Hotărârea nr. 335/2008

privind completarea Hotãrârii Consiliului Local nr.93/21.02.2008, cu unele prevederi referitoare la aplicarea de sancþiuni contravenþionale pentru staþionarea pe domeniul public al Municipiului Oradea a autovehiculelor cu masa maxima total autorizata mai

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.93/21.02.2008, cu unele prevederi referitoare la aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe domeniul public al Municipiului Oradea a autovehiculelor cu masa maxima total autorizata mai mare de 5 tone

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57473 din 24.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr.93/21.02.2008 cu unele prevederi referitoare la aplicarea de sancțiuni contravențioale cu amendă pentru staționarea pe domeniul public a autovehiculelor cu masa maxima total autorizata mai mare de 5 tone,

Tinand seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2008 privind aprobarea unor măsuri pentru preluarea și utilizarea suprafeței de 35.380 mp teren de la Direcția Regională pentru Accize si Operațiuni Vamale Cluj destinat amenajării unei parcări,

Luand in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 874/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfasurare a traficului greu și de avizare a parcarii autovehiculelor care efectuează transport de marfă și persoane în municipiul Oradea,

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b), c) și alin.4 lit. c), art.45 alin (2) lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I Se completeaza Hotărârea Consiliului Local nr.93/21.02.2008 privind aprobarea unor măsuri pentru preluarea și utilizarea suprafeței de 35.380 mp teren de la Direcția Regională pentru Accize si Operațiuni Vamale Cluj destinat amenajării unei parcări, cu introducerea urmatoarelor articole:

Art.4A1. Se aprobă aplicarea sancțiunii contravențioale cu amendă cuprinsă între 2.000 și 2.500 lei, pentru staționarea pe domeniul public al Municipiului Oradea, în alte locuri decât cele special amenajate, a autovehiculelor cu masa maxima total autorizata mai mare de 5 tone .

Art.4A2. Contravențiilor prevăzute la art. 4A1 li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4A3. Contravențiile stabilite la art. 4A1 se constată prin proces verbal de constatare a contravenției încheiat de persoanele abilitate, denumite agenți constatatori conform art. 15 din O.G. nr. 2/2001, numite prin Dispoziție a Primarului Municipiului Oradea.

Art.4A4. Prezenta hotărâre intră în vigoare in termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștinta publică, potrivit legii.

Art.II La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice alte dispozitii contrare se abroga.

Art.III Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -  Directia Tehnica

  • -  Serviciul Patrimoniu

- Serviciul Parcări

  • -  Poliția municipiului Oradea

  • -  Se publică în presa locală

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 335

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate voturi ,,pentru”.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila