Hotărârea nr. 347/2008

scutirea de la plata impozitului datorat bugetului local de cãtre S.C. TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea, pe anul 2008, in suma de 4414 lei, pentru terenul situat in Oradea, str. Lãpuºului nr.5, în suprafaþa de 1250 mp, aferent construcþiei de locuinþe, a

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

scutirea de la plata impozitului datorat bugetului local de către S.C. TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea, pe anul 2008, in suma de 4414 lei, pentru terenul situat in Oradea, str.

Lăpușului nr.5, în suprafața de 1250 mp, aferent construcției de locuințe, autorizate cu Autorizația de construire nr. 593/31.01.2008

Analizând Raportul de specialitate nr. 134655/15.04.2008, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea acordarea scutirii de la plata impozitului pe teren, aferent construcției de locuințe, realizate de către S.C. TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea,

Având în vedere cererea de înlesnire la plată nr. 12/02.04.2008, depusa de catre S.C. TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea si înregistrata la Primaria Municipiului Oradea sub nr. 134.655/02.04.2008, prin care se solicita scutirea la plata a impozitului pe terenul aferent unei investitii de blocuri de locuinte in Oradea, cu o valoare estimata a investitiei de 612.588 EURO,

Prin adresa mai sus mentionata S.C. TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea, solicita scutirea la plata a impozitului pe terenul situat in Oradea, str. Lapusului nr. 5, zona A de impozitare, in suprafata de 1.250 mp., cuprins in extras CF. nr. 86625/09.11.2007, pe care s-au construit locuintele.

Tinând seama de faptul ca impozitul pe teren datorat pe anul 2008 de catre S.C. TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea, este in suma de 4.414 lei.

Vazând Autorizatia de construire nr. 1.453/31.07.2006 și Autorizatia de construire nr. 593/31.01.2008, emise pe numele S.C. TRANS WORLD TRADING SRL Oradea,

Ținând seama de prevederile Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/2007,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 872/2005 Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice.

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. b) alin.(4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului datorat bugetului local de către S.C. TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea, pe anul 2008, in suma de 4414 lei, pentru terenul situat in Oradea, str. Lăpușului nr.5, în suprafața de 1250 mp, aferent construcției de locuințe, autorizate cu Autorizatia de construire nr. 593/31.01.2008.

Art.2. Scutirea prevazuta la articolul 1 din prezenta hotarare se acorda pe perioada de la 01.02.2008 si pana la data finalizarii investitiei.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • - S.C. TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 347

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate voturi ,,pentru”.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila