Hotărârea nr. 380/2008

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea ºi Fundaþia de Sclerozã Multiplã – MS Bihor, în vederea dezvoltãrii serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-OR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Fundația de Scleroză Multiplă - MS Bihor, în vederea dezvoltării serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-OR

Analizând Raportul de specialitate nr.214949/11.04.2008 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Fundația de Scleroză Multiplă - MS Bihor, în vederea dezvoltării serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-OR,

În conformitate cu H.G.1175/29 septembrie 2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013,

Văzând prevederile Legii nr.448/2006 privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap conform careia, in activitatea de protectie si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap republicata, autoritatile administratiei publice locale intretin relatii de dialog, colaborare si parteneriat cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap care reprezinta interesele acestora

In temeiul art. 36 alin.2, lit.(d) si lit.(e), alin.6 lit.(a), pct.2, alin.7, lit.a si art. 45 alin.2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Fundația de Scleroză Multiplă - MS Bihor, în vederea dezvoltării serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-OR, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Administratia Sociala Comunitara Oradea.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu:

 • -  Administratia Sociala Comunitara Oradea,

 • -  Fundația de Scleroză Multiplă - MS Bihor, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.380


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

ANEXA la HCL nr.380/2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA BIHOR

FUNDATIA DE SCLEROA MULTIPLA-MS

ORADEA, STR. BUZAULUI NR. 2/A NR


ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA NR /

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat intre:

 • 1. ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA, cu sediul in Oradea 410209, str.Primăriei, nr.42, jud. Bihor, reprezentată legal prin d-na Adina Madar în calitate de director executiv,

Și

 • 2. FUNDAȚIA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ - MS BIHOR, cu sediul în Oradea, str.Buzaului nr.2/B, jud. Bihor, reprezentată legal prin domnul Morar Marcel, în calitate de preȘedinte.

 • I.  OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT îl constituie dezvoltarea Programului ACCES-OR Și a serviciilor sociale din centrul de zi pentru persoane afectate de scleroza multiplă, prin includerea ambulanței aflate în proprietatea Fundației MS Bihor în programul de transport local a persoanelor cu dizabilități, în vederea îmbunătățirii serviciilor .

 • II. OBLIGATIILE PĂRTILOR:

1. Administrația Socială Comunitară Oradea se obligă:

 • a) Să fie responsabilă de managementul proiectului, în calitate de coordonator Proiectului Acces-Or, care include Parcul de vehicule, echipamente Și accesorii pentru persoanele cu dizabilități, cu următoarele activități generale:

 • (1) . Asigură coordonarea programului de transport accesibilizat pentru persoanele cu dizabilități din cadrul proiectului ACCES-OR administrat de ASCO;

 • (2) . Include în programul de transport al proiectului ACCES-OR autovehiculul adaptat pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, aflat în proprietatea Fundației SM Bihor, în vederea trasportului accesibilizat al persoanelor cu dizabilități din municipiul Oradea;

 • (3) . Angajaza, instruieȘte Și coordonează personalul necesar pentru utilizarea autovehiculului adaptat pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, aflat în proprietatea Fundației SM Bihor;

 • (4) . Asigură costurile de exploatare a autovehiculului adaptat pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, aflat în proprietatea Fundației SM Bihor, costuri conretizate în carburant, consumabile, servicii de întreținere Și reparații, asigurare;

 • (5) . Asigură gararea autovehiculului adaptat pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, aflat în proprietatea Fundației SM Bihor în spațiul destinat parcului de autovehicule de la sediul ASCO;

 • (6). Asigură transportul accesibilizat pentru beneficiarii centrului de zi administrat de Fundația MS Bihor, situat în localitatea Oradea, pe str.Buzăului 2B, serviciu prestat după cum urmează:

  • 6.1. Trasportul de la domiciliu la centrul de zi și de la centrul de zi la domiciliu a beneficiarilor centrului, în zilele de luni, miercuri și vineri, cu excepția sărbătorilor oficiale;

  • 6.2. Transport accesibilizat a beneficiarilor centrului de zi la DGASPC în vederea obținerii certificatului de handicap, în zilele de luni, miercuri și vineri;

  • 6.3. Transport accesibilizat a beneficiarilor centrului de zi la spitalul de neurologie sau la alti furnizori de servicii medicale din localitate, în zilele de luni, miercuri și vineri, cu excepția sărbătorilor oficiale;

  • 6.4. Asigură transportul hranei necesare la centrul de zi în zilele de luni, miercuri și vineri, cu excepția sărbătorilor oficiale;

  • 6.5. Transport accesibilizat a beneficiarilor centrului de zi cu ocazia unor activități sau evenimente speciale, cum sunt evenimente socio-culturale locale organizate de Fundația MS Bihor sau la care Fundația MS Bihor a fost invitată să ia parte, excursii în localitate și județ, obținerea de donații excepționale, care necesită tranport la centrul de zi, cu o frecvență medie de 1 eveniment pe lună;

 • (7) . Face public faptul că Fundația MS Bihor este partener în cadrul proiectului ACCES-OR și inserează elemente de identitate vizuală privind proiectul ACCES-OR pe caroseria autovehiculului aflat în proprietatea Fundației MS Bihor și inclus in proiectul ACCES-OR;

 • (8) . Efectuează analize, studii și informări privind rezultatele proiectului ACCES-OR, pe care le pune la dispoziția partenerului;

 • (9) . Facilitează relationarea personalului Fundației MS Bihor cu personalul ASCO in vederea solutionarii cererilor de transport accesibilizat pentru beneficiarii centrului de zi pentru persoanele afectate de scleroza multiplă, aflat în administrarea Fundației MS Bihor;

 • 2. Fundația de Scleroză Multiplă Bihor se obligă:

 • a) Să numească un responsabil delegat din partea organizaței în vederea colaborării cu Administrația Socială Comunitară Oradea pe probleme legate de punerea în practică a prezentului parteneriat;

 • b) Să pună la dispoziția ASCO autovehiculul accesibilizat aflat în proprietatea organizației, în vederea includerii acestuia în Proiectul ACCES-OR, respectiv în Parcul de vehicule, echipamente și accesorii pentru persoanele cu dizabilități;

 • c) Asigura asistența medicală necesară beneficiarilor centrului pe parcursul transportului accesibilizat;

 • d) Să ofere toate informațiile deținute privind utilizarea autovehiculul accesibilizat aflat în proprietatea organizației;

 • b) Să faciliteze relaționarea personalului Fundației MS Bihor cu personalul ASCO în vederea soluționarii solicitărilor de transport a beneficiarilor centrului;

 • III.   DURATA prezentului acord de parteneriat este de 12 luni de la data aprobării în Consiliul Local al Municipiului Oradea.

 • IV.  INCETAREA PARTENERIATULUI

 • 1. Prezentul parteneriat incetează in următoarele situatii:

a) la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

b) în situatia în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate în acordul de parteneriat.

 • 2. Administrația Socială Comunitară Oradea poate înceta acordul de parteneriat, fără notificare prealabilă și fără plata vreunei compensații, atunci când partenerul:

 • a) Nu reușește, fără justificare, să îndeplinească oricare dintre obligațiile asumate și, după ce a fost atenționat printr-o scrisoare să își execute acele obligații, continuă să nu le dea curs sau nu prezintă explicații satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la trimiterea scrisorii;

 • b) Este în faliment sau în curs de lichidare, sunt intrați în administrarea unei autorități judiciare, sunt implicați în acorduri cu creditorii, și-au suspendat activitățile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situație similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislația sau reglementările naționale în vigoare;

 • c) A suferit condamnări privind conduita profesională, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) (ex. împotriva căreia nu este posibil nici un apel), sau este vinovat de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace justificate;

 • d) Se angajează în orice act de fraudă sau corupție sau este implicat într-o organizație ilegală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților: acestea sunt valabile și pentru parteneri, contractori și agenți ai Beneficiarului;

 • e) Își schimbă personalitatea juridică, cu excepția cazului în care se întocmește un amendament cu privire la această modificare;

 • f)  Face declarații false sau incomplete pentru a obține beneficii diverse.

 • 3. Prezentul acord se supune legislației romane in materie.

 • 4. Părțile vor face tot posibilul pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu apărut între ele în cursul implementării acestui acord. În acest scop, își vor comunica în scris pozițiile și orice soluție pe care o consideră posibilă și se vor întâlni la solicitarea oricăreia dintre Părți. Părțile trebuie să răspundă solicitării făcute în vederea soluționării amiabile în termen de 30 de zile. După expirarea acestui termen, sau dacă încercarea de a ajunge la o soluție pe cale amiabilă nu a dus la un acord în termen de 60 de zile de la prima solicitare, oricare dintre părți poate notifica celeilalte faptul că ea consideră că procedura a eșuat.

 • 5. În cazul în care procedurile de mai sus eșuează, oricare dintre Părți poate aduce litigiul în fața instanțelor competente

 • 6. Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare partener.

Administrația Socială Comunitară Oradea       Fundația de Scleroza Multipla - MS Bihor:

Director executiv ADINA MADAR


Presedinte MARCEL MORAR