Hotărârea nr. 351/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare zona comerciala prin extinderea pe verticala a spatiilor comerciale de la parter la etajul I al blocului, str. C. Coposu nr. 16 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare zona comerciala prin extinderea pe verticala a spatiilor comerciale de la parter la etajul I al blocului, str. C. Coposu nr. 16 - Oradea

Analizand Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 140814/16.04.2008, prin care Institutia Arhitectului Sef- Biroul Avizari Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal

  • - Amenajare zona comerciala prin extinderea pe verticala a spatiilor comerciale de la parter la etajul I al blocului, str. C. Coposu nr. 16 - Oradea, la solicitarea beneficiarilor SC Kavalente SRL, Puie Florin, Iancu Aurora si vecinii, in baza certificatului de urbanism nr. 3856/13.11.2007, in scopul determinarii conditiilor de implementare a functiunii comerciale la etajul I al blocului situat pe str C. Coposu nr. 16, ca o continuare a zonei comerciale si servicii de pe str. Transilvaniei si respectiv a intersectiei strazii Transilvaniei cu str. Coposu, prin marirea suprafetelor construite si extinderea spatiilor comerciale de la parterul blocului in apartamentele de la etajul I cu preluarea modelului de la spatiile comerciale invecinate, stabilirea regimului de aliniere si de inaltime, rezolvarea circulatiei juridice a terenului prin concesionarea acestuia si servirea edilitara,

Teritoriul luat in considerare este situat in intravilanul localitatii, in zona de vest a orasului si este delimitat de str. C. Coposu si str. Transilvaniei, fiind mobilat cu locuinte colective si spatii comerciale la parter, bloc in regim de inaltime P+4 nivele.

Zona luata in studiu cuprinde tronsonul de blocuri C1 si C2, pe aceeasi parte de drum, de pe str. C. Coposu nr. 16, amplasat in imediata vecinatate a Policlinicii nr. 2 si a Pietii Rogerius .

Zona are un caracter mixt de locuinte cu regim de inaltime P+4 -:- P+10 in care se regasesc dotari existente la parter / parter si etaj I de bloc.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona comerciala si de serviciiC4.

Din punct de vedere al echiparii edilitare, zona este reprezentata de retele cu posibilitate de racordare la acestea.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001privind Administratia Publica Locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal- Amenajare zona comerciala prin extinderea pe verticala a spatiilor comerciale de la parter la etajul I al blocului, str. C. Coposu nr. 16 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte din prezenta hotarare:

  • -   extinderea in prima etapa prevede realizarea unui spatiu comercial la etajul I al blocului C2 iar in etapa a II-a se prevede continuarea amenajarii de spatii comerciale la etajul I in blocurile C1 si C2, cu destinatia spatii comerciale si servicii;

  • -   aliniamentul spatiilor comerciale propuse (de la etajul I) va fi la limita aliniamentului spatiilor comerciale existente de la parterele blocurilor C1 si C2 ;

  • -   regimul de inaltime propus al noilor spatii comerciale : P+1, in care inaltimea nu va depasi limita inferioara a parapetului balcoanelor locuintelor de la etajul II ;

  • -   volumetric extinderile se vor integra in cadrul construit.

  • -  din punct de vedere functional sunt prevazute functiuni care nu deranjeaza zona de locuit, spatii comerciale si prestari servicii, avand in vedere ca asemenea spatii exista deja la parterul blocului studiat si la parterul si etajul I al blocului de vis-a-vis, din intersectia strazilor C. Coposu si Transilvaniei.

  • -  POTmax propus= 80% si CUTmax = 4,0;

  • -   echiparea tehnico - edilitara: dotarea cu utilitati se va face prin racordarea la retelele orasenesti existente in zona.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

•           Institutia Arhitectului Sef

•          Beneficiarii PUZ-ului, SC Kavalente SRL, dl. Puie Florin, d-na lancu Aurora, prin grija Institutiei Arhitectului

Sef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 351


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila