Hotărârea nr. 35/2008

privind aprobarea Contractului privind Contul Serviciului Datoriei, care se va semna între S.C. Compania de Apã Oradea S.A., BERD ºi BRD GROUP SOCIETE GENERALE

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Contractului privind Contul Serviciului Datoriei, care se va semna între

S.C. Compania de Apă Oradea S.A., BERD și BRD GROUP SOCIETE GENERALE

Analizând raportul de specialitate nr.107275 din data de 23.01.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Contractului privind Contul Serviciului Datoriei, care se va semna între S.C. Compania de Apă Oradea S.A., BERD și BRD GROUP SOCIETE GENERALE,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.499 din 28 iunie 2007 privind aprobarea Contractului de Asistență la Proiect încheiat între Municipiul Oradea și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare,

Ținând seama de Acordul de împrumut nr. 37856/ 2007 care a fost încheiat între S.C. Compania de Apă Oradea și BERD,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d); alin.4 lit.b), alin.6 lit.a pct.14; art.45 alin.2 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea de către S.C. Compania de Apă Oradea S.A. a Contractului privind Contul Serviciului Datoriei prevăzut de Secțiunea 4.01(a)(iii) din Contractul de Împrumut încheiat de S.C. Compania de Apă Oradea SA. cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 6 iulie 2007.

Art.2. Se selectează BRD Groupe Societe Generale S.A. Sucursala Oradea ca Bancă a Proiectului conform Contractului privind Contul Serviciului Datoriei.

Art.3. Se aprobă proiectul Contractului privind Contul Serviciului Datoriei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Consiliul Local al municipiului Oradea înțelege că: părțile la Contractul privind Contul Serviciului Datoriei au purtat deja negocieri semnificative cu privire la termenii Contractului privind Contul Datoriei și consimte ca, înainte de semnarea Contractului privind Contul Serviciului Datoriei părțile contractante mai pot aduce alte modificări proiectului Contractului privind Contul Serviciului Datoriei prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește d-l Ioan Ciursas, să negocieze și să semneze Contractul privind Contul Serviciului Datoriei în numele S.C. Compania de Apă Oradea S.A. cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și BRD Groupe Societe Generale S.A. Sucursala Oradea, precum și orice modificări sau completări convenite de părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și S.C. Compania de Apă Oradea SA.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • -  S.C. Compania de Apă Oradea S.A.,

 • -  d-l Ioan Ciursas, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.35

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Proiect confidențial Versiune 02 din data de 22/01/2008

Supus modificărilor Operațiunea nr. 37856

CONTRACT PRIVIND CONTUL SERVICIULUI DATORIEI între

COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Și

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI

DEZVOLTARE

Și

[BANCA PROIECTULUI]

CUPRINS

ARTICOLUL I - DEFINIȚII

9

ARTICOLUL II - NUMIRE

ARTICOLUL III - DESCHIDEREA CONTULUI ȘI AUTORIZĂRI

ARTICOLUL IV - OPERAȚIUNILE ÎN CONTUL SERVICIULUI DATORIEI 7

9

ARTICOLUL V - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII

ARTICOLUL VI - ANGAJAMENTE

ARTICOLUL VII - SUPORTAREA COSTURILOR LEGALE

ARTICOLUL VIII - PUNEREA ÎN EXECUTARE

ARTICOLUL IX - DIVERSE

ANEXA A - PERSOANELE CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

ANEXA B - DETALII PRIVIND CONTUL SERVICIULUI DATORIEI

ANEXA C - DETALII PRIVIND CONTUL BERD

ANEXA D- SPEZELE SI COMISIOANELE PRACTICATE PENTRU OPERAȚIUNILE

BANCARE IN CONTUL SERVICIULUI DATORIEI

CONTRACTUL PRIVIND CONTUL SERVICIULUI DATORIEI

CONTRACTUL PRIVIND CONTUL SERVICIULUI DATORIEI (Contractul”) a fost încheiat astăzi, ______________ 2008, între:

 • 1. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.(Împrumutatul”), o societate pe acțiuni înființată și care funcționează conform legislației din România și aflată sub autoritatea Consiliului Local Oradea, cu sediul social situat în Str. D. Zamfirescu nr. 3, Oradea, Județul Bihor, Romania, cod unic de înregistrare CUI 54760, reprezentată aici prin Dl. Ioan Ciursas în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație al Împrumutatului;

 • 2. B.R.D.GROUPE SOCIETE GENERALE - S.A., prin Sucursala Oradea, cu sediul în Oradea, numar de inregistrare la Registrul Comertului J05/529/1991, cod unic de înregistrare 2719828, (Banca Proiectului”), o bancă autorizată să funcționeze în România, reprezentată prin Dl. Dorin Goga în calitate de Director și Dna Maria Cozma în calitate de Consilier clientela , și

3. BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

(BERD”),organizație internațională constituită prin Tratatul de Înființare a Băncii Europene Pentru Reconstrucție și Dezvoltare ratificat de România prin Legea nr. 24 din 24 octombrie 1990, reprezentată aici prin _________________________, reprezentantul său legal autorizat;

(fiecare, o Parte”, împreună, Părțile”).

ÎNTRUCÂT:

 • A.   Printr-un contract de credit din data de 6 iulie 2007 („Contract de Împrumut) încheiat între Societate și BERD, BERD a consimțit să acorde Societății un credit având o valoare care în total să nu depășească douăsprezece milioane de Euro (12.000.000 Euro) („Împrumutul), în termenii și condițiile stabilite în Contractul de Credit.

 • B.   Potrivit Secțiunii 4.01(a)(iii) din Contractul de Împrumut, o condiție precedentă a obligației BERD de a efectua prima Tragere în baza Contractului de Împrumut este ca, printre altele, BERD să primească exemplarele originale încheiate in mod valabil ale unui contract privind contul serviciul datoriei între BERD, Împrumutat și o bancă română (sau o sucursală a unei bănci străine autorizată să desfășoare activități bancare în România), prevăzând alimentarea, administrarea și controlul unui cont al serviciului datoriei în care Împrumutatul, la data primei Plăți și oricând după aceasta, va menține o sumă egală cu cel puțin Serviciul Datoriei pe șase (6) luni (inclusiv rambursarea sumelor principale și a dobânzii) exigibil în următoarele șase (6) luni în scopul îndeplinirii obligațiilor sale de plată izvorând din prezentul Contractul de Credit și orice alt contract de credit dintre Împrumutat și BERD.

 • C. În scopul îndeplinirii condiției menționate mai sus conform Contractului de Împrumut, Părțile au convenit să încheie prezentul Contract în scopul, printre altele, deschiderii și menținerii contului serviciului datoriei în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract.

PRIN URMARE PĂRȚILE CONTRACTANTE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL I - DEFINIȚII

9

Secțiunea 1.01. Definiții

9                                                         9

Ori de câte ori sunt folosiți în acest Contract (inclusiv în Anexe), cu excepția cazului în care contextul impune o altă interpretare, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

„BERD”

are înțelesul atribuit în expunerea de motive.

„Contul BERD”

înseamnă contul exprimat în Euro menținut în numele BERD, pe care BERD îl va notifica Băncii Proiectului conform Secțiunii 3.01(d).

"Contract"

înseamnă prezentul contract privind contul serviciului datoriei;

„Contract de Împrumut”

are înțelesul atribuit în expunerea de motive.

„Contul Serviciului Datoriei”

înseamnă contul în Euro deschis și menținut în numele Împrumutatului la Sucursala Băncii Proiectului, în care Împrumutatul va depozita și păstra, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract, anumite fonduri de rezervă și va depozita anumite sume în scopul îndeplinirii obligațiilor de rambursare din cadrul Contractului de Împrumut.

„Data Depozitului”

înseamnă orice zi din orice an în care Împrumutatul depune o sumă în Contul Serviciului Datoriei conform Secțiunii 4.02 (Alimentarea Contului Serviciului Datoriei) din prezentul Contract sau altfel.

„Data Plății Dobânzii”

înseamnă ziua în care cade data de 21 mai sau 21 noiembrie a unui an; cu condiția ca, în cazul în care oricare din Datele de Plată a Dobânzii cade într-o zi care nu este Zi Lucrătoare, Data Plății Dobânzii va fi Ziua Lucrătoare imediat următoare.

„Deficit”

înseamnă situația în care soldul aflat în creditul Contului Serviciului Datoriei este mai mic decât Suma Rezervei Serviciului Datoriei.

„Euro”

înseamnă moneda oficială a statelor membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda unică în conformitate cu Tratatul privind

Uniunea Europeană, și definită în Regulamentul Nr. 113/1997 al Consiliului Comunității Europene.

„Fondurile Serviciului

Datoriei”

înseamnă toate și oricare dintre sumele (inclusiv dobânda) aflate la un moment dat în soldul creditor al Contului Serviciului Datoriei.

„Împrumut”

are înțelesul atribuit în expunerea de motive.

„Împrumutat”

are înțelesul atribuit în expunerea de motive.

„Lei”

înseamnă moneda oficială a României.

„Obligații”

înseamnă toate sumele de bani, datoriile și obligațiile, prezente și viitoare, datorate BERD de către Împrumutat care iau naștere din sau sunt în legătură cu Contractul de Împrumut.

„Persoană cu Drept de

Semnătură”

înseamnă o persoană autorizată să transmită instrucțiuni obligatorii din punct de vedere juridic conform notificării BERD sau a Împrumutatului, emise în conformitate cu Secțiunea 4.05 (Notificare privind Persoanele cu Drept de Semnătură), care vor avea un conținut și o formă similare cu cel prevăzut în Anexa A.

„Plată”

înseamnă efectuarea din când în când a unei trageri din Împrumut sau, în funcție de context, capitalul Împrumutului care trebuie rambursat la un moment dat.

„Sarcină”

înseamnă oriceipotecă, gaj, drept de retenție, privilegiu, servitute, drept de prioritate, sarcina, cesiune, sechestru, drept de compensare, poprire sau altă garanție reală de orice natură sau orice alt contract sau aranjament având drept efect constituirea unei garanții asupra sau în legătură cu, sau orice separare sau alt aranjament preferențial în legătură bun,venit sau drept prezent sau viitor, sau orice desemnare a unui beneficiar sau beneficiarilor, sau orice altă înțelegere din cadrul unei polițe de asigurare;

„Suma Rezervei Serviciului

Datoriei”

înseamnă, în orice moment, suma în Euro reprezentând capitalul, dobânda, comisioanele, spezele, cheltuielile și orice alte sume datorate BERD de către Societate în baza Contractului de Împrumut, la Data de Plată a Dobânzii imediat următoare;

„Zi Lucrătoare”          înseamnă o zi (alta decât sâmbătă și duminică) în care băncile

comerciale sunt deschise pentru tranzacții generale (inclusiv tranzacții în valută și depozite în valută) în Londra, Marea Britanie,în care sistemul Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) este operațional și în care băncile comerciale și piețele de schimb valutar efectuează plăți în Euro în București, România.

Secțiunea 1.02. Interpretare

 • (a)   În prezentul Contract, cu excepția cazului în care contextul impune o altă interpretare, cuvintele la singular includ și pluralul și vice versa, cuvintele care denumesc persoane includ unități administrativ-teritoriale, regii autonome, societăți comerciale și alte persoane juridice, iar referirile la o persoană includ și succesorii și cesionarii săi legali.

 • (b)  În prezentul Contract, orice referire la un anumit Articol, Secțiune, Clauză sau Anexă va fi interpretată ca o referire la Articolul, Secțiunea, Clauza sau Anexa din prezentul Contract.

 • (c)   În prezentul Contract, orice referire la un contract va fi interpretată ca o referire la respectivul contract, astfel cum poate fi acesta modificat, amendat, suplimentat, novat sau cesionat la un moment dat.

 • (d)   În prezentul Contract, titlurile și Cuprinsul au fost inserate pentru a ușura referința și ele nu vor afecta interpretarea prezentului Contract.

 • (e)   În acest Contract, timpul este esențial în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de orice fel.

ARTICOLUL II - NUMIRE

Secțiunea 2.01. Numirea Băncii Proiectului

Prin prezentul Contract BERD și Împrumutatul numesc fiecare, separat, Banca Proiectului să acționeze în calitate de administrator de cont în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract, iar Banca Proiectului acceptă această numire.

Secțiunea 2.02. Obligațiile și Responsabilitățile Băncii Proiectului

Acest Contract stipulează expres toate obligațiile Băncii Proiectului în calitate de administrator de cont în legătură cu oricare și toate aspectele prevăzute în prezentul Contract și nici o obligație sau nici o răspundere implicită în cadrul prezentului Contract nu vor incumba Băncii Proiectului.

Secțiunea 2.03. Drepturile Băncii Proiectului cu Privire la Fonduri

Banca Proiectului nu va avea nici un drept asupra fondurilor (sau asupra dobânzilor acumulate la aceste fonduri) primite în baza prezentului Contract în legătură cu oricare din obligațiile Părților care iau naștere din sau se referă la prezentul Contract și nu va putea opune compensația cu privire la acestea, și va acționa în ceea ce privește aceste fonduri numai în calitate de administrator de cont.

ARTICOLUL III - DESCHIDEREA CONTULUI ȘI AUTORIZĂRI

Secțiunea 3.01. Deschiderea Contului Serviciului Datoriei

 • (a)   BERD, Împrumutatul și Banca Proiectului confirmă prin prezenta că respectivul Cont al Serviciului Datoriei va fi deschis imediat după momentul semnării acestui Contract, contul va fi operat astfel cum se prevede în prezentul Contract, în convenția de cont a Băncii Proiectului, în legislația română și în regulamentele bancare în materie.

 • (b)   În cazul existenței unor neconcordanțe între prevederile convenției de cont a Băncii Proiectului și prezentul Contract, prevederile acestui Contract vor prevala în relațiile dintre Părți; în cazul unor neconcordanțe între prevederile acestui Contract și cele ale Contractului de Împrumut, prevederile acestui Contract vor prevala în ceea ce privește BERD și Împrumutatul.

 • (c)   În termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la data semnării prezentului Contract, Banca Proiectului va pune la dispoziția BERD și a Împrumutatului, prin fax, detaliile privind Contul Serviciului Datoriei, sub forma unei notificări care va avea o formă și un conținut similare cu cele prevăzute în Anexa B.

 • (d)  În termen de 3 (trei) Zile Lucrătoare de la data semnării prezentului Contract, BERD va pune la dispoziția Băncii Proiectului, prin fax, detaliile privind Contul BERD, sub forma unei notificări care va avea o formă și un conținut similare cu cele prevăzute în Anexa C.

Secțiunea 3.02. Autorizarea BERD

 • (a)   Prin acest contract Împrumutatul numește BERD în calitate de reprezentant al său și autorizează BERD să dea instrucțiuni Băncii Proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, să efectueze retrageri, să se angajeze în operațiuni de schimb valutar și de transfer de Euro, și să primească informații de la Banca Proiectului cu privire la Contul Serviciul Datoriei.

 • (b)   Prin acest Contract Împrumutatul renunță la orice drepturi conferite de reglementările din România privind păstrarea secretului bancar sau de legislația cu privire la furnizarea de informații atunci când este vorba de informații care sunt dezvăluite BERD și/sau Municipiului Oradea de către Banca Proiectului.

ARTICOLUL IV - OPERAȚIUNILE ÎN CONTUL SERVICIULUI DATORIEI

9

Secțiunea 4.01. Angajament de Plată

Împrumutatul se angajează și convine să plătească BERD, la cererea BERD, și să îndeplinească toate Obligațiile datorate sau scadente în prezent sau care vor fi datorate sau scadente la un moment dat, sau pentru care Împrumutatul răspunde sau poate răspunde în fața BERD conform termenilor și condițiilor din Contractul de Împrumut și/sau din prezentul Contract.

Secțiunea 4.02. Alimentarea Contului Serviciului Datoriei

Pe toată perioada în care Împrumutatul are obligații care nu au fost încă îndeplinite conform Secțiunii 4.01 (Angajament de Plată), Împrumutatul va întreprinde sau va dispune să fie întreprinse toate acțiunile necesare pentru a asigura:

 • (i)   că nu există sau nu survine nici un Deficit;

 • (ii)  că Fondurile Serviciului Datoriei sunt disponibile în permanență pentru a fi plătite în Contul BERD atunci când și dacă apare necesitatea conform acestui Contract sau conform Contractului de Împrumut; și

 • (iii)  că depunerile în Contul Serviciului Datoriei se fac regulat pe măsură ce și atunci când este necesar pentru a asigura îndeplinirea promptă și integrală a prevederilor Secțiunii 4.02(i).

Secțiunea 4.03. Transferuri din Contul Serviciului Datoriei

 • (a)  Împrumutatul va fi autorizat, și Banca Proiectului se angajează să permită Împrumutatului, numai să transfere din Contul Serviciului Datoriei în Contul BERD, la valoarea din Data Plății Dobânzii în cauză, la fiecare Dată de Plată a Dobânzii, o sumă egală cu Suma Plății Datoriei. Împrumutatul se angajează să nu retragă sau să nu transfere, și Banca Proiectului se angajează să nu permită Împrumutatului să retragă sau să transfere, nici o sumă aflată în Contul Serviciului Datoriei pentru nici un alt scop decât cel menționat în această Secțiune 4.03(a) și (b) și în Secțiunea 9.01 (d) fără acordul prealabil în scris al BERD.

 • (b)  Cu excepția primirii unor instrucțiuni contrare de la BERD, dacă în orice moment pe durata prezentului Contract Fondurile Serviciului Datoriei sunt mai mari decât Suma Rezervei Serviciului Datoriei, Împrumutatul poate da instrucțiuni Băncii Proiectului, iar Banca Proiectului va fi autorizată să transfere și va transfera in termen de o (1) Zi Lucrătoare în contul bancar desemnat de Împrumutat, o sumă egală cu diferența dintre Fondurile Serviciului Datoriei și Suma Rezervei Serviciului Datoriei, cu condiția confirmării scrise prealabile din partea BERD care va indica faptul că Fondurile Serviciului Datoriei au o valoare mai mare decât Suma Rezervei Serviciului Datoriei, și cuantumului acestei sume excedentare.

 • (c)   Dacă în orice moment pe parcursul derulării prezentului Contract Banca Proiectului primește o notificare de la BERD privind apariția unui caz de încălcare a obligațiilor în cadrul Contractului de Împrumut, Banca Proiectului va fi autorizată și va transfera de îndată suma reprezentând Fondurile Serviciului Datoriei din Contul Serviciului Datoriei în Contul BERD, și va duce la îndeplinire orice alte instrucțiuni pe care le primește de la BERD.

 • (d)   Cu excepția celor prevăzute la Secțiunea 4.03(a) și (b) și Secțiunea 9.01 (d), Banca Proiectului nu va accepta în nici un moment instrucțiuni de la Împrumutat privind retragerea sau transferul din Contul Serviciului Datoriei și nu va permite nici o retragere sau transfer al fondurilor din Contul Serviciului Datoriei fără consimțământul scris prealabil al BERD.

 • (e)   Toate instrucțiunile transmise Băncii Proiectului conform prezentului Contract vor fi transmise în copie Împrumutatului și BERD și vor fi considerate valabil emise doar dacă sunt semnate de o Persoană cu Drept de Semnătură și transmise în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract, caz în care vor fi imediat aduse la îndeplinire de Banca Proiectului, cu condiția ca suma aflată în creditul Contului Serviciului Datoriei să permită îndeplinirea instrucțiunilor și/sau transferurilor în cauză.

Secțiunea 4.04. Dobânda

9

 • (a)   Părțile convin că Fondurile Serviciului Datoriei sunt purtătoare de dobândă la o rată anuală egală cu 4,5%pe an,dobinda este variabila revizuibila trimestrial. Prima revizuire la data de 31.03.2008..

 • (b)   Banca Proiectului va credita toate dobânzile acumulate potrivit Secțiunii 4.04(a) în Contul Serviciului Datoriei, care vor fi calculate și capitalizate lunar.

Secțiunea 4.05. Notificarea Persoanelor cu Drept de Semnătură

În termen de 10 (zece) Zile Lucrătoare de la data semnării acestui Contract, BERD și Împrumutatul vor informa fiecare Banca Proiectului cu privire la Persoanele cu Drept de Semnătură ale fiecăruia, printr-o notificare transmisă prin fax Băncii Proiectului, care va avea o formă și un conținut similar cu cel prezentat în Anexa A.

ARTICOLUL V - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII

Secțiunea 5.01. Asigurări și Garanții ale Băncii Proiectului

Prin prezentul Contract Banca Proiectului asigură și garantează BERD și Împrumutatului că la data încheierii acestui Contract și la datele prevăzute în Secțiunea 5.03 (Repetarea Asigurărilor și Garanțiilor), după cum urmează:

 • (a)   este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, este organizată și funcționează legal conform legislației românești și este înregistrată la toate autoritățile de înregistrare relevante din România, este în posesia tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor Băncii Naționale a României și a altor autorități administrative relevante care îi permit deschiderea de conturi în Euro și acceptarea de depuneri și efectuarea de transferuri în conformitate cu și astfel cum se prevede în acest Contract;

 • (b)   are capacitatea și autoritatea legală necesară de a-și asuma și îndeplini obligațiile care izvorăsc din acest Contract;

 • (c)   prezentul Contract a fost legal autorizat și semnat de Banca Proiectului și prezentul Contract constituie o obligație legală și opozabilă pentru Banca Proiectului, care poate fi pusă în executare în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

 • (d)  încheierea acestui Contract și respectarea prevederilor acestuia nu duc la încălcarea actelor constitutive ale Băncii Proiectului sau a prevederilor legilor aplicabile Băncii Proiectului; și

 • (e)   a obținut, dacă este cazul, toate autorizațiile, licențele, aprobările, avizele autorităților publice și a depus sau a înregistrat toate documentele necesare în vederea semnării, transmiterii și executării de către Banca Proiectului a prevederilor acestui Contract.

Secțiunea 5.02. Asigurările și Garanțiile Împrumutatului

Prin prezentul Contract Împrumutatul asigură și garantează BERD și Băncii Proiectului că la data încheierii acestui Contract și la datele prevăzute în Secțiunea 5.03 (Repetarea Asigurărilor și Garanțiilor), după cum urmează:

 • (a)   este o societate pe acțiuni, înființată și care funcționează conform legislației din România și aflată sub autoritatea Consiliului Local Oradea și este în posesia tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor necesare în vederea deschiderii de conturi bancare în Euro, depunerii de sume în cont și retragerii de sume din cont în conformitate cu și astfel cum este prevăzut în prezentul Contract;

 • (b)  prezentul Contract a fost legal autorizat și semnat de Împrumutat și prezentul Contract constituie o obligație legală și opozabilă pentru Împrumutat, care poate fi pusă în executare în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

 • (c)   încheierea acestui Contract și respectarea prevederilor sale nu duc la încălcarea, sub nici un aspect, (i) a reglementărilor legale emise de autoritățile guvernamentale sau de alte autorități sau organisme oficiale, sau (ii) a actelor constitutive ale Împrumutatului sau a regulamentelor interne de funcționare sau a prevederilor legale aplicabile Împrumutatului, sau (iii) a acordurilor, contractelor sau angajamentelor la care Împrumutatul este parte sau care sunt opozabile Împrumutatului și oricăruia din activele sale;

 • (d)   a obținut toate autorizațiile, licențele, aprobările și avizele autorităților publice necesare în vederea semnării, transmiterii și executării prevederilor acestui Contract.

 • (e)   pentru ca acest Contract să fie legal, valabil și opozabil sau admis ca probă nu este necesar ca acesta sau orice alt document în legătură cu acesta să fie înregistrat, depus sau înscris pe rolul nici unei instanțe sau la nici o autoritate din nici o jurisdicție și nici nu este necesară plată vreunei taxe de înregistrare, de timbru sau a nici unei alte taxe similare pentru sau în legătură cu acest Contract;

 • (f)   și-a îndeplinit toate obligațiile din cadrul tuturor contractelor la care este parte sau în cadrul cărora are obligații ce îi sunt opozabile și nu există nici un caz de încălcare a vreunor obligații cu privire la Împrumutat care să continue, și executarea de către Împrumutat a obligațiilor sale din cadrul prezentului Contract nu va avea ca rezultat apariția nici unui astfel de caz de încălcare a obligațiilor; și

 • (g)   toate plățile efectuate sau care trebuie efectuate de Împrumutat în baza sau în legătură cu prezentul Contract vor fi efectuate liber de orice taxe și fără nici un fel de deduceri sau rețineri la sursă pentru sau în contul unor taxe.

Secțiunea 5.03. Repetarea Asigurărilor și Garanțiilor

Toate asigurările și garanțiile Împrumutatului și ale Băncii Proiectului prevăzute în Secțiunea 5.01  (Asigurările și Garanțiile Băncii Proiectului) și 5.02 (Asigurările și Garanțiile

Împrumutatului) de mai sus vor rămâne în vigoare și vor produce efecte după semnarea prezentului Contract și se vor considera repetate la fiecare Dată de Plată a Dobânzii cu privire la faptele și circumstanțele existente la data respectivă, ca și cum ar fi date la data respectivă.

ARTICOLUL VI - ANGAJAMENTE

Secțiunea 6.01. Angajamente de A Face ale Băncii Proiectului

Prin prezentul Contract, Banca Proiectului admite, confirmă și se angajează după cum urmează:

 • (a)   renunță și nu va avea dreptul să facă operațiuni de compensare cu Fondurile Serviciului Datoriei sau să le folosească cu titlul de garanție, nici pentru sumele datorate Băncii Proiectului de către Împrumutat și/sau BERD și nici în orice alte scopuri;

 • (b)  în prima Zi Lucrătoare care cade imediat după fiecare Dată de Plată a Dobânzii, va transmite prompt prin fax BERD și Împrumutatului o copie a extrasului de cont oficial care va reflecta suma totală a Fondurilor Serviciului Datoriei;

 • (c)   la fiecare Dată de Depunere, sau, în cazul în care o astfel de depunere are loc după ora 2 p.m. ora României, în următoarea Zi Lucrătoare, va transmite prin fax BERD și Împrumutatului o declarație în scris privind primirea depozitului și o confirmare sub forma unui extras de cont în care va confirma suma depusă în Contul Serviciului Datoriei la Data Depunerii și suma totală reprezentând Fondurile Serviciului Datoriei;

 • (d)  la primirea din când în când a unei cereri scrise din partea BERD (dar nu mai des decât este rezonabil), va furniza BERD copii după confirmările privind soldul contului sau alte informații relevante cu privire la Fondurile Serviciului Datoriei și/sau Contul Serviciului Datoriei;

 • (e)   va notifica BERD imediat ce ia cunoștință sau primește vreo notificare cu privire la constituirea unei Sarcini asupra Contului Serviciului Datoriei și/sau asupra Fondurilor Serviciului Datoriei sau asupra oricărei încercări de constituire a unei Sarcini asupra drepturilor și/sau intereselor Împrumutatului privind Contul Serviciului Datoriei și/sau Fondurile Serviciului Datoriei;

 • (f)   nu va avea nici o pretenție împotriva BERD pentru comisioanele, costurile si cheltuielile in legătura cu deschiderea, menținerea și operarea Contului Serviciului Datoriei si doar Împrumutatul, și nu BERD, va răspunde exclusiv pentru toate comisioanele, costurile și cheltuielile cu privire la deschiderea, menținerea și operarea Contului Serviciului Datoriei;

 • (g)   cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din motive în afara controlului său, va duce imediat la îndeplinire toate instrucțiunile primite la un moment dat de la BERD cu privire la Fondurile Serviciului Datoriei și/sau Contul Serviciului Datoriei;

 • (h)   va asigura că orice transfer din Fondurile Serviciului Datoriei efectuat sau care urmează să fie efectuat în favoarea BERD în baza sau conform prezentului Contract poate fi efectuat fără nici o restricție și liber de orice taxe și fără nici o deducere sau reținere la sursă pentru sau în contul unor taxe; și

 • (i)   va notifica și/sau va confirma, după caz, BERD imediat despre efectuarea unui transfer sau retrageri din Contul Serviciului Datoriei și motivele transferului în cauză.

