Hotărârea nr. 38/2008

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþie „Alimentare cu energie electricã Staþia de pompare ape pluviale str. Sovata nr.1, Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție „Alimentare cu energie electrică Stația de pompare ape pluviale str. Sovata nr.1, Oradea”

Analizând Raportul de Specialitate nr.181358 din data de 21.12.2007 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție „Alimentare cu energie electrică Stația de pompare ape pluviale str.Sovata nr.1, Oradea”,

Ținând seama de prevederile art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale,

În baza prevederilor art.36 alin.2) lit.b), lit.d), alin.4), lit.a), lit.d), alin.6 lit.a), pct.14 și ale art.45 alin.2) lit.a), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție “ Alimentare cu energie electrică Stația de pompare ape pluviale str. Sovata nr.1, Oradea”, având următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonator principal de credite Beneficiar.........................


...............Consiliul Local al municipiului Oradea ................S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției RON / EURO din care C+M RON / EURO

Eșalonarea investiției ( inv. / C+M)

Anul I

din care C+M


41.903,36 RON / 12.508,47 EURO

34.692,58 RON / 10.355,99 EURO

41.903,36 RON / 12.508,47 EURO

34.692,58 RON / 10.355,99 EURO


Capacități :

  • - LES 0,4 KV, L = 250 ml

  • -  3 luni


Durata de realizare a investiției :

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local, surse proprii ale S.C. COMPANIA DE APA Oradea S.A., credite bancare, credite externe, ori din alte surse legal constituite.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Tehnică,

  • -   S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.38

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila