Hotărârea nr. 344/2008

Privind rectificarea bugetului pe anul 2008 si aprobarea finantarii unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind rectificarea bugetului pe anul 2008 si aprobarea finantarii unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.140318 din data de 15.04.2007 întocmit de către Direcția Economică, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului pe anul 2008 si aprobarea finantarii unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea,

Tinând seama de Hotararea Consiliului Local nr. 97/2008 prin care a fost aprobat bugetul consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008,

Având în vedere necesitatea finanțării unor cheltuieli necuprinse în bugetul inițial, alocarea unor resurse suplimentare din unele venituri ale bugetului statului, precum și înregistrarea unor venituri neestimate,

In baza prevederilor dispozițiilor art.36 alin.2 lit.b); alin.(4) lit.(a), și ale art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba majorarea veniturilor si cheltuielilor bugetului local cu suma de 1.930,52 mii lei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba rectificarea listei de investiții după cum urmează:

Cap. 81.11.03.03 - Străzi

Propunere

Semaforizare acces Aeroport Oradea

+ 5,20

Studiu de circulație în municipiul Oradea, soluții pentru fluidizare trafic

- 5,20

TOTAL

0,00

Cap. 84.02.03.03 - Străzi

Propunere

Reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii străzii - proiecte noi 2007-2008

-17,95

Documentație tehnico-economică pentru modernizarea a 89 străzi

+3,12

Extindere semaforizare str. Nufărului

+6,10

Reabilitarea str. Primăriei și amenajarea girației B-dul Decebal Calea Aradului

+8,73

TOTAL

0,00

Art.3. Se aproba suportarea din bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2008, Cap. 51.02.05 - Autorități executive, art. 20.30.30 - Alte bunuri și servicii, a următoarelor cheltuieli de judecata:

Reclamant

Suma (mii lei)

Sentinta/decizia civila definitivă

Tirca Hortensia si Macavei Elvira

1,00

639/2007

Igna Gheorghe

0,28

103/E/2008, 594/R/CA/2005, 2215/07.04.2005

Paina Cristina și Paina Sebastian

1,00

140/2008, 4664/2007

SC Omniasig SA

0,58

1/04.04.2008, 4587/2007

Bejan Maria

0,52

5658/2007

TOTAL

3,38

Art.4. Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

venituri proprii după cum urmează:

Nr. crt.

Explicatie/obiectiv

Propunere (mii lei)

1

Venituri

13,50

Scoala nr. 6 D. Cantemir - 37.10.01 - venituri din sponsorizari

3,50

Colegiul National E. Gojdu - 33.10.50 - alte venituri

10,00

2

Cheltuieli

13,50

Cap. 54.10 - Alte servicii publice generale - Directia de Evidenta a Persoanelor

0,00

Cheltuieli de capital

26,10

Sistem complex pentru eliberarea nr. de ordine (sisteme de control al accesului)

26,10

Bunuri si servicii

-26,10

Alte obiecte de inventar - 20.05.30

-26,10

Cap. 65.10 - Invatamant

13,50

Scoala nr. 6 D. Cantemir - 20.05.30 - obiecte de inventar

- 20.01.30 - alte cheltuieli

1,85

1,65

Colegiul National E. Gojdu - 20.30.30 - alte cheltuieli

10,00

Art.5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Directia Juridica

  • -  Administratia Social Comunitara Oradea

  • -  Directia Tehnica

  • -  Directia de Evidenta a Persoanelor a municipiului Oradea

  • -  Administratia Imobiliara Oradea

  • -  Centrul de Transfuzie Sangvina, prin grija Directiei Economice

  • -  alte institutii publice si unitati de învățământ, vizate de prezenta hotarare, prin grija Directiei Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 344


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEAANEXA 1
Propunere rectificare buget local pe anul 2008
mii lei
Nr. crt.Explicaţie / obiectivPropunere
IVenituri"1,930.52"
1Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal - 03.02.18630.52
2Subvenţii de la bugetul de stat - 42.02"1,300.00"
Finantarea lucrarilor de capital ale unitatilor de invatamant - 42.02.14 "1,300.00"
IICheltuieli"1,930.52"
1Cap.51.02 - Autoritati publice73.38
Cap. 51.02.05 - Autoritati executive73.38
- Alte bunuri si servicii - 20.30.303.38
- Cheltuieli de capital70.00
2Cap. 65.02 - Învăţământ"1,300.00"
Cap. 65.02.04.02 - Învăţământul secundar superior"1,300.00"
Ordonator A.I.O
- Construire campus şcolar - 71.01.01"1,300.00"
3Cap. 66.02 - Sănătate20.00
Cap. 66.02.50.50 Centrul de Transfuzii20.00
- Asistenţă socială - 57.02.0120.00
4Cap. 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială537.14
Cap. 68.02.06 - ASCO320.00
Bunuri şi servicii320.00
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii - Pachete cu alimente de bază - 20.30.30120.00
- Alte bunuri si serv pt intreţ şi funcţ - Consulatii medicale gratuite - 20.01.3050.00
- Obiecte de inventar - Dotare locuinţe sociale HABITAT - 20.05.30150.00
Cap. 68.02.50 - ASCO217.14
Asistenţă socială77.34
" - Aj. soc. în numerar - 57.02.01, astfel:"77.34
Tichete sociale pensionari27.34
Tichete culturale pentru teatrul de stat si Filarmonică50.00
Alte cheltuieli139.80
- Asociaţii şi fundaţii - 59.11139.80
--------------------------------------------------------------------------------
Nr. crt.Explicatie/obiectivPropunere (mii lei)
1Venituri13.50
Scoala nr. 6 D. Cantemir - 37.10.01 - venituri din sponsorizari3.50
Colegiul National E. Gojdu - 33.10.50 - alte venituri10.00
2Cheltuieli13.50
Cap. 54.10 - Alte servicii publice generale - Directia de Evidenta a Persoanelor0.00
Cheltuieli de capital26.10
Sistem complex pentru eliberarea nr. de ordine (sisteme de control al accesului)26.10
Bunuri si servicii-26.10
Alte obiecte de inventar - 20.05.30-26.10
Cap. 65.10 - Invatamant13.50
Scoala nr. 6 D. Cantemir - 20.05.30 - obiecte de inventar1.85
- 20.01.30 - alte cheltuieli1.65
Colegiul National E. Gojdu - 20.30.30 - alte cheltuieli10.00