Hotărârea nr. 350/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etapa II- Construire casa de locuit P+M, str. Cantaretului nr. 11/A, nr. cad. 16018 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa II- Construire casa de locuit P+M, str. Cantaretului nr. 11/A, nr. cad. 16018 - Oradea

Analizand Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 140825/16.04.2008, prin care Institutia Arhitectului Sef- Biroul Avizari Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa II- Construire casa de locuit P+M, str. Cantaretului nr. 11/A, nr. cad. 16018 - Oradea, în vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei case de locuit in zona strazii Cantaretului si reglementarea acceselor in vederea stabilirii conditiilor de organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale si circulatia juridica a terenurilor,

Terenul destinat amplasarii obiectivului in suprafata totala de 1072,0mp identificat cu nr. cadastral 16018 inscris in C.F. nr. 387 NDF - Oradea se afla in proprietatea beneficiarilor Manucu Dumitru si sotia Eva Elisabeta, ca teren intravilan,

Terenul studiat este situat in intavilanul localitatii, in partea nord-vestica, in zona de dealuri a municipiului Oradea, pe stradai Cantaretului, intr-o zona a carui caracter dominant este reprezentat de functiunea de locuire,

Zona pastreaza in majoritate terenuri proprietate particulara folosite ca livezi, in vecinatate exista case in general in regim mic de inaltime si cu o densitate scazuta.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona de functiuni R1b, zona destinata locuintelor unifamiliale izolate cu densitate scazuta.

Circulatia in zona se desfasoara pe strada Cantaretului.

Din punct de vedere al echiparii edilitare, in zona exista retea de alimentare cu apa si canalizare si retea de alimentare cu energie electrica.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001privind Administratia Publica Locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - Etapa II- Construire casa de locuit P+M, str. Cantaretului nr. 11/A, nr. cad. 16018 , conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare:

  • -   construire casa in regim de inaltime P+M;

  • -   limita de implantare : 6,0m de la limita gard;

  • -   retrageri laterale : retragere lateral stanga 0,70m, retragere lateral dreapta 4,01m ;

  • -  POTmax = 35,0% , CUTmax =0,50;

  • -   circulatia auto si pietonala: accesul auto si pietonal pe terenul studiat se va face din strada Cantaretului, reglementata la profil de 12,0m (6,0m din axul strazii pe partea beneficiarilor), conform extras C.F. nr. 86774 pentru nr. cad. 16017, teren aflat in proprietatea municipiului Oradea cu destinatia de drum public;

  • -   echiparea tehnico-edilitara: pentru alimentarea cu apa se propune bransarea la reteaua existenta in zona, pentru canalizarea apelor uzate se propune bransarea la reteaua existenta in zona iar pentru alimentarea cu energie electrica se propune bransarea la reteaua existenta in zona.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •           Institutia Arhitectului Sef

  • •          Beneficiarii PUD, dl.Manucu Dumitru si sotia Manucu Eva Elisabeta, prin grija Institutiei Arhitectului Sef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 350


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila