Hotărârea nr. 334/2008

pentru aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului având suprafaþa de 1.004 mp ºi a majorãrii suprafeþei de teren deþinutã în folosinþã gratuitã de Parohia Ortodoxã Românã Sfinþii Trei Ierarhi, cu 1.004 mp, situat în Oradea, str. ªelimbãr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului având suprafața de 1.004 mp și a majorării suprafeței de teren deținută în folosință gratuită de Parohia Ortodoxă Română Sfinții Trei Ierarhi, cu 1.004 mp, situat în Oradea, str. Șelimbărului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57440 din data de 24.04.2008, prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune Consiliului Local al municipiului Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 1.004 mp și a majorării suprafeței de teren deținută în folosință gratuită de Parohia Ortodoxă Română Sfinții Trei Ierarhi, cu 1.004 mp, situat în Oradea, str. Șelimbărului,

Terenul luat în studiu în suprafață de 1.004 mp se constituie din nr. topo 4865/3 înscris în CF nr. 78482,

Parohia Sfinții Trei Ierarhi deține în folosință gratuită suprafață de 1063 mp cu nr.cadastral nr.1741 înscris în C.F. ndf. 2294 Oradea - teren atribuit pentru reconstrucție biserică, în baza contractului de comodat nr.129/21.01.2002 și Actului adițional din data de16.08.2004,

Suprafața de 1.004 mp este solicitată pentru realizarea unui spațiu de joacă pentru copii și zonă verde,

În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) și art.45 alin.(3), art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral cu suprafața de 1.004 mp, astfel:

C.F. în care este înscris nr. topo

Nr.topo din care se constituie nr.cadastral

Suprafata din CF a nr.topo. -mp-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadastral

-mp-

Suprafața ce rămâne înscrisă în CF

- mp -

78482 Oradea

4865/3

3.629

1.004

2.625

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea pub

lică a Municipiului Oradea a suprafeței de 1.004 mp

identificată conform Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă majorarea suprafeței de teren deținută în folosință gratuită de Parohia Ortodoxă Română

Sfinții Trei Ierarhi, cu 1.004 mp, de la 1063 mp la 2067 mp, teren situat în Oradea, str. Șelimbărului.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Biroul Cadastru,

  • - O.C.P.I. Bihor,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Parohia Ortodoxă Sfinții Trei Ierarhi, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.334


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila