Hotărârea nr. 354/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Perimetru de exploatare a pietrisului si nisipului (balastiera ), Episcopia Bihor – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Perimetru de exploatare a pietrișului si nisipului (balastiera ), Episcopia Bihor - Oradea

Analizand Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 140809/16.04.2008, prin care Institutia Arhitectului Sef- Biroul Avizari Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Perimetru de exploatare a pietrișului si nisipului (balastiera ), Episcopia Bihor - Oradea, la solicitarea SC Alterego Constructii SRL, reprezentata prin Codrean Dorel are ca obiect determinarea conditiilor de amplasare a unui perimetru de exploatare pietris si nisip in extravilanul localitatii, pe drumul Santaului, stabilind categorii de interventii si rezolvarea circulatiei in zona studiata,

Terenul luat in studiu este situat in extravilanul municipiului, la limita de N-V a cartierul Episcopia Bihor pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea. Terenul nu se afla in perimetrul construibil aprobat prin PUG, iar pentru amplasarea obiectivului propus se impune scoaterea din circuitul agricol.

Terenul in suprafata de 106795 mp, s-a identificat cu: nr. cad.14218 inscris in CF NDF nr. 11914-Oradea, cu nr. cad.8637 inscris in CF NDF nr. 8201- Oradea si nr. cad.8638 inscris in CF NDF nr. 8202-Oradea, in favoarea beneficiarului SC Alterego Constructii SRL, avind destinatia de teren extravilan.

Accesul la amplasamentul propus se face din drumul Santaului care se ramifica din drumul national DN19, drum existent cu profil transversal de 15m.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001privind Administratia Publica Locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Perimetru de exploatare a pietrisului si nisipului (balastiera), Episcopia Bihor - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte din prezenta hotarare: conform propunerilor din plansa U4- Propuneri si Reglementari:

  • -  Functiunea dominanta a zonei studiate este de exploatare a produselor de balastiera, sorturi de nisip si pietris;

  • -  se propune amplasare a unui perimetru de exploatare pietris si nisip cu dotari aferente activitatii de exploatare: baraca metalica, grup sanitar si amenajarea parcului de utilaje necesare activitatii de exploatare;

Suprafata de teren ocupata de constructii si amenajari se va scoate din circuitul agricol.

Caile de acces: Accesul carosabil in incinta se asigura din drumul Santaului avand profil transversal de 15m;

Dezvoltarea echiparii edilitare: Utilitatile apa si canalizarea se vor asigura prin put forat pentru apa si rezervor vidanjabil pentru evacuarea apelor menajere.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •         Institutia Arhitectului Sef

  • •         Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, prin grija Institutiei Arhitectului Sef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 354

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” voturi pentru.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila