuns raporturile bilaterale între Oradea și Trento, care implică, împreună Primăria din Trento, Provincia Autonomă Trento, Fundația Kessler și Universitatea de Studii din Trento;

-văzând interesul comun care favorizează raporturile cu administrațiile locale din noile State Membre ale Uniunii Europene;

-văzând activitatea promovată și susținută între cele două orașe, inițiată de către Centrul Cultural Italian din Oradea, precum și activitatea diplomatică utilă a Ambasadelor italiană și română, în colaborare cu Universitatea din Oradea,

Părțile convin să stabilească un raport de colaborare, pentru începerea și implementarea de acțiuni de interes reciproc.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, Părțile convin să stipuleze prezentul ACORD de cooperare, care va cuprinde următoarele clauze:

  • 1.  Obiectul prezentului ACORD este realizarea de activități comune, pentru intensificarea raporturilor între ambele orașe și să aprofundeze legăturile deja existente;

  • 2. Pentru dezvoltarea prezentului ACORD, Părțile stabilesc, pentru început, următoarele domenii de cooperare:

-Tineret

-Cultură

-Dezvoltare economică

-Turism

-Cercetare

  • 3. Activitățile de Cooperare la care se face referire în prezentul ACORD vor putea avea următoarele modalități:

-schimb de informații

-schimb de tineri

-consultanță tehnică

-formare de specialiști

-promovarea de cursuri și seminarii

-alte modalități de cooperare convenite între Părți

  • 4. Cu scopul de a pune în practică și de a optimiza obiectivele clauzelor precedente, Părțile vor putea să semneze, în cadrul prezentului ACORD de cooperare, acorduri specifice, conținând activitățile, programele sau proiectele comune de dezvoltare, cu detaliile caracteristicilor lor și resursele umane și materiale implicate pentru respectiva concretizare, responsabilitățile asumate, modalitățile de cooperare și toate condițiile relevante pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, cu posibilitatea de extindere la alte acțiuni de interes comun care vor fi definite de către Părți.

  • 5. Administratiile locale, în cazul în care consideră oportun și realizabil, pot să coordoneze participarea lor și implicarea în domeniul internațional, îndeosebi în domeniul rețelelor și a organizațiilor din orașe.

  • 6. Birourile de Relații Internaționale ale Părților pot să observe implementarea prezentului ACORD și să monitorizeze îndeplinirea acestuia prin întâlniri bienale în care să evalueze munca desfășurată și să definească proiectele viitoare. În acest scop se va nominaliza un referent pentru schimbul de informații și de experiență pe teme specifice stabilite de comun acord.

  • 7. În cadrul vizitelor, având la bază principiul reciprocității, fiecare municipalitate va garanta cazarea și masa și va organiza programul respectivelor delegații. Cazurile speciale vor fi rezolvate prin acordul Părților.

În conformitate cu cele de mai sus, se semnează 4 exemplare identice ale prezentului Acord, , în limba italiană și în limba română, în orașul ________________________la

data__________________________.

PRIMĂRIA ORAȘULUI TRENTO ȘI    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Primar

Alberto Pacher


Primar

Mihai dan Groza