Hotărârea nr. 357/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Transformare partiala locuinta in spalatorie - str. Olimpiadei nr. 17, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Transformare partiala locuinta in spalatorie - str. Olimpiadei nr. 17, Oradea

Analizand Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 140823/16.04.2008, prin care Institutia Arhitectului Sef- Biroul Avizari Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Transformare partiala locuinta in spalatorie - str. Olimpiadei nr. 17, Oradea, la solicitarea beneficiarului Sulinca Elisabeta, in scopul determinarii conditiilor de transformare partiala a unei locuinte cu regim de inaltime parter in spalatorie auto, pe str. Olimpiadei n r.17 , rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea cu utilitati edilitare,

Teritoriul luat in considerare pentru construirea obiectivului este situat in cartierul Rogerius al municipiului intr-o zona compact construita, pe str. Olimpiadei, intre strazile Iasomiei si Cantacuzino,

Teritoriul studiat este delimitat de cladiri de locuit in regim parter si invecinate cu cladiri in regim P+M.,

Terenul in suprafata de 504mp, identificat cu nr. cadastral 14532 inscris in C.F.N.D.F. nr. 85268 - Oradeain favoarea beneficiarului Sulinca Elisabeta, in prezent este ocupat de o cladire de locuit.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona functionala R3a - zona destinata locuintelor si - C2 zona comerciala si de servicii, functiunea fiind compatibila zonei.

Din punct de vedere al dotarilor edilitare, zona este deservita de retelele de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si energie termica.

Circulatia in zona, atit pietonala cit si carosabila se desfasoara pe strazile Onestilor si Splaiul Crisanei.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001privind Administratia Publica Locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - Transformare partiala locuinta in spalatorie - str. Olimpiadei nr. 17, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, parte integranta din prezenta hotarare:

  • -   Transformarea parțiala a locuinței situate la limita posterioara a parcelei, in spalatorie auto, pe funcțiune de servicii, cu acces din str. Olimpiadei.

  • -   Pozitionarea in teren si limitele fata de vecinatati sunt prezentate in plansa 6/U- Reglementari:

  • -   regimul de inaltime parter, nu se modifica;

  • -   Indicii de utilizare a terenului ramin aceiasi: POT = 53,77% si CUT = 0.53;

  • -   Locurile de parcare vor fi asigurate in incinta.

Organizarea circulatiei

Accesul in inicnta se va realiza din str. Olimpiadei conform avizului Inspectoratului de Politie al judetului Bihor nr.1019603/29.10.2007.

  • -  Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa, canalizarea, alimentarea cu energie electrica si energie termica se va realiza prin racordarea la retelele existente in zona..

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •           Institutia Arhitectului Sef

  • •          Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu , prin grija Institutiei Arhitectului Sef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 357


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” voturi pentru.