Hotărârea nr. 374/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Extindere hotel „Scorilo”str. Parcul Petöfi Sandor nr.16 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Extindere hotel „Scorilo”str. Parcul Petofi Sandor nr.16 -Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.127528 din data de 17.03.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Extindere hotel „Scorilo”str. Parcul Petofi Sandor nr.16 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 106485/21.01.2008, la solicitarea societatii SC Duo Olivius SRL, în vederea stabilirii conditiilor de extindere a hotelului „Scorilo” existent pe strada Parcul Petofi Sandor nr.16, cu aceeasi destinatie, spre strada Parcul Petofi Sandor nr. 12A si 14,

Terenul în suprafata totala de S= 2490,50mp identificat cu:

 • -  nr.cad. 2034 inscris în C.F. N.D.F. nr. 1357 Oradea ( pensiunea existenta);

 • -  nr.cad. 1032 si 1033/II inscrise în C.F. N.D.F. nr. 78027 Oradea;

 • -  nr.cad. 1032 si 1033/IIA inscrise în C.F. N.D.F. nr. 82182 Oradea;

 • -  nr.cad. 1032 si 1033/3 inscrise în C.F. N.D.F. nr. 77549 Oradea;

 • -  nr.cad. 1032 si 1033/IIIA inscrise în C.F. N.D.F. nr. 76984/A Oradea;

 • -  nr.cad. 1032 si 1033/V inscrise în C.F. N.D.F. nr. 76985 Oradea;

 • -  nr.cad. 1032 si 1033/6 inscrise în C.F. N.D.F. nr. 80336 Oradea;

 • -  nr.cad. 1030 si 1031/II inscrise în C.F. N.D.F. nr. 15275 Oradea;

se afla în proprietatea beneficiarului SC Duo Olivius SRL.

Teritoriul luat în considerare pentru construirea obiectivului este situat în zona centrala a municipiului intr-o zona compact construita, în imediata apropiere a intersectiei strazii Parcul Petofi Sandor cu strada Republicii. Teritoriul studiat este delimitat de cladiri de locuit în regim parter si P+1, cladirea Facultatii de Medicina si Farmacie pacul Petofi.In prezentul PUZ, au fost preluate toate prevederile cuprinse în documentatiile de urbanism aprobate anterior: P.U.G.- municipiul Oradea si P.U.Z. - Zona Centrala. Pe teren exista cladiri de locuit care se vor desfiinta în vederea construirii obiectivului.

Regulamentul de zonare a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza terenul în zona rezidentiala R5 destinata locuintelor cuplate si insiruite.

Din punct de vedere al echiparii edilitare zona este reprezentata de reteaua publica de apa, canalizare menajera si pluviala, retelele electrice de alimentare si iluminat public.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Extindere hotel „Scorilo” str. Parcul Petofi Sandor nr.16 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Amplasarea unei cladiri cu destinatia hotel care va participa la extinderea complexului “Scorilo”; Obiectivul de investiti se va executa în doua etape distincte:

Etapa I

 • -  Regimul de inaltime maxim al corpului nou de cladire va fi de 2S+P+mezanin +4;

 • -  Aliniamentul propus coincide cu aliniamentul actual al strazii;

 • -  subsolul propus va avea destinatia de garaje ubterane pe doua niveluri cu un numar de 68 locuri de parcare;

 • -  respectarea prevederilor Codului Civil.

In cadrul amenajarilor exterioare se propun:

 • -  amenajari spatii verzi pe o suprafața de 790mp;

 • -  pastrarea locurilor de parcare supraterane existente;

Indicii de utilizare a terenului: POT maxim = 65,60 % si CUT maxim = 3,6.

Etapa a II-a

 • -  extinderea cu doua subsoluri si la nivelul parterului a imobilului propus în etapa I ;

 • -  amplasarea unei constructii cu regim de inaltime subsol + parter + mezanin+4 pe terenul din vecinatate în suprafata de S=461,50mp pentru care beneficiarul are promisiune de vinzare- cumparare;

Indicii de utilizare a terenului: POT maxim = 66,22 % si CUT maxim = 3,6.

Organizarea circulatiei

Pentru accesul principal si accesele carosabile se propune concesionarea terenului pe lungimea frontului disponibil si crearea unei bretele de stationare pe durata scurta pentru degrevarea stationarii pe carosabil;

 • -  In vederea dotarii tehnico-edilitare, viitoarea constructie se va racorda la retelele orasenesti.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, SC Duo Olivius SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.374


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila