Hotărârea nr. 366/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare noua case de locuit – Etapa I - Reglementare acces, str. Prunilor nr. 2, nr. cad. 15892 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare noua case de locuit - Etapa I - Reglementare acces, str. Prunilor nr. 2, nr. cad. 15892 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.141849 din data de 18.04.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare noua case de locuit - Etapa I - Reglementare acces, str. Prunilor nr. 2, nr. cad. 15892 - Oradea, elaborat la initiativa beneficiarului Jurcut Florian, in baza certificatului de urbanism nr. 861/05.02.2008 în vederea stabilirii conditiilor de amplasare a trei case de locuit in zona strazii Prunilor si reglementarea acceselor in vederea stabilirii conditiilor de organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale si circulatia juridica a terenurilor,

Terenul destinat amplasarii obiectivului in suprafata de 5382,0mp identificat cu nr. cadastral 15892 inscris in C.F. nr. 86697 - Oradea se afla in proprietatea beneficiarului Jurcut Florian, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat in intavilanul localitatii, in partea de nord a municipiului, in zona de dealuri a municipiului Oradea, pe latura sudica a strazii Prunilor, intr-o zona a carui caracter dominant este reprezentat de functiunea de locuire.

Zona pastreaza in majoritate terenuri proprietate particulara folosite ca livezi, in vecinatate exista case in general in regim mic de inaltime si cu o densitate scazuta.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona de functiuni R1a, zona destinata locuintelor unifamiliale izolate cu densitate scazuta. Circulatia in zona se desfasoara pe strada Prunilor.

Din punct de vedere al echiparii edilitare, in zona exista retea de alimentare cu apa si canalizare si retea de alimentare cu energie electrica.

Principalele disfunctionalitati ale zonei constau in faptul ca in prezent nu exista echipare edilitara in zona.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare noua case de locuit

  • - Etapa I - Reglementare acces, str. Prunilor nr. 2, nr. cad. 15892, conform documentatiei tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Largirea strazii Prunilor la un profil transversal de 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigole si trotuar), cu destinatia de drum public, si respectiv amenajarea unei alei carosabile, cu profil de 6,0m cu zona de intoarcere, de acces la cele trei parcele, cu destinatia de drum privat, conform plansei 5/U - Circulatia terenurilor, in conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

  • -  Aleea carosabila privata de acces la cele trei parcele, cu profil de 6,0m, se va constitui din: cota parte de tern din terenul identificat cu 15892 inscris in C.F. nr. 86697 - Oradea, ce se afla in proprietatea beneficiarului Jurcut Florian, conform PUD plansa 5/U - Circulatia terenurilor;

  • -   Strada Prunilor, largita, pe latimea de 12,0m ( 6,0m din ax pe partea beneficiarului ), se va constitui din:

  • -  strada Prunilor existenta;

  • -  cota parte de teren din terenul cu nr. cad. 15892 inscris in C.F. nr. 86697 - Oradea, ce se afla in proprietatea beneficiarului Jurcut Florian, conform PUD plansa 5/U - Circulatia terenurilor;

  • -  Cota parte de teren din terenul cu nr. cad. 15892, destinata largirii strazii Prunilor, se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform PUD plansa 5/U - Circulatia terenurilor si ofertei de donatie;

  • -  In urma acceptarii donatiei si trecerii terenului in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va inregistra la Cartea Funciara terenul avind destinatia de drum public in proprietatea municipiului Oradea.

In urma reglementarii accesului la parcele si trecerii terenului destinat aleei carosabile private in proprietatea privata, se va inregistra la Cartea Funciara terenul avind destinatia de drum privat.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Jurcut Florian

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 366


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila