Hotărârea nr. 376/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zona l- Etapa II - Parcelare teren pentru locuinte si dotari, str. Nojoridului, nr. cad. 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787, 13788, 13789, 13790, 13791, 13792,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zona l- Etapa II - Parcelare teren pentru locuinte si dotari, str. Nojoridului, nr. cad. 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787, 13788, 13789, 13790, 13791, 13792, 13793, 13794, 13795, 13796 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.143225 din data de 22.04.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Etapa II - Parcelare teren pentru locuinte si dotari, str. Nojoridului, nr. cad. 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787, 13788, 13789, 13790, 13791, 13792, 13793, 13794, 13795, 13796 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.1169/15.03.2007 la solicitarea beneficiarilor Cosmin Bonica, Boldis Lucian si Daiana, Baba Ciprian, Veres Daniel si SC Dumexim SRL si are ca obiect organizarea terenului situat in zona Nojoridului, in apropierea intersectiei strazii Nojoridului cu Ogorului (soseaua de centura), partea stinga pe directia est-vest, in vederea reglementarii accesului la amplasament pentru integrarea, pe viitor, a unui zone de locuinte si dotari de cartier, stabilindrezolvarea circulatiei in zona studiata si reglementarea urbanistica a zonei.

Terenul care face obiectul prezentului PUZ, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea sudica a localitatii, intr-o zona a carui caracter dominant este reprezentat de functiunea economica si de servicii. Amplasamentul studiat se afla pe drumul Nojoridului, in apropierea intersectiei strazii Ogorului cu strada Nojoridului, pe partea stinga, directia est-vest. Delimitat de terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice si strazile limitrofe Nojoridului, terenul are iesire la str. Nojoridului.

Terenul in suprafata totala de 12965,0mp, identificat cu nr. cad. 13775 inscris in CFN 11707 - Oradea, nr. cad. 13776 inscris in CFN 11708 - Oradea, nr. cad. 13787 inscris in CFN 11719 - Oradea, nr. cad. 13788 inscris in CFN 11720 - Oradea, nr. cad. 13789 inscris in CFN 11721 - Oradea nr. cad. 13791 inscris in CFN 11723 - Oradea, nr. cad. 13792 inscris in CFN 11724 - Oradea in favoarea beneficiarei SC Dumexim SRL, nr. cad. 13777 inscris in CFN 11709 - Oradea, nr. cad. 13778 inscris in CFN 11710 - Oradea, nr. cad. 13779 inscris in CFN 11711 - Oradea, nr. cad. 13780 inscris in CFN 11712 - Oradea, nr. cad. 13781 inscris in CFN 11713 - Oradea, nr. cad. 13782 inscris in CFN 11714 - Oradea, nr. cad. 13783 inscris in CFN 11715 - Oradea, nr. cad. 13784 inscris in CFN 11716 - Oradea, nr. cad. 13785 inscris in CFN 11717 - Oradea in favoarea lui Bonica Cosmin-Ioan, nr. cad. 13786 inscris in CFN 11718 - Oradea in favoarea lui Boldis Lucian si Daiana,, nr. cad. 13790 inscris in CFN 11722 - Oradea in favoarea lui Baba Ciprian si Veres Daniel, nr. cad. 13793 inscris in CFN 11725 - Oradea in favoarea beneficiarei SC Dumexim SRL (cota de % parti) si Boldis Lucian si Daiana (cota de % parti), nr. cad. 13794 inscris in CFN 11726 - Oradea se afla in proprietatea beneficiarilor Bonica Cosmin (cota de % parti) si Boldis Lucian si Daiana (cota de % parti), ca teren intravilan, nr. cad. 13795 inscris in CFN 11727 - Oradea se afla in proprietatea beneficiarilor Bonica Cosmin (cota de % parti) si Boldis Lucian si Daiana (cota de % parti) ca si drum privat de acces la parcele, si nr. cad. 13796 inscris in CFN 11728 - Oradea se afla in proprietatea municipiului Oradea cu destinatia de drum public.

Regulamentul zonarii functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza terenul in zona de folosinta de tip R2, destinata locuintelor familiale. Circulatia principala in zona se desfasoara pe drumul de centura, str. Ogorului.

Din punct de vedere al dotarilor edilitare, zona nu este deservita de retele de apa si canalizare iar reteaua electrica se afla in apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Etapa II - Parcelare teren pentru locuinte si dotari, str. Nojoridului, nr. cad. 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787, 13788, 13789, 13790,

13791, 13792, 13793, 13794, 13795, 13796 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Se propune parcelarea unui teren pentru constructii de locuinte si servicii/dotari complementare in regim de inaltime S(D)+P+E(M), cu garaje aferente sau locuri de parcare;

- numar loturi propuse: 20;

- limita implantare gard: 6,0m din ax drum;

- limita de implantare:4,50m de la limita trotuar;

- retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

- retragere spate: minim 3,0m;

- s-a creat un drum privat de acces (nr. cad. 13795) cu profil de 6,0m, conform plansa Reglementari-3/U;

- profil strada (nr.cad. 13796) 12,0m; - In vederea organizarii circulatiei beneficiarii au cedat domeniului public terenul (nr. cad.

13796) aferent amenajarii strazii publice, conform extrasului C.F. nr. 11728;

- POTmax=35%, CUTmax=0,50;

- Echiparea tehnico-edilitara: In perspectiva se preconizeaza extinderea in zona a retelelor urbane de alimentare cu apa si canalizare, alimentarea cu energie electrica.

  • - Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Cosmin Bonica, Boldis Lucian si Daiana, Baba Ciprian, Veres Daniel si SC Dumexim SRL, prin grija Institutiei Arhitectului Sef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.376


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila