Hotărârea nr. 369/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala si imprejmuire teren – Etapa I – Reglementare acces in frontul II al strazii Bihorului, nr. cadastral 15193 si nr. topo 5579/4 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala si împrejmuire teren -Etapa I - Reglementare acces in frontul II al strazii Bihorului, nr. cadastral 15193 si nr. topo 5579/4 -Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.141853/18.04.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire casa familiala si imprejmuire teren -Etapa I - Reglementare acces in frontul II al strazii Bihorului, nr. cadastral 15193 si nr. topo 5579/4 - Oradea, in vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei case familiale pe terenul situat pe str. Bihorului nr. cad. 2462/1, rezolvarea circulatiei juridice a terenului si servirea edilitara.

Terenul luat in studiu in suprafata totala de S = 2507,0 mp s-a identificat prin nr. cad. 15193 inscris in C.F.N. nr. 86334 NDF- Oradea, aflat in proprietatea beneficiarilor Gal Eugen si sotia Eleonora, si nr. topo 5579/4 inscris in C.F. nr. 12706 - Oradea aflat in proprietatea beneficiarilor Gal Eugen si sotia Eleonora, Mirghis Liliana si Marinel, Toie Adrian si Laura.

Terenul studiat este situat in intravilanul localitatii Oradea, in zona de dealuri a municipiului, in partea de nord a municipiului Oradea, in frontul II al strazii Bihorului, intr-o zona construita cu case cu regim de mic de inaltime,

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona de functiuni R1a, zona destinata locuintelor unifamiliale izolate .

Din punct de vedere al dotarilor edilitare, zona este reprezentata de retea electrica, retea de apa si canalizare. In zona studiata nu exista riscuri naturale ( alunecari de teren, inindatii cutremure).

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala si imprejmuire teren - Etapa I -Reglementare acces in frontul II al strazii Bihorului, nr. cadastral 15193 si nr. topo 5579/4, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  creerea unui drum interior de acces la parcele, cu profil transversal de 8,0m, prevazuta cu intoarcere, cu destinatia de alee carosabila privata, conform plansei U3 - Circulația terenurilor, in conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

  • -  Aleea carosabila privata, cu profil de 8,0m, se va constitui din:

- terenul identificat cu nr. topo 5579/4, ce se afla in proprietatea beneficiarilor Gal Eugen si sotia Eleonora, Mirghis Liliana si Marinel, Toie Adrian si Laura;

  • -  Terenul identificat cu nr. topo 5579/4, destinat realizarii aleei carosabile de acces la parcele va avea caracter de drum privat conform propunerilor din PUD, plansa U3 - Circulatia terenurilor.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarii Planului Urbanistic de detaliu, Gal Eugen, Gal Eleonora, Mirghis Liliana si Mirghis Marinel, Toie Adrian si Toie Laura., prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.369


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila