Hotărârea nr. 371/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – etapa II - Parcelare teren si amplasare locuinte, zona strazii Apateului, nr. cad. 16520, 16521 si16522 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - etapa II - Parcelare teren si amplasare locuințe, zona străzii Apateului, nr. cad. 16520, 16521 si16522 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.141850 din data de 18.04.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - etapa II - Parcelare teren si amplasare locuinte, zona strazii Apateului, nr. cad. 16520, 16521 sil6522 - Oradea, elaborat la initiativa beneficiarilor Veres Calin Petru si sotia Liliana, Ile Radu, Demian loan si sotia Mariana, in baza certificatului de urbanism nr.2806/11.08.2006 în vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei zone rezidentiale, in zona strazii Apateului si reglementarea acceselor in vederea parcelarii terenului din intravilan pentru loturi de casa, stabilirea conditiilor de organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale si circulatia juridica a terenurilor,

Terenul luat in studiu are o suprafata de 9965,0mp si este cuprins in intravilan, in partea de sud-vest a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile si loturi destinate construirii de case, conform PUZ-urilor de zona aprobate. Potentialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existenta in zona a cailor de comunicare .

Terenul din zona studiata s-a identificat prin nr. cad. 16522 inscris in CF NDF nr. 87744 - Oradea in favoarea beneficiarilor Veres Calin Petru si sotia Liliana si Demian Ioan si sotia Mariana, nr. cad. 16520 inscris in CF NDF nr. 87742 -Oradea in favoarea beneficiarilor Ile Radu si Demian Ioan si sotia Mariana, ca teren intravilan, si nr. cad. 16521 inscris in CF NDF nr. 87743 - Oradea in favoarea municipiului Oradea, ca teren intravilan cu destinatia de drum public.

Legatura zonei cu municipiul se realizeaza pe str. Apateului si strazile propuse prin PUZ de zona aprobat, identificate cu nr. cad. 10901, 10902 si 10904, cu prospect de 11,0m.

Echiparea edilitara a terenului: in prezent alimentarea cu apa se realizeaza prin puturi forate; in zona nu exista retele de canalizare, alimentarea cu energie electrica se face de la posturile de transformare din zona.

Principalele disfunctionalitati ale zonei constau in faptul ca in prezent nu exista echipare edilitara in zona.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- etapa II - Parcelare teren si amplasare locuinte, zona strazii Apateului, nr. cad. 16520, 16521 si 16522 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   parcelare teren pentru constructii de locuinte in regim de inaltimeS+P+E(+M) , cu garaje aferente sau loc de parcare;

 • -   numar loturi propuse: 15;

 • -  limita implantare gard: 5,50m din ax drum;

 • -   limita de implantare:4,50m de la limita trotuar;

 • -   retrageri laterale/spate, cu respectare Cod civil;

 • -  s-a creat un drum de acces (nr. cad. 16521) cu profil de 11m, conform plansa Reglementari 3/U;

 • -   profil strada (nr.cad. 10901, 10902 si respectiv 10904) 11m;

 • -  POTmax=35%, CUTmax=0,80;

 • -   Echiparea tehnico-edilitara: intr-o prima faza alimentarea cu apa se va realiza prin puturi forate, canalizarea prin rezervoare vidanjabile, iar alimentarea cu energie electrica prin intermediul posturilor trafo care urmeaza sa se instaleze in zona.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Veres Calin Petru si sotia Liliana, Ile Radu, Demian Ioan si sotia Mariana

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 371


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila