Hotărârea nr. 341/2008

privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivã, precum ºi modificarea sistemului de premiere a Clubului Sportiv Muncipal Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, precum și modificarea sistemului de premiere a Clubului Sportiv Muncipal Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr.291/10.04.2008 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, precum și modificarea sistemului de premiere a Clubului Sportiv Muncipal Oradea, instituție publică de subordonare locală,

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/28.11.2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,

În temeiul Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportului, actualizată,

Având în vedere Hotărârea Comitetului director a Clubului Sportiv Municipal Oradea, din 03.10.2007, prin care s-a decis modificarea sistemului de premiere a clubului, prin acordarea de premii directorului clubului, din venituri proprii, la nivelul premiilor acordate antrenorilor secțiilor clubului pentru fiecare meci câștigat în cadrul competițiilor sportive interne,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b) lit.d); alin.4 lit.a); art.6 lit.a) pct.6; art.45 alin.2 lit..a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă aplicarea de către Clubul Sportiv Muncipal Oradea a Normelor financiare pentru activitatea sportivă, conform Hotărârii de Guvern nr.1447/28.11.2007.

Art.2. Se modifica sistemul de premiere a clubului prin acordarea de premii directorului, din venituri proprii, la nivelul premiilor acordate antrenorilor secțiilor clubului pentru fiecare meci câștigat în cadrul competițiilor sportive interne.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Clubul Sportiv Muncipal Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Clubul Sportiv Muncipal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 341


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila