Hotărârea nr. 362/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hala intretinere autocamioane - str. Calea Santandrei – str. Czaran Gyula, nr. cadastral 4285/1 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hala intretinere autocamioane - str. Calea Santandrei -str. Czaran Gyula, nr. cadastral 4285/1 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.141837 din data de 18.04.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hala intretinere autocamioane - str. Calea Santandrei - str. Czaran Gyula, nr. cadastral 4285/1 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 656/17.01.2008 la solicitarea beneficiarei SC Euro Sped SRL reprezentata prin d-l Butas Calin, in vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei hale pe amplasament, situat in vecinatatea centurii tronson str. Calea Santandrei si cu acces din drumul public, lateral (str. Czaran Gyula).

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea de sud-vest a localitatii, pe Calea Santandrei, traseul drumului de centura, intr-o zona a carui caracter dominant este reprezentat de functiunea economica si de servicii.

Terenul este delimitat spre vest de drumul secundar care asigura si accesul la o serie de unitati care s-au dezvoltat in zona (str. Czaran Gyula), spre nord si sud de terenuri aflate in proprietatea persoanelor juridice construite si in constructie, spre est de un canal. Constructiile existente in zona sunt unitati de productie, service auto, depozite.

Terenul in suprafata de 3500,0mp identificat cu nr.cad. 4285/1 inscris in C.F. nr. 4131NDF - Oradea, se afla in proprietatea beneficiarei.

Pe amplasament nu exista retele edilitare de apa si canalizare menajera si pluviala. Reteaua edilitara este organizata la nivelul retelei electrice si de telefonie.

Regulamentul de zonare a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza terenul in zona de folosinta C8 - comerciala si servicii grele a municipiului, preponderent zona de depozite, ce fac trecerea spre zona industriala.

Circulatia principala in zona se desfasoara pe traseul de centura Calea Santandrei si strada Czaran Gyula, laterala.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare hala intretinere autocamioane - str. Calea Santandrei - str. Czaran Gyula, nr. cadastral 4285/1 - Oradea,cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, parte integranta din prezenta hotărâre:

  • -  amplasare hala de intretinere autocamioane, amenajare alei carosabile si parcari in incinta conform prevederilor din plansa U2-Reglementari;

  • -   limita de implantare: 57,11m de la limita trotuar ;

  • -   retrageri laterale : fata de mejdia stanga constructia se va amplasa retrasa la 2,0m , fata de mejdia dreapta constructia se va amplasa retrasa la 5,0m ;

  • -   platforma carosabila si locurile de parcare vor fi amenajate pe jumatatea vestica a parcelei, in vecinatatea accesului;

  • -  POT propus = 30,0% si CUT propus = 0,50;

  • -   pentru dotarea tehnico-edilitare a viitoarelor constructii se propune extinderea retelelor de apa, canalizare si electrice.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC Euro Sped SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin


Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.362


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila