Hotărârea nr. 383/2008

Privind acordarea de subvenþii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2008, în baza Legii nr.34/1998, pentru asociaþiile ºi fundaþiile române cu personalitate juridicã, care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã pe raz

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2008, în baza Legii nr.34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.215120 din data de 15.04.2008 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2008, în baza Legii nr.34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea,

In temeiul art.36 alin.2,lit.b), lit.(d), alin.6 lit.(a), pct.2, și art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă subvenții în valoare de 163.566 lei de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2008, asociațiilor și fundațiilor romîne cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea, după cum urmează:

 • 1. Asociația Caritas Catolica- 35.740 lei

 • 2. Fundația People to People - 20.098 lei

 • 3. Fundația Casa Minunată - 19.000 lei

 • 4. Fundația de Scleroză Multiplă MS-Bihor - 15.816 lei

 • 5. Asociația Down - 15.680 lei

 • 6. Asociația Ramiluck - 13.350 lei

 • 7. Fundația El Sadai - 12.282 lei

 • 8. Fundația Ruhama - 10.920 lei

 • 9. Asociația Pro Christo et Ecclesia - 10.680 lei

 • 10. Fundația Barnaba - 10.000 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • - Asociații și Fundații care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.383

SECRETAR

Ionel Vila