Hotărârea nr. 356/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa parter Etapa I – Reglementare acces din strada Plugului nr.cad. 11839 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa parter Etapa I - Reglementare acces din strada Plugului nr.cad. 11839 - Oradea

Analizand Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 140816/16.04.2008, prin care Institutia Arhitectului Sef- Biroul Avizari Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa parter Etapa I - Reglementare acces din strada Plugului nr.cad. 11839 - Oradea, la inițiativa beneficiarului Veres Alexandru si Veres Margareta in baza certificatului de urbanism nr.3307/2006, reactualizat cu nr.4254/11.12.2007, în vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei locuinte parter pe terenului cu nr. cadastra 11839 situata pe str. Plugului si reglementarea accesului la parcela, stabilirea conditiilor de organizare a retelei stradale si circulatia juridica a terenurilor,

Terenul studiat este situat in intavilanul localitatii, in cartierul Episcopia Bihor pe strada Plugului care se leaga de artera principala str. Matei Corvin prin str. Torentului, intr-o zona in curs de dezvoltare urbanistica a functiunii de locuire,

Terenul proprietatea beneficiarilor, se invecineaza cu terenuri proprietate particulara este amplasat in vecinatatea intersectiei strazii Torentului cu strada Plugului,

In vecinatatea zonei existe case in general in regim mic de inaltime, P si P+1,

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona de functiuni R1, zona destinata locuintelor unifamiliale izolate cu densitate scazuta si un front la strada de 25,0m.,

Terenul in suprafata totala de 1418mp este identificat cu nr. cadastral 11839 inscris in CF NDF nr.9729- Oradea in favoarea beneficiarilor, ca teren intravilan,

Circulatia in zona se face pe strada M. Corvin si strada Torentului..

Din punct de vedere al echiparii edilitare, zona nu este deservita de retea de alimentare cu apa sau de canalizare, exista in apropierea zonei retea de energie electrica.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001privind Administratia Publica Locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa parter, Etapa I - Reglementare acces din strada Plugului - nr.cad. 11839 - Oradea, conform documentatiei tehnice anexate, parte integranta din prezenta hotarare:

  • -   Largirea strazii Plugului si transformarea in strada de categoria III, in conformitate cu reglementarile PUG municipiul Oradea si respectarea Legii nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, in vederea reglementarii accesul la loturile de casa;

  • -   Profilul transversal al strazii Plugului va fi de 12,0m: carosabil 7,0m, rigole si trotuare pe ambele parti conform plansei U02-Circulatia terenurilor si U03- Profil transversal, plansa reglementari;

  • -   Strada Plugului propusa pentru largire pe latimea de 12,0m, in speta constituirea jumatatii din dreptul parcelei beneficiarului, cu o latime de 6,0m urmind ca latura opusa sa faca obiectul altor PUD-uri, se va constitui din:

  • -  actuala strada Plugului;

  • -  cota parte din terenul cu nr. cad.11839 inscris in CF NDF nr.9729- Oradea in favoarea beneficiarilor, ca teren intravilan, conform plansei U02- Circulatia terenurilor;

  • -  Terenul destinat extinderii strazii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, plansa U02- Circulatia terenurilor si U03- Profil transversal, plansa reglementari, a ofertei de donatie autentificata notarial cu nr. 1209/03.04.2008; In urma acceptarii donatiei si trecerii terenului in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va inregistra la Cartea Funciara terenul avind destinatia de drum public in proprietatea municipiului Oradea.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

•           Institutia Arhitectului Sef

•           Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu , prin grija Institutiei Arhitectului Sef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 356

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” voturi pentru.