Hotărârea nr. 346/2008

scutirea de la plata impozitului datorat bugetului local de cãtre S.C. PORTO PETROL S.R.L. Timiºoara, pe anul 2008, in suma de 6330 lei, pentru terenul situat in Oradea, str. Lãpuºului nr.5, în suprafaþa de 1548 mp, aferent construcþiei de locuinþe, auto

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

scutirea de la plata impozitului datorat bugetului local de către S.C. PORTO PETROL

S.R.L. Timișoara, pe anul 2008, in suma de 6330 lei, pentru terenul situat in Oradea, str. Lăpușului nr.5, în suprafața de 1548 mp, aferent construcției de locuințe, autorizate cu Autorizatia de construire nr. 594/31.01.2008

Analizând Raportul de specialitate nr. 134659/14.04.2008, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea acordarea scutirii de la plata impozitului pe teren, aferent construcției de locuințe, realizate de către S.C. PORTO PETROL S.R.L. Timișoara,

Având în vedere cererea depusă de către S.C. PORTO PETROL S.R.L. Oradea și înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr.134.659/02.04.2008, prin care se solicita scutirea la plata a impozitului pe terenul aferent unei investiții de blocuri de locuințe în Oradea, cu o valoare estimata a investitiei de 608.722 EURO,

Tinând seama de faptul ca S.C. Porto Petrol SRL Timisoara solicita scutirea la plata a impozitului pe terenul situat in Oradea, str. Lapusului nr. 5, zona A de impozitare, in suprafata de 1.548 mp., cuprins in extras CF. nr. 86626/25.09.2007, pe care s-au construit locuintele,

Tinand cont de faptul ca impozitul pe teren datorat pe anul 2008 de S.C. Porto Petrol SRL Timisoara este in suma de 6.330 lei,

Luand in considerare Autorizatia de construire nr. 594/31.01.2008, eliberata pentru: “ Modificari proiect la AC nr. 1.453/2006, dezmembrare teren si defalcare investitie in doua tronsoane, modificari interioare si construire sarpanta pe tronsonul A”,

Ținând seama de prevederile Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/2007,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 872/2005 Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice.

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. b) alin.(4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului datorat bugetului local de către S.C. PORTO PETROL S.R.L. Timișoara,pe anul 2008, in suma de 6330 lei, pentru terenul situat in Oradea, str. Lăpușului nr.5, în suprafața de 1548 mp, aferent construcției de locuințe, autorizate cu Autorizatia de construire nr. 594/31.01.2008.

Art.2. Scutirea prevazuta la articolul 1 din prezenta hotarare se acorda pe perioada de la 01.02.2008 si pana la data finalizarii investitiei.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică,

  • - S.C. PORTO PETROL S.R.L. Timișoara.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 346

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate voturi ,,pentru”.

SECRETAR

Ionel Vila