Secțiunea 6.02. Angajamente de A Nu Face ale Băncii Proiectului

Banca Proiectului nu va întreprinde nici una din următoarele acțiuni (cu excepția cazului în care BERD se declară de acord în scris):

 • (a) nu va devansa plata nici unor sume datorate Băncii Proiectului de către Împrumutat în baza prezentului Contract sau nu va declara în nici un alt mod o astfel de sumă ca datorată sau exigibilă înainte de scadență;

 • (b) nu va acționa în judecată pentru recuperarea creanțelor (inclusiv prin ordonanță președințială, poprire, executare, impunere, sechestru sau gaj judiciar, fie înainte fie după data hotărârii judecătorești) împotriva Fondurilor Serviciului Datoriei și/sau Contului Serviciului Datoriei cu privire la nici una din obligațiile (fie că este vorba sau nu de o obligație de plată a unor sume de bani) care trebuie îndeplinite față de Banca Proiectului și care se referă la oricare din sumele datorate Băncii Proiectului de către Împrumutat;

 • (c) nu va depune, nu va cere (sau nu va vota în favoarea nici unei hotărâri) sau nu va iniția sau nu va sprijini sau nu va lua nici un fel de măsuri cu privire la nici un act de procedură pentru declararea insolvabilității, pentru lichidare, reorganizare, punere sub administrare specială sau dizolvare sau cu privire la orice acord sau cesiune în favoarea creditorilor Împrumutatului sau cu privire la orice alt act de procedură în care este implicat Împrumutatul, în temeiul prezentului Contract, fie prin depunerea unei cereri, fie prin convocarea unei adunări, fie prin votarea unei hotărâri sau în orice alt mod;

 • (d) nu va iniția sau nu va sprijini nici un fel de acte de procedură împotriva Împrumutatului sau nu va depune nici o cerere de ordonanță, interdicție, acțiune pentru executare în natură sau orice altă acțiune expresă de executare cu privire la Împrumutat în legătură cu oricare din obligațiile sale în temeiul sau în legătură cu prezentul Contract; sau

 • (e) nu va sprijini constituirea nici unei Sarcini asupra Contului Serviciului Datoriei și/sau Fondurilor Serviciului Datoriei (cu excepția Sarcinilor în favoarea BERD), cu excepția cazurilor prevăzute expres de dispozițiile imperative ale legislației aplicabile.

Secțiunea 6.03. Angajamente de A Face ale Împrumutatului

Împrumutatul se angajează după cum urmează:

 • (a)   va obține, se va conforma și va întreprinde prompt toate acțiunile necesare pentru ca prezentul Contract să rămână în vigoare și să producă efecte și pentru a obține și a menține în vigoare toate autorizațiile, avizele, aprobările, deciziile, licențele, dispensele și va îndeplini toate formalitățile notariale sau va face toate înregistrările prevăzute de legea și actele normative din România care să îi permită să își îndeplinească obligațiile din cadrul acestui Contract și pentru a asigura legalitatea, valabilitatea, punerea în executarea sau admiterea ca probă a prezentului Contract în România;

 • (b)   va respecta în toate privințele toate legile aplicabile, chiar si în cazul în care respectarea acestora ar afecta în mod semnificativ capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile din cadrul acestui Contract;

 • (c)   va deschide Contul Serviciului Datoriei și va menține în vigoare Contul Serviciului Datoriei în conformitate cu prezentul Contract pe întreaga durată a acestuia;

 • (d)   nu va întreprinde nici o acțiune care ar putea afecta negativ drepturile contractuale constituite în favoarea BERD prin prezentul Contract;

 • (e)   va apăra și va garanta drepturile BERD împotriva oricăror pretenții și cereri din partea unor terți și va informa prompt BERD asupra unor astfel de pretenții sau cereri ale vreunei persoane în legătură cu Fondurile Serviciului Datoriei sau Contul Serviciului Datoriei;

 • (f)   va elabora, va obține și va transmite BERD, în mod corespunzător și legal, toate instrumentele și documentele necesare sau cerute de BERD pentru a fi în măsură să se bucure de toate beneficiile din prezentul Contract și pentru a putea exercita drepturile și beneficiile acordate prin prezentul Contract; și

 • (g) va fi răspunzător pentru comisioanele, costurile si cheltuielile în legătura cu deschiderea, menținerea și operarea Contului Serviciului Datoriei conform Anexei E.

Secțiunea 6.04. Angajamente de A Nu Face ale Împrumutatului

Împrumutatul nu va întreprinde nici una din următoarele acțiuni (cu excepția cazului în care BERD consimte în scris altfel);

 • (a)    nu va constitui sau nu va permite existența nici unei Sarcini asupra Contului Serviciului Datoriei și/sau asupra Fondurilor Serviciului Datoriei (cu excepția Sarcinilor în favoarea BERD);

 • (b)    nu va încheia (sau nu va fi de acord cu încheierea) nici o tranzacție sau serii de tranzacții (fie că au legătură între ele sau nu, fie că sunt voluntare sau involuntare) cu privire la transferul, cesiunea sau înstrăinarea în orice alt mod a tuturor sau a unei părți din Fondurile Serviciului Datoriei și/sau a Contului Serviciului Datoriei;

 • (c)    nu va retrage sau nu va transfera sau nu va încerca să retragă sau să transfere nici o sumă, sau nu va dispune sau va încerca să dispună retragerea sau transferul nici unei sume, din Contul Serviciului Datoriei cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 4.03 (a) și (b) și Secțiunea 9.01 (d); sau

 • (d)   nu va modifica, nu va completa sau nu va anula (sau nu va încerca să modifice, să completeze sau să anuleze) instrucțiunile transmise de BERD Băncii Proiectului în legătură cu Fondurile Serviciului Datoriei și/sau Contul Serviciului Datoriei.

ARTICOLUL VII - SUPORTAREA COSTURILOR LEGALE

Secțiunea 7.01. Suportarea costurilor legale

 • (a)   Societatea va despăgubi Banca Proiectului pentru orice speze și costuri suferite de către Banca Proiectului în legătură cu semnarea, transmiterea, executarea și administrarea prezentului Contract;

 • (b)  Pentru a elimina orice dubiu, Banca Proiectului confirmă că nu va avea nici un drept de compensare sau drept de garanție cu privire la Fondurile Serviciului Datoriei, fie în virtutea oricăror sume datorate Băncii Proiectului de către Împrumutat în baza acestei Secțiuni 7.01 (Suportarea Costurilor Legale) fie în alt mod.

ARTICOLUL VIII - PUNEREA ÎN EXECUTARE

Secțiunea 8.01. Punerea în executare

În momentul în care Banca Proiectului primește o notificare din partea BERD în care se semnalează apariția unui caz de neîndeplinire a obligațiilor izvorând din Contractul de Împrumut, BERD este îndreptățită, fără limitare, și fără nici o altă notificare sau cerere adresată Băncii Proiectului sau Împrumutatului, să transmită instrucțiuni Băncii Proiectului în baza Secțiunii 4.03(c) pentru ca Banca Proiectului să transfere oricare sau toate Fondurile Serviciului Datoriei din Contul Serviciului Datoriei în Contul BERD, sau în alt cont desemnat de BERD, fără a mai fi necesară nici o altă notificare, punere în întârziere, chemare în judecată sau alte formalități.

ARTICOLUL IX - DIVERSE

Secțiunea 9.01. Perioada de Valabilitate a Contractului

9

 • (a)  Prezentul Contract va rămâne în vigoare și va produce efecte, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel în scris, până în momentul în care:

 • (i)   BERD notifică Banca Proiectului privind denunțarea unilaterală a Contractului; sau

 • (ii)  120 (una sută douăzeci) zile calendaristice după ce Banca Proiectului notifică în prealabil, în scris, BERD și Împrumutatul asupra intenției sale de a rezilia acest Contract; sau

 • (iii)  BERD se declară satisfăcut că toate Obligațiile au fost integral și irevocabil plătite sau achitate, și că toate facilitățile care ar putea da naștere unor Obligații au luat sfârșit.

 • (b)  În momentul în care toate Obligațiile au fost plătite sau achitate integral și irevocabil, BERD va emite și va transmite Băncii Proiectului și Împrumutatului un certificat prin care va confirma îndeplinirea integrală a Obligațiilor în scopul încetării prezentului Contract conform Secțiunii 9.01(a)(iii).

 • (c)   În cazul în care acest Contract încetează conform Secțiunii 9.01(a)(i) sau 9.01(a)(ii), Banca Proiectului, la primirea notificării din partea BERD, va transfera, pe cheltuiala Împrumutatului, Fondurile Serviciului Datoriei în contul desemnat în instrucțiunile BERD. În cazul încetării acestui Contract din inițiativa Băncii Proiectului potrivit Secțiunii 9.01(a)(ii), costurile de transfer suportate de Împrumutat potrivit acestei Secțiuni 9.01(c) vor fi rambursate de către Banca Proiectului în termen de treizeci (30) de zile calendaristice.

 • (d)  În cazul în care acest Contract încetează conform Secțiunii 9.01(a)(iii) de mai sus, Împrumutatul va notifica Banca Proiectului pentru ca aceasta să închidă imediat Contul Serviciului Datoriei și să transfere orice sold creditor în contul bancar al Împrumutatului, pe care Împrumutatul îl va desemna.

Secțiunea 9.02. Amendamente și Renunțări

Orice amendament sau renunțare din partea BERD la oricare din condițiile și prevederile din acest Contract, sau orice consimțământ dat de BERD în baza acestui Contract (inclusiv, fără a se limita la, această Secțiune 9.02 (Amendamente și Renunțări) va fi în scris și semnat de BERD, iar în cazul amendamentelor, de BERD, Împrumutat și Banca Proiectului.

Secțiunea 9.03. Notificări

9

Toate notificările, cererile, punerile în întârziere, consimțămintele sau orice altă corespondență în baza acestui Contract vor fi în scris și transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, printr-un curier internațional de reputație pe cale aeriană cu document de livrare, prin fax sau vor fi înmânate personal cu semnătură de primire la adresa Părților menționată mai jos, sau la orice altă adresă pe care o Parte o comunică celeilalte Părți în scris. Notificările vor fi considerate primite în cazul înmânării personale, al transmiterii prin scrisoare recomandată sau prin curier aerian la data semnării confirmării de primire, iar în cazul faxului, la data menționată pe confirmarea faxului transmisă corespunzător (la numărul corect de fax al Părții), cu condiția ca, dacă transmiterea se face după ora 5.00 p.m. ora locală a destinatarului, se va considera că a fost primită în următoarea Zi Lucrătoare.

Pentru Împrumutat:

COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Str. D. Zamfirescu nr. 3, Oradea, Județul Bihor, România În atenția:            Dl Ioan Ciursas, Director General

Fax:               00 40259 432576

Pentru Banca Proiectului:

B. R. D. GROUPE SOCIETE GENERALE - S.A., prin Sucursala Oradea Romania, Piata Regele Ferdinand I nr 4, Oradea, judetul Bihor, Romania

În atenția:

Fax:


Dl.Dorin Goga, Director

0040259 431511

Pentru BERD:

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare One Exchange Square

Londra EC2A 2JN

Marea Britanie

În atenția:

Operation Administration Unit

Operațiunea nr.:

37856

Telex:

8812161

Answerback:

BERD L G

Fax:

(+44) (20) 7338-6100

Secțiunea 9.04. Limba Engleză

Toate documentele care vor fi furnizate la BERD și toată corespondența purtata cu BERD în cadrul prezentului Contract vor fi în limba engleză sau, dacă sunt în altă limbă, vor fi însoțite de o traducere autorizată în engleză, traducere care va guverna în relațiile dintre Părțile respective.

Secțiunea 9.05. Drepturi, Căi de Atac și Renunțări

Drepturile și căile de atac ale BERD în baza acestui Contract nu vor fi afectate de nici un act sau fapt care ar putea, în lipsa acestei Secțiuni, să afecteze aceste drepturi și remedii legale. Nici o acțiune și nici o întârziere în exercitarea, și nici o omisiune privind exercitarea, oricărui drept, putere sau cale de atac la care BERD este îndreptățită nu va aduce atingere respectivului drept, putere sau cale de atac, sau nu va fi interpretat ca o renunțare la respectiva obligație sau consimțire la neîndeplinirea respectivei obligații. Drepturile și căile de atac prevăzute în prezentul Contract și în celelalte contracte prevăzute aici sunt cumulative și nu exclud orice alte drepturi sau căi de atac prevăzute fie în baza legii aplicabile, fie altfel.

Secțiunea 9.06. Consultanți

Împrumutatul și Banca Proiectului confirmă că BERD nu a acționat în calitate de consultant al Împrumutatului sau al Băncii Proiectului. Împrumutatul și Banca Proiectului asigură și garantează fiecare că, în momentul încheierii acestui Contract, s-au bazat pe consultanța acordată de proprii lor consultanți juridici, financiari sau alți specialiști și nu s-au bazat și nici nu se vor baza în viitor pe nici o consultanță oferită de BERD.

Secțiunea 9.07. Legea contractului

Prezentul Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea engleză.

 • (a)    Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere sau este în legătură cu acest Contract, sau încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia, vor fi soluționate prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, așa cum este acesta în vigoare în acest moment. Va fi un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi LCIA ( cunoscută anterior drept Curtea Internațională de Arbitraj din Londra). Arbitrajul se va desfășura în Londra, Marea Britanie, și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Prin acest Contract, Părțile renunță la orice drepturi în baza Legii Arbitrajului din 1996 de a ataca hotărârea arbitrală la instanțele din Marea Britanie, sau pentru prestabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Marea Britanie. Tribunalul arbitral nu este autorizat să ia, și nici Împrumutatul nici Banca Proiectului nu sunt autorizate să ceară de la nici o altă autoritate judiciară, vreo măsura procedurală provizorie de protecție sau degrevare împotriva BERD, indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL. Tribunalul arbitral va avea autoritatea să ia în considerare și să includă în procedurile, deciziile, hotărârile sale orice altă dispută prezentată corespunzător de BERD (și nu de o altă Parte), în măsura în care disputa respectivă ia naștere din prezentul Contract, dar, sub rezerva celor prevăzute mai sus, nici o altă parte și nici o altă dispută nu va putea fi inclusă în procedurile arbitrale sau conexată cu acestea.

 • (b)    Independent de prevederile Secțiunii 9.08(a), prezentul Contract și celelalte drepturi ale BERD care iau naștere din sau sunt în legătură cu prezentul Contract pot fi puse în executare, la alegerea BERD, la instanțele din România sau la alte instanțe competente. Prin prezentul Contract, Împrumutatul și Banca Proiectului sunt de acord, în beneficiul BERD, cu jurisdicția alternativă a instanțelor din Marea Britanie pentru toate disputele, controversele sau alte reclamații care iau naștere sau sunt în legătură cu prezentul Contract sau în legătură cu încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia. Prin prezentul Contract Împrumutatul și Banca Proiectului sunt irevocabil de acord ca notificarea proceselor sau a oricăror alte citații în instanță să se facă prin transmiterea copiilor prin poșta aeriană recomandată, cu taxele poștale plătite în avans, pe adresa acestora specificată aici. Împrumutatul și Banca Proiectului, fiecare separat, sunt de acord și se angajează ca pe întreaga perioadă cât au obligații în cadrul unui Contract să mențină un agent numit corespunzător, care va primi notificările cu privire la procese și orice alte citații pentru instanțele din Marea Britanie privind orice acțiune în instanță sau acte de procedură introduse de BERD cu privire la prezentul Contract și vor informa în permanență BERD despre identitatea și sediul agentului. Nici una din prevederile de aici nu va aduce atingere dreptului BERD de a începe o acțiune în justiție împotriva Împrumutatului sau Băncii Proiectului de orice manieră care este în conformitate cu legislația din orice jurisdicție competentă. Orice acțiune în judecată inițiată de BERD în una sau mai multe jurisdicții nu va afecta dreptul BERD de a introduce o acțiune în orice altă jurisdicție, fie în același timp fie nu. Împrumutatul și Banca Proiectului, fiecare separat, renunță în mod irevocabil la orice obiecții pe care le-ar putea avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract, indiferent de motive, privind stabilirea jurisdicției competente pentru orice acțiune în instanță sau acte de procedură și la orice reclamație pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract privind faptul că acțiunea în justiție sau actele de procedură nu au fost introduse în instanța care trebuia.

Nici o prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau excepțiilor acordate BERD conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale și legilor aplicabile.

Secțiunea 9.10. Renunțarea la Imunitatea de Stat

9                                                           9

Împrumutatul și Banca Proiectului, fiecare separat, asigură și garantează că prezentul Contract și asumarea obligațiilor din cadrul sau în legătură cu prezentul Contract este un act mai degrabă comercial decât public sau guvernamental și prin urmare nu au dreptul să ceară imunitate de la nici un act de procedură cu privire la persoana lor sau oricare din activele lor invocând motive de suveranitate sau alte motive în baza unor legi sau în orice jurisdicție unde a fost intentată o acțiune în justiție privind punerea în executare a oricăreia din obligațiile acestora din sau în legătură cu prezentul Contract. În măsura în care Împrumutatul sau Banca Proiectului, sau oricare din activele lor au dobândit sau pot dobândi, după data prezentului Contract, dreptul la imunitate față de exercitarea drepturilor de compensație, față de actele de procedură, actele de sechestru anterior de decizia instanței, alte forme de sechestru sau de executare a sentinței pe motiv de suveranitate sau altfel, prin prezentul Contract, Împrumutatul și Banca Proiectului renunță irevocabil la orice astfel de drepturi de imunitate cu privire la obligațiile lor care iau naștere sau sunt în legătură cu prezentul Contract.

Secțiunea 9.11. Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților

 • (a)    Prezentul Contract va fi opozabil și va profita succesorilor și cesionarilor legali ai Părților, cu excepția faptului că nici Împrumutatul nici Banca Proiectului nu pot cesiona sau transfera în orice alt mod drepturile lor sau orice parte din acestea sau obligațiile lor sau orice parte din acestea fără consimțământul prealabil în scris al BERD.

 • (b)   BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate sau oricare din drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract fără consimțământul Împrumutatului sau al Băncii Proiectului.

 • (c)  Nici o persoană care nu este Parte la prezentul Contract nu are dreptul să pună în executare sau să obțină vreun beneficiu din prevederile prezentului Contract.

Secțiunea 9.12. Dezvăluirea de Informații

9                                                                                                               9

BERD poate să facă publice documente, informații și alte date cu privire la Împrumutat, Banca Proiectului și prezentul Contract după cum consideră potrivit BERD, atunci când este vorba de un litigiu în care este implicat Împrumutatul sau Banca Proiectului, în scopul conservării sau punerii în executare a drepturilor sale izvorând din acest Contract sau în scopul încasării sumelor datorate de o parte sau în legătură cu orice propunere de vânzare, transfer, cesionare, novație sau alt mod de înstrăinare prevăzută în Secțiunea 9.11 (Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților).

Secțiunea 9.13. Limba Contractului

9

Prezentul Contract va fi semnat în 8 (opt) exemplare originale la data menționată pe prima pagină, dintre care 4 (patru) originale vor fi în limba engleză și 4 (patru) originale în limba română. În cazul unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză și versiunea în limba română a prezentului Contract, versiunea în limba engleză va prevala și va guverna în relațiile dintre Părți.

Secțiunea 9.14. Duplicate

Prezentul Contract poate fi semnat în orice număr de exemplare, care vor fi considerate fiecare originale și care vor constitui unul și același contract.

Secțiunea 9.15. Limitarea Răspunderii Băncii Proiectului

 • (a)   Banca Proiectului nu va fi în nici un caz răspunzătoare față de nici o altă Parte în baza acestui Contract pentru pierderile care iau naștere ca urmare a respectării de către aceasta a unei hotărâri definitive a instanței sau a vreunui ordin al oricărei alte instanțe competente (sau a unui act executoriu al unei autorități fiscale sau al unei alte autorităti competente).

 • (b)   Nici Banca Proiectului nici afiliații, administratorii, cadrele de conducere, angajații sau agenții săi nu vor răspunde pentru nici o acțiune care a fost întreprinsă, sau a fost omisă, de Banca Proiectului sau de oricare din afiliații, administratorii, cadrele de conducere, angajații sau agenții săi, cu excepția cazului în care este vorba de culpă sau de intenție frauduloasă.

Secțiunea 9.16. Instrucțiuni

Banca Proiectului poate acționa în baza instrucțiunilor primite în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cu condiția ca Banca Proiectului să aibă elementele necesare pentru a părea și a considera instrucțiunile în cauză originale și autentice, autorizate corespunzător, în baza comparării atente a specimenelor de semnătură puse la dispoziție de o Persoană cu Drept de Semnătură, și nu va răspunde pentru acțiunile întreprinse în conformitate cu instrucțiunile respective, cu excepția cazului în care este vorba de culpă sau de intenție frauduloasă.

CA MĂRTURIE LA CELE DE MAI SUS, Părțile au dispus semnarea prezentului Contract, în numele lor, de către reprezentanții lor legal autorizați la data menționată de prima pagină.

COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

De către:

Ioan Ciursas Director General

B. R. D. GROUPE SOCIETE GENERALE - S.A. - Sucursala Oradea

De către: __________________

De către: _________

Nume: Maria Cozma


Funcția: Consilier clientela


Nume: Dorin Goga

Funcția: Director Sucursala Oradea

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

De către: _________________________

Nume:

Funcția:

ANEXA A - PERSOANELE CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

[Data]

B. R. D. GROUPE SOCIETE GENERALE - S.A. - Sucursala Oradea

Pta Regele Ferdinand I, nr.4, Oradea, jud.Bihor, ROMANIA

Transmisie prin fax

În atenția: Domnului Dorin Goga - Director Sucursala Oradea

Fax: 0040259 431511

Ref. SISTEMUL SERVICIULUI DATORIEI AL ÎMPRUMUTATULUI

Stimate Domn/Doamnă

În legătură cu Contractul privind Contul Serviciului Datoriei din data de ___________ 2008

(„Contractul privind Contul Serviciului Datoriei”) încheiat între COMPANIA DE APA ORADEA S.A. („Împrumutatul”), B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE Sucursala Oradea („Banca Proiectului”) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”), subsemnatul [Reprezentantul Autorizat / Director] al [Împrumutatului / BERD], prin prezenta certific că următoarele sunt numele, funcțiile și specimenele de semnătură ale persoanelor, care sunt autorizate, fiecare în parte, și care vor continua să fie autorizate, fiecare parte (până în momentul în care Banca Proiectului primește notificare scrisă din partea [Împrumutatului / BERD] că ele sau oricare dintre ele nu mai sunt/este autorizate/ă), să întreprindă, individual, următoarele acțiuni în numele [Împrumutatului / BERD]:

 • (1)    să încheie sau să semneze orice instrucțiuni de la Împrumutat / [BERD] și să le transmită către Banca Proiectului astfel cum se prevede în Contractul privind Contul Serviciului Datoriei; și

 • (2)    să ia orice alte măsuri cerute sau permise de [Împrumutatului / BERD] conform Contractului privind Contul Serviciului Datoriei:

NUMELE          FUNCȚIA          SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ

9

CA MĂRTURIE LA CELE DE MAI SUS, semnat la data menționată mai sus.

Al dumneavoastră,

[ÎMPRUMUTATUL / BERD]

[Numele]

[Funcția]

ANEXA B - DETALII PRIVIND CONTUL SERVICIULUI DATORIEI

[Data]

[Împrumutatul]

cc: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Transmisie prin fax

În atenția: [♦] și [♦]

Fax: [♦]

Transmisie prin fax

În atenția: Operation Administration Unit

Fax: 44.207.338.6100

Ref. SISTEMUL SERVICIULUI DATORIEI AL ÎMPRUMUTATULUI

Stimate Domn/Doamnă

În legătură cu Contractul privind Contul Serviciului Datoriei din data de ___________ 2008

(„Contractul privind Contul Serviciului Datoriei”) încheiat între COMPANIA DE APA ORADEA S.A. („Împrumutatul”), B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE Sucursala Oradea („Banca Proiectului”) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”), subsemnații [Reprezentanții Autorizați] ai Băncii Proiectului, prin prezenta vă notificăm deschiderea în numele Împrumutatului a Contului Serviciului Datoriei ale cărui detalii privind transferul/alimentarea sunt menționate mai jos:

NUMELE BĂNCII/SUCURSALEI:

B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE

Sucursala Oradea

ADRESA:

Piata Regele Ferdinand I, nr.4, Oradea, jud.Bihor, Romania

NUMELE CONTULUI:

[•]

NUMĂRUL CONTULUI:

[•]

CODUL SWIFT:

BRDEROBU

ALTE INSTRUCȚIUNI DE [•] TRANSFER:

[•]

[•]

De către: _________________________

De către: _________________________

Numele: Dorin Goga      [•]

Numele: Maria Cozma [•]

Funcția: Director Sucursala Oradea[^]

Funcția: Consilier clientela [•]

ANEXA C - DETALII PRIVIND CONTUL BERD

[Data]

B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE - Sucursala Oradea

Pta Regele Ferdinand I, nr.4, Oradea, jud.Bihor, Romania

În atenția:    Domnului Director Dorin Goga| ♦ ]

Fax:        0040259 431511[<]

Ref. SISTEMUL SERVICIULUI DATORIEI AL ÎMPRUMUTATULUI

Stimate Domn/Doamnă

În legătură cu Contractul privind Contul Serviciului Datoriei din data de ________________2008

(„Contractul privind Contul Serviciului Datoriei”) încheiat între COMPANIA DE APA ORADEA S.A. („Împrumutatul”), B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE Sucursala Oradea („Banca Proiectului”) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”), subsemnații [Reprezentantul Autorizat/Director] al BERD, prin prezenta vă notificăm următoarele detalii privind contul BERD și transferuri aferente:

NUMELE BĂNCII/SUCURSALEI:

ADRESA:

ȚARA:

9

NUMELE CONTULUI:

NUMĂRUL CONTULUI:

CODUL SWIFT:

ALTE INSTRUCȚIUNI DE TRANSFER: “[•]

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

De către: _________________________

Numele: [•]

Funcția: [•]

ANEXA D - SPEZELE SI COMISIOANELE PRACTICATE PENTRU

OPERAȚIUNILE BANCARE IN CONTUL SERVICIULUI DATORIEI

TARIFELE APLICATE SERVICIILOR ÎN VALUTĂ

TARIFE ȘI COMISIOANE

CONTUL SERVICIULUI DATORIEI

I. CONTURI ÎN VALUTĂ

I.Deschidere cont

gratuit

2.Gestionare cont

gratuit

3.Emitere extras de cont

gratuit

II. ORDINE D]

E PLATĂ

I.Incasari

Gratuity

2.Plati

-intre conturile SC Compania Apa

gratuit

-in favoarea BERD

gratuit

III. OPERAȚIUNI DE SCHIMB VALUTAR

9

Schimb valutar

gratuit

IV. COMISIOANE SUPLIMENTARE

Speze swift

5 euro/mesaj

Pentru oricare alte operațiuni servicii bancare nesolicitate in caietul de sarcini BRD va oferi o reducere de pana la 50% fata de tarifele standard ale bancii.