Hotărârea nr. 340/2008

privind darea acordului de principiu în vederea realizãrii unui Studiu de fezabilitate pentru construirea de piste de biciclete in municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu în vederea realizării unui Studiu de fezabilitate pentru construirea de piste de biciclete in municipiul Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr.142496 din data de 21.04.2008 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea darea acordului de principiu în vederea realizării unui Studiu de fezabilitate pentru construirea de piste de biciclete (drumuri cicloturistice) in municipiul Oradea,

Luând în considerare necesitatea dezvoltării rețelei de piste de biciclete ce a fost demarată in cadrul proiectului ,, Votați bicicleta, votați un oraș mai curat”,

Având în vedere solicitarea grupului de consilieri UDMR ai Consiliului Local al municipiului Oradea, depusa catre Direcția Tehnică și înregistrată cu nr. 132007 din 26.03.2008,

Ținând cont de inițiativa grupului de consilieri UDMR din cadrul consiliului Local al municipiului Oradea, înregistrată cu nr. 112/ 21.04. 2008,

Ținând seama de prevederile art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art.36 alin.2) lit.b), lit.d), alin.4), lit.a), lit.d), alin. 6 lit. a), pct.6, pct.13 și ale art.45 alin.2) lit.a), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se da acordul de principiu în vederea realizării unui studiu de fezabilitate pentru construirea de piste de biciclete in municipiul Oradea.

Art.2. Finanțarea studiului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Tehnică,

  • •  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 340


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.