Hotărârea nr. 343/2008

privind aprobarea contractãrii unei finanþãri rambursabile în valoare de 3.570.000 Euro si a garantarii unei finantari rambursabile in valoare de 13.000.000 RON

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

0b774d701972f8134f269f7409af49cd40545decd9aedd720ace19caa7eaa509

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA


JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI ORADEA

RO 4230487

HOTĂRÂREA

Nr. 343 din 24 aprilie 2008

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 3.570.000 Euro si a garantarii unei finantari rambursabile in valoare de 13.000.000 RON

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b și alin. (4) lit. b, ale art. 45 alin. (2)lit.a, art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, actualizată,

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de:

 • a) raportul compartimentului Buget, analiză financiară și datorie publică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 140.387/15.04.2008;

 • b) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achiziția a 10 tramvaie pentru transportul public, investiție a cărei notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2007 privind achiziția de tramvaie și autobuze de transport urban de călători și contractarea unui împrumut bancar pentru realizarea acestei investiții, prevăzută în anexa la prezenta,

Consiliul Local al Municipiului Oradea adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 3.570.000 Euro, cu o maturitate de 13 ani.

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare, se face pentru finanțarea achiziției a 20 de autobuze pentru transportul public de călători în Municipiul Oradea.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Oradea se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al finantarii rambusabile mentionate la art.1din prezenta hotărâre;

 • b) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă garantarea unei finanțări rambursabile în valoare de 13.000.000 RON, cu o maturitate de 7 ani.

Art. 5. - Finanțarea rambursabila prevăzuta la art. 4 va fi contractata de RA OTL, pentru finanțarea achiziției a 20 de autobuze pentru transportul public de călători în Municipiul Oradea.

Art. 6. - Din sursele proprii ale RA OTL se asigură integral plata:

 • c) serviciului anual al finantarii rambusabile mentionate la art.4;

 • d) oricăror impozite și taxe aferente achiziției de autobuze;

 • e) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 7. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Oradea următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

 • c)       gradul de îndatorare a Municipiului Oradea;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e)        dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f)         plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 8. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Oradea.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului și prefectului Județului Bihor și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Ziarul Primăriei Municipiului Oradea, precum și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Matei Mircea Leontin

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și

4 voturi „abținere”.