Hotărârea nr. 382/2008

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea ºi Fundaþia El Sadai în vederea acordãrii de servicii sociale tinerilor absolvenþi din centrele de plasament

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Fundația El Sadai în vederea acordării de servicii sociale tinerilor absolvenți din centrele de plasament

Analizând Raportul de Specialitate nr.214958/11.04.2008 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Fundatia El Sadai în vederea acordării de servicii sociale tinerilor absolvenți din centrele de plasament,

Având în vedere că prin cererea nr.209658/13.02.2008 Fundația El Sadai solicită încheierea unui acord de parteneriat care are ca obiectiv acordarea de servicii sociale tinerilor absolvenți din centrele de plasament care rămân fără nici un sprijin, fiind nevoiți să ajungă pe stradă,

In temeiul art. 36 alin.2, lit.(d) si lit.(e), alin.6 lit.(a), pct.1, pct.2, alin.7, lit.a) si art.45 alin.2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Fundația El Sadai în vederea acordării de servicii sociale tinerilor absolvenți din centrele de plasament conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -  Fundația El Sadai, prin grija Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.382


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

231a4bdf7c388f0c507e5ed4792e58a1a55fd20e948703107b8646a20a523fe0

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ANEXA la HCL


nr.382/2008


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA


ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA - ASCO COMPARTIMENT PROGRAME, PREVENIRE SI COMBATERE A MARGINALIZARII SOCIALE

Cod operator 1521

410209 Oradea - Bihor            CF 14371033

Str. Primăriei, nr. 42 Telefon: 0040359/ 411925

E-mail: asco@rdsor.ro              Fax:    0040259/ 441678

Web: www.asco-oradea.ro

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat intre:

 • 1. ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA, cu sediul in Oradea 410209, str. Primariei, nr. 42, jud. Bihor, reprezentată legal prin dl. Ionel Vila in calitate de director executiv,

Și

 • 2. FUNDATIA EL SADAI, cu sediul in Oradea, str. Poienitei, nr. 27, reprezentata legal prin dra Lidia Pop, in calitate de administrator.

 • I. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT îl constituie oferirea de servicii sociale tinerilor absolventi din centrele de plasament, care raman fara nici un sprijin, fiind nevoiti sa ajunga pe strada.

Serviciile de asistenta sociala acordate:

 • •  satisfacerea nevoilor urgente a persoanelor asistate,

 • •  clarificarea situatiei juridice si medicale a tinerilor asistati,

 • •  instruirea si supravegherea prin intermediul unor programe educationale- practice in domeniul artei culinare, curatenie, comportamentului, autogospodarirea, etc.,

 • •   dezvoltarea capacitatii de relationare cu alte persoane si integrarea in noi medii sociale,

 • •  integrarea profesionala si reconversia profesionala (unde este cazul), inscrierea la cursurile scolare (seral),

 • •  solutionarea permanenta a situatiei tinerilor inclusi in proiectul fundatiei.

Serviciile vor fi acordate lunar unui număr de 25 - 30 de tineri dezinstitutionalizati, si au drept scop integrarea in societate, la locul de munca, repararea carentelor afective si dezvoltarea capacității individuale pentru depășirea unei situații de dependență socială.

 • II. OBLIGATIILE PĂRTILOR:

Administrația Socială Comunitară Oradea se obligă:

a) să pună la dispozitie baza de date sociale în vederea selectării beneficiarilor serviciilor de integrare sociala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind operatorii de date cu caracter personal;

b) sa colaboreze cu partenerul in solutionarea cazurilor.

Fundatia El Sadai se obligă sa ofere:

a) servicii de asistenta sociala, unui numar de 25-30 de tineri dezinstitutionalizati, lunar;

b) servicii de integrare sociala si profesionala in vederea deprinderilor elementare necesare de autogospodarire, autointretinere si a elementelor de baza in vederea unei bune conduite in societate.

III. DURATA prezentului acord de parteneriat este de 1 an de la data aprobării acestuia de către Consiliul Local al municipiului Oradea.

IV. ÎNCETAREA PARTENERIATULUI - prezentul parteneriat incetează in următoarele situatii:

 • a. la implinirea termenului pentru care a fost incheiat,

 • b. în situatia în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate în acordul de parteneriat

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare partener.

Administrația Socială Comunitară Oradea:

J

Director executiv,

Adina Madar

Fundatia El Sadai:

Administrator,

Lidia Pop