Hotărârea nr. 379/2008

privind aprobarea organigramei, a statului de funcþii ºi numãrului de personal ale ADMINISTRAÞIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 MAI 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și numărului de personal ale ADMINISTRAȚIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 MAI 2008

Analizând Raportul de specialitate nr.215044 din data de 14.04.2008 întocmit de Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal ale Administrației Sociale Comunitară Oradea, valabile începând cu data de 01.05.2008;

Având în vedere programul “ACCESOR” care deserveste persoanele cu dizabilitati din municipiul Oradea, în vederea dezvoltarii serviciilor acordate de Administratia Sociala Comunitara Oradea, se va prelua un microbus de la Fundatia de Scleroza Multipla - MS Bihor care va deservi persoanele cu dizabilitati si se va infiinta o retea a centrelor multifunctionale de zi pentru persoane varstnice, in vederea socializarii si a petrecerii timpului liber, se impune modificarea organigramei, marirea numarului de posturi contractuale in statul de functii ale institutiei,

În baza următoarelor prevederi legale: art.31 alin.1 din Legea nr.216/2001, privind Bugetul de stat pe 2001; art.2 alin.2 din Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;

Art.2 alin.2 și art.20 alin.1 din Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul autorităților administrației publice locale monitorizează activitatea desfășurată de creșe, acestea fiind unități cu sau fără personalitate juridică.

Se impune preluarea Creșei Oradea în structura organizatorică a Administrației Sociale Comunitare Oradea,

Luând în considerare Legea nr. 188/1999 - Statutul funcționarilor publici, republicată;

În temeiul prevederilor Ordonanței nr. 9 / 2008 privind modificarea Ordonanței nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232 / 2007 și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008;

Având în vedere prevederile Codului muncii, aprobat prin Legea nr.53 / 2003;

Ținând seama de H.G.R. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare;

În conformitate cu Ordonanța nr. 10/2007 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000,

In baza art.36 alin.(a), (b), (d), alin.(3) lit.b, alin.(4) lit.a alin.(6) lit.a, pct.2, pct.16 si ale art.45 alin. (2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama Administrației Sociale Comunitare Oradea, conform Anexei nr.1care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobă statul de functii si numarul de personal ale Administratiei Sociale Comunitare Oradea conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la data de 01.05.2008.

Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Administratia Sociala Comunitara Oradea și Creșa Oradea.

Art.5 Prezenta hotarare se comunica cu:

  • -  Administratia Sociala Comunitara Oradea,

  • -  Creșa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin


Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.379


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

ANEXA NR.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.379/2008

STA T DE FUNCȚII SI NUMAR DE PERSONAL AL ADMINISTRA ȚIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA

valabile incepand cu data de

1 MAI 2008

• FUNCȚII PUBLICE:

Nr. crt

Nr.posturi

F                         I

Tot al

Conducere

u

ExecOtie

Ocupate

Vacante

Ocu pate

i a

Vacante

FUNCȚII DE CONDUCERE:

1.

Director executiv

1

1

-

-

-

2.

Director executiv adjunct

1

1

-

-

-

3.

Director executiv adjunct

1

-

1

-

-

4.

Sef serviciu

2

2

-

-

-

5.

Sef birou

2

2

-

-

-

FUNCȚII DE EXECUȚIE:

1.

Consilier juridic superior

I

2

-

-

2

-

2.

Consilier superior

I

5

-

-

5

3.

Referent superior

III

10

-

-

10

-

4.

Consilier principal

I

10

-

-

10

-

5.

Referent

principal

III

1

-

-

1

-

6.

Consilier asistent

I

27

-

-

27

-

7.

Referent asistent

III

2

-

-

2

-

8.

Consilier debutant

I

6

-

-

6

-

TOTAL

70

6

1

63

-

• ANGAJAȚI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA:

Nr. crt

Functia

Studii

Grad/ treapt a

Nr. postur i

Posturi

ocupate

Posturi vacante

Cond

Exe

c

Des

Cond

Exec

Des

1

Director

S

I A

2

2

-

-

-

-

-

2

Contabil șef

S

I A

2

2

-

-

-

-

-

3

Sef camin (insp.sp.)

S

IA

1

1

-

-

-

-

-

7

Sef serv-in.sp.

S

II

1

1

-

-

-

-

-

8

Sef centru - Insp. spec.

S

III

1

-

-

-

1

-

-

12

Șef serviciu-insp.

M

I A

1

1

-

-

-

-

-

5

Inspector spec.

S

I A

4

-

2

-

-

2

-

6

Inspector.spec.

S

I

2

-

1

-

-

1

-

4

Inspector spec.

S

II

3

-

3

-

-

-

-

9

Inspector spec.

S

III

8

-

8

-

-

-

-

10

Inspector spec.

S

Deb

5

-

1

-

-

4

-

11

Referent de spec.

SSD

II

1

-

1

-

-

-

-

13

Inspector , referent

M

I A

4

-

2

-

-

2

-

14

Referent, Inspector

M

I

10

-

7

-

-

3

-

15

Referent, Inspector

M

ii

3

-

3

-

-

-

-

16

Referent, Inspector

M

Deb

2

-

1

-

-

1

-

17

Administrator

M

I

1

-

-

1

-

-

-

18

Administrator

M

II

1

-

-

1

-

-

-

19

Magaziner

M

I

2

-

-

2

-

-

-

20

Portar, ingrijitoare

I

27

-

-

22

-

-

5

20

Portar, ingrijitoare

II

1

-

-

1

-

-

-

21

Muncitor calificat

I

19

-

-

15

-

-

4

22

Muncitor calificat

III

11

-

-

11

-

-

-

23

Muncitor calificat

IV

2

-

-

2

-

-

-

24

Muncitor calificat

V

3

-

-

3

-

-

-

25

Muncitor necalificat

2

-

-

2

-

-

-

TOTAL

119

7

29

60

1

13

9

CRESA ORADEA:

PERSONAL CONTRACTUAL TOTAL = 90 posturi.

NUMAR TOTAL DE PERSONAL: 189 plus 90 CRESA ORADEA plus asistentii personali

Anexa nr. 1 la H.C.L.nr.379/2008

Oganigrama valabila incepand cu data de 1 MAI 2008 ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIMAR

VICEPRIMAR

Director Executiv


Director Exec.Adj.


Biroul Informatii Publice

1 5 - 6


Director Exec.Adj.


Serviciul Social

1 2 - 3


Serviciul Operat.Financ. si Contr.Financ.Prev.


Comp.Coordonare Centre Multif.


Comp. Resurse Umane

- 3 - 3


Comp. Ajutor Social

4 - 4


Comp. Asist. Personali, Indemniz.


Comp. Contab. Publica.-Salariz.

- 4 - 4


Comp.Asistenta Sociala

3 - 3


Asistenti Personali


Comp . Buget

-

2 -

2


Comp. Ajutoare Incalz. Locuintei

- 5 - 5


Comp. Juridic.

2 - 2


Comp.Gest. Serv.si Prestatii Soc.

- 2 - 2


Centrul Temporar „CUORE”

- 6 2 8


Compartiment Protectia Copilului

- 8 - 8


Centrul de Asist. Sociala

2 3 15 20


Comp.Achizitii Publice

2 - 2


C.Progr,Prevenire,Combatere Marginaliz.Soc.


Centrul de Ingrijire de Zi

3 12 9 24


Serv. Administrativ. - Aproviz.

1 1 13 15


Comp.Pers. cu Handicap

- 5 - 5


Caminul pt. Pers. Varstnice

1 3 19 23


Comp.Program ACCESOR

2 4 6


Biroul Locuinte Sociale

1 5 - 6


Centrul Soc.Urgenta pt P.F.A

1 7 7 15


Conducere

Executie

Deservire

Total

15

105

69

189

din care :

din care :

din care:

f.p.=7

f.p.=63

f.p.=70


Cresa Oradea