Hotărârea nr. 363/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinta bifamiliala S(D)+P+1(+M) - Etapa II, str. Valerian Zaharia – Cimbrului, nr. cad. 17094, 17095 si 16013 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuința bifamiliala S(D)+P+1(+M) - Etapa II, str. Valerian Zaharia - Cimbrului, nr. cad. 17094, 17095 si 16013 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.141839 din data de 18.04.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuinta bifamiliala S(D)+P+1(+M) - Etapa II, str. Valerian Zaharia - Cimbrului, nr. cad. 17094, 17095 si 16013 - Oradea, elaborat la initiativa beneficiarilor Brata Gabriel si Jofneac Gabriela in vederea reglementarii construibilitatii parcelei beneficiarilor, stabilirea conditiilor de extindere/modernizare a retelei stradale existente, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale pe str. Cimbrului si circulatia juridica a terenurilor.

Terenul s-a identificat cu nr. cad. 17095 in suprafata de 762,0mp inscis in CF nr. 89229 - Oradea in favoarea lui Brata Gabriel si Jofneac Gabriela ca teren intravilan, nr. cad. 17094 in suprafata de 49,0mp inscis in CF nr. 89228 - Oradea si nr. cad. 16013 in suprafata de 189,0mp inscis in CF nr. 89226 - Oradea in favoarea municipiului Oradea, ca teren intravilan, cu destinatia de drum public.

Zona studiata se afla in intravilanul localitati in Cartierul Oncea, intr-o zona in curs de dezvoltare urbanistica a functiunii de locuire si de formare a retelelor stradale.

Terenul se situeaza pe strada Valerian Zaharia si prelungirea strazii Cimbrului partea dreapta. Circulatia in zona se desfasoara din str. Gh. Pitut pe str. Ion Alexi si str. Valerian Zaharia nemodernizate.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona functionala R1 - zona destinata locuintelor unifamiliale izolate cu densitate scazuta si un front la strada de 18,0m.

Din punct de vedere al dotarilor zona este in curs de dezvoltare a infrastructurilor edilitare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinta bifamiliala - Etapa II, str. Valerian Zaharia -Cimbrului, nr. cad. 17094, 17095 si 16013 - Oradea, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • - construire locuinta bifamiliala in regim maxim de inaltime S(D)+P+1(+M) , cu garaje aferente sau locuri de parcare; -limita implantare gard: 6,0m din axul prelungirii strazii Cimbrului;

  • - limita de implantare: minim 3,85m de la limita trotuar;

  • - retrageri laterale: minim 1,90m pe fiecare latura;

  • - retragere spate: minim 1,90m;

  • - POTmax propus=40%, CUTmax propus = 1,0;

  • - circulatia auto si pietonala: accesul auto si pietonal pe terenul studiat se va face din prelungirea strazii Cimbrului, reglementata la profil de 12,0m (6,0m din axul strazii pe partea beneficiarilor), conform extraselor C.F. nr. 89228 si nr. 89226 aferente numerelor cadastrale 16013 si 17094, teren aflat in proprietatea municipiului Oradea cu destinatia de drum public;

  • - asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa se va realiza prin bransament la reteaua existenta din zona, canalizarea prin bransament la reteua existenta din zona, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Brata Gabriel si Jofneac Gabriela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr.363

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abținere”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila