Hotărârea nr. 339/2008

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie ,,EXTINDERE REÞEA PRIMARÃ DE TERMOFICARE, REALIZAREA UNEI STAÞII DE POMPARE ZONA PT 216”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție „EXTINDERE REȚEA PRIMARĂ DE TERMOFICARE, REALIZAREA UNEI STAȚII DE POMPARE ZONA PT 216”

Analizând Raportul de Specialitate nr.138284 din data de 09.04.2008 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție ,,EXTINDERE REȚEA PRIMARĂ DE TERMOFICARE, REALIZAREA UNEI STAȚII DE POMPARE ZONA PT 216”,

Ținând seama de prevederile art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art.36 alin.2) lit.b), lit.d), alin.4), lit.a), lit.d), alin. 6 lit. a), pct.14 și ale art.45 alin.2) lit.a), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție ,,Extindere Rețea Primară de

Termoficare, Realizarea unei Stații de Pompare Zona PT 216”, cu urmatoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar................................................SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea totala a investitei............................. 1.882.568,36 lei / 506.611,5 € incl TVA

din care: construcții montaj..............1.601.256,18 lei / 430.908,5 € incl. TVA

(prețuri febr. 2008, 1 euro=3,716 lei)

EȘALONAREA INVESTIȚIEI....................................anul I

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI..................5 luni

CAPACITATI

  • - lungime rețea primară de termoficare 1.275 m (conducte de oțel preizolate, Dn 40, Dn 50, Dn 80, Dn 100mm)

  • - cămine de vane 6 buc.

  • - cămine pt. racordare 25 buc.

  • - grup de pompare echipat cu trei pompe

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investitii, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Tehnică,

  • -  Direcția Economică,

  • -  S.C.Electrocentrale Oradea .S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 339

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila