Hotărârea nr. 352/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa – Etapa I - Reglementare acces pe strada Adevarului nr. 51/A, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 1621 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa - Etapa I - Reglementare acces pe strada Adevărului nr. 51/A, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 1621 - Oradea

Analizand Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 140812/16.04.2008, prin care Institutia Arhitectului Sef- Biroul Avizari Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa - Etapa I - Reglementare acces pe strada Adevărului nr. 51/A, in vederea asigurării accesibilității la parcela destinata locuirii, nr.cad. 1621 - Oradea, la solicitarea beneficiarului Tirtea Mircea, in vederea reglementarii accesului la terenul beneficiarului, stabilirii conditiilor de amplasare a unei locuinte familiale pe terenul situat pe str. Adevarului nr. 51/A, nr.cad. 1621, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale din str. Adevarului, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara,

Terenul luat in studiu, in suprafata de 417,0mp, s-a identificat cu nr. cadastral 1621 inscris in CFN nr. 939 - Oradea se afla in prorietatea beneficiarului Tirtea Mircea

Terenul studiat este situat in intavilanul localitatii, in partea nord estica, in zona de dealuri a municipiului Oradea, in apropierea intersectiei strazilor Adevarului si Arinului, intr-o zona a carui caracter dominant este reprezentat de functiunea de locuire.

Zona pastreaza in majoritate terenuri proprietate particulara folosite ca livezi, in vecinatate exista case in general in regim mic de inaltime si cu o densitate scazuta.

Terenul, proprietatea beneficiarului, se invecineaza cu terenuri proprietate particulara, cu str. Adevarului. In prezent terenul este liber de constructii.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona de functiuni R1a, zona destinata locuintelor unifamiliale izolate cu densitate scazuta.

Circulatia in zona se desfasoara pe strada Adevarului.

Din punct de vedere al echiparii edilitare, zona este deservita de retea de alimentare cu apa si canalizare, exista retea de alimentare cu energie electrica.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001privind Administratia Publica Locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa - Etapa I - Reglementare acces pe strada Adevarului nr. 71A, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 1621 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte din prezenta hotarare:

  • -   Largirea strazii Adevarului la un profil transversal de 12,00m ( 6,0m pe partea beneficiarului ) ( carosabil 2 sensuri, rigole si trotuare);

  • -   Strada Adevarului propusa pentru largire, pe latimea de 12,00m (6,0m pe partea beneficiarului ) se va constitui din:

  • -  strada Adevarului existenta;

  • -  cota parte de teren din terenul cu nr. cad. 1621 inscis in CF NDF nr. 939 - Oradea in favoarea lui Tirtea Mircea, ca teren intravilan;

  • -   Cota parte de teren din terenul cu nr. cad. 1621 destinat constituirii strazii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, plansa U/3 - Circulatia terenurilor si ofertei de donatie autentificate notarial nr. 11/16.01.2008;

  • -   In urma acceptarii donatiei si trecerii terenului in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va inregistra la Cartea Funciara terenul avind destinatia de drum public in proprietatea municipiului Oradea;

  • -   Cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 1621 se va inscrie in evidentele publicitatii imobiliare in proprietatea publica a municipiului Oradea avind destinatia de drum public

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

•           Institutia Arhitectului Sef

•           Beneficiarlul PUD-lui, dl. Tirtea Mircea, prin grija Institutiei Arhitectului Sef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 352


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